Роль фінансової безпеки банків України в умовах кризи


Роль фінансової безпеки банків України в умовах кризи


Кійко Юрій

Науковий керівник: к.е.н. Демко І.І.


Із збільшенням ступеня інтеграції банківської системи України в світову фінансову систему зростає її залежність від нестабільності на світових фінансових ринках.

Необхідно відзначити той факт, що банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної сфери держави. Тобто, по суті, саме стан банківського сектора і визначає рівень фінансово-кредитної безпеки, а отже, багато в чому і рівень фінансової безпеки держави.

У цілому, можна констатувати, що проблемам забезпечення фінансової безпеки банківських установ присвячено достатньо невелику кількість досліджень. Потрібно відзначити, що досить велика кількість авторів взагалі ігнорують питання фінансової безпеки.

Метою є виступає вивчення рівня розвитку систем фінансової безпеки в Україні.

Фінансова безпека банку - сукупність умов, при яких потенційно небезпечні для фінансового стану банківської установи дії або обставини ліквідовані або зведені до такого рівня, при якому вони не можуть завдати збитку встановленому порядку функціонування банку, збереженню і відтворенню його майна, інфраструктури, перешкоджати досягненню банком статутних цілей.

Банківська система України протягом минулих років залишалась однією з найбільш інвестиційних привабливих сфер економічної діяльності. Про це свідчать як резонансні покупки флагманів вітчизняної банківської системи (наприклад, Укрсоцбанк, Аваль, УкрСиббанк), так і показники розвитку банківської системи в цілому - зростання активів, прибутків, капіталізації та інших фінансових показників діяльності.

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку банківської системи України, слід зазначити ряд факторів, які викликають стурбованість перспективами її подальшого зростання. В основному, побоювання викликають не стільки кількісні характеристики показників діяльності банків, скільки рівень їх захищеності та фінансової стійкості, які становлять основу фінансової безпеки.

Показники, що характеризують потенційні загрози в діяльності банків (достатність капіталу, структура пасивів, динаміка окремих складових кредитного портфеля) показують, що ситуація яка склалася в останній період часу має негативні тенденції, а це може знизити рівень фінансової безпеки як банківської системи в цілому, так і окремих банків.

У монографії за загальною редакцією доктора економічних наук, професора А.О. Єпіфанова подано результати дослідження які було проведено методом анкетування, яке показало, що банки України, особливо великі, приділяють увагу питанням забезпечення власної фінансової безпеки. Як правило, банки створюють спеціальні підрозділи або мають відповідального працівника, які займаються питаннями фінансової безпеки. 78% банків розробили власні документи з управління фінансовою безпекою. 90% з опитаних банків проводять діагностику фінансової безпеки, причому 55% ведуть базу даних проявів загроз і ризиків у діяльності банку, а ще 34% користуються індикаторами при оцінці фінансової безпеки. Всі банки мають плани забезпечення безперервності (відновлення) фінансово-господарської діяльності, хоча в основному це стосується основної діяльності й автоматизації. банківський нестабільність фінансовий безпека

Інше анкетування українських банків щодо можливих загроз у їх діяльності, оприлюднене в вуже вище згаданій монографії свідчать про небажання банків визнавати наявність у їх діяльності недоліків, тому що більшість з них констатувала відсутність будь-яких випадків прояву ризиків.

За результатами цих досліджень ми можемо зробити висновок, що поняття фінансової безпеки є, але сама система на практиці є нерозвинутою і часто просто формальною.

Отже, за сучасного стану економіки в Україні проблема якості системи фінансової безпеки комерційних банків та банківської системи в цілому постало дуже гостро. А саме результати її недолугості і нерозвиненості частково стали причиною сучасної кризи, оскільки банківська система небула готова до соціально-економічної та політичної нестабільності.

Для виправлення ситуації у напрямку фінансової безпеки комерційним банкам необхідно вирішити такі завдання, як:

·забезпечення достатньої фінансової стійкості й незалежності комерційного банку;

·підтримка технологічної незалежності та конкурентоспроможності;

·оптимізація організаційної структури, постійне удосконалення виконання функцій менеджменту;

·правовий захист всіх видів діяльності банку;

·створення захисту інформаційного середовища банку, його комерційної таємниці;

·збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку.


Література


.Фінансова безпека підприємств і банківських установ :монографія / за заг.редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. - Суми :ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. - 295 с.

2.Адаменко, С. І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України [Текст] / С. І. Адаменко // Стратегічна панорама. - 2004. - № - С. 48-52


Теги: Роль фінансової безпеки банків України в умовах кризи  Доклад  Банковское дело
Просмотров: 17007
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Роль фінансової безпеки банків України в умовах кризи
Назад