Фінансовий менеджмент

1. Ви операціоніст комерційного банку по цінних паперах


1. *Показник середньої норми доходу, який розраховується як відношення середньоперіодного доходу до середньої ціни облігації: *Показник поточної доходності, який розраховується як відношення купонного доходу за відповідний період до фактичних витрат на придбання облігацій.*Показник загальної доходності облігації до моменту її погашення, це відношення суми купонного платежу за окремий період і частини різниці між номінальною вартістю і ціною придбання облігації, що припадає на відповідний період, до вартості фактичних витрат на придбання облігації.*Показника дюрації Д - середньозваженого строку погашення цінного паперу. Цей показник вимірює середню кількість часу, протягом якого до банку надходять усі грошові потоки доходу за відповідним цінним папером. за допомогою дюрації визначається термін окупності для банку вартості фактичних витрат на придбання цінного паперу.

Середня ринкова норма доходу пакета облігацій розраховується:ММ=(30+(100-85)/3)/((100+85)/2)=37,8%

Поточна доходність пакета облігацій: СМ = 30/85 = 35,2% Загальна доходність пакета облігацій: СМ=(30+(100-85)/3)/85=41%

Приблизна зміна ринкової ціни облігації муніципальної позики із середньозваженим строком погашення 4 роки та поточною вартістю 10000грн становитиме:

Отже, за таких обставин ринкова ціна облігац дор. 11379 грн

Оцінка облігацій з купоном. Грошо потік у цьому випадку складаєть з однакових за роками надходжень (С) і номінальної вартості облігації (М), які сплачуються в момент погашення


Vt=C*

FM2(r,n) i FM4(r,n) - дисконтуючи множники фінансових таблиць. Грошовий потік в даному випадку можна представити таким чином: є 12 періодів: кожний з перших 11 періодів грошові надходження складуть25 грн (500*10%/2/100%); в останньому періоді крім 25 грн інвестору належить ще і номінальна вартість облігацій. Оскільки ринкова норма прибутку 8%, коефіцієнт дисконтування в розрахунку на півроку складе 4%.Охарактеризуйте застосовані види та мету профвідбору кадрів.

При прийманні робітників на роботу за окремими спеціальностями потрібно проводити їх профорієнтацію і профвідбір. *Профорієнтація - це попереднє ознайомлення зі змістом і вимогами до різних професій і спеціальностей. *Профвідбір включає оцінку відповідних даних людини (властивості, характеристики) і визначення їх відповідності до професійної діяльності. *Розрізняють такі види профвідбору: медичний, психофізіологічний, соціальний, освітній, мета якого - визначення стану здоров'я, індивідуальних властивостей людини (пам'яті, сили м'язів та ін.), придатності людини до тієї або іншої діяльності (ставлення до професії), рівня освіти та ін.


2. Ви бухгалтер-фінансист ПАТ «Поліс» 2


Податок на прибут є прямий. Платниками податку є: 1) резидентів: суб'єкти господ - юр.особи, які провод господ діяльн як на Укр, так і за її межами; управл залізн, підпр залізн трансп, які отрим прибут від основної та неосновн діяльн залізничн трансп; неприбутк установи та організації у разі отримання прибутк від неосновн діяльн та/або доходів, що підлягают оприбуткув;відокремл підрозд платник подат;

2) нерезидентів: юр.особи, що створе у будь-якій організац -правов формі, які отриму доходи з джерел їх походжен з Укр, за винятк установ та організ, що мають дипломатич статус або імунітет згідно з між-народн договор Укр аб зако; постійні представ нерезидентів, які отрим доходи із джерелом походж з Укр або викон агентс та інші функц стосовн таких нерезид чи їх засновн. Обєктом оподаткув податк на приб підприє є: а) прибут з джер походж з Укр та за її межами, який визнач шляхом зменш суми доходів збитк періоду на собіварт реаліз товарів, виконани робіт, надани послуг і суму ін. витрат звітног податк період;

б) дохід нерезидент з джерел походж з Укр.Тимчасово, до 1 січ 2020р, звільняютсь від оподатк; прибуток виробників біопалива, отриманий від продаж біопалива; прибуток підпр, отриман ними від діяльності одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробницт теплової енергії з використ біо палива; Основна ставка податку становить 16% . За ставкою 0% прибуток від страхової діяльності юридичних осіб за умови страхування життя;Звільнені від оподаткування: 1. Прибуток підпр та організ, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю 2. Прибуток підпр, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування 3. Прибуток дошкільних та загальноосвітніх навч закладів недерж форми власності, 4. Прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат передбачених інвестиційними програмами, Оподаткований прибуток = дохід за звітний період - собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг - інші витрати звітного податкового періоду. Доходи, що враховуються при обчисленні обєкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду на підставі первинних документів та складаються з: доходів від операційної діяльності та інших доходів.

2 Доходи від операційної діяльності складають: 247000 грн Інші доходи = 14800+56000 = 70800 Отже. Доходи звітного періоду = 247000+14800+56000 = 317800 Собівартіс виготовлених товарів = 76000+30000+6400+7200 = 119600 Інші витрати = 16000+2300 = 18300 Обєкт оподаткування = 317800-119600-18300 = 179900 Сума податку = 179900*0,19 = 34181

3 Якщо результат отримано в травні 2011 року, то сума скл. 179900*0,23 = 41377. Якщо в травні 2012 року - 179900*0,21 = 37779. Якщо в травні 2014 року - 179900*0,16 = 28784 грн.

4 Отже, ми спостерігаємо поступове зниження ставки податку, якщо в 2010 році вона становила 25%, то в 2012 вона знизилась до 21%. Згідно Податкового кодексу України, в 2013 році ставка податку на прибуток підприємств складала 19%, а з 1 січня 2014 року ставка знизиться до 18%.

Така тенденція є дуже позитивною для підпр, так як нижча ставка податків створить стимули до праці, заощаджень, інвестицій, інновацій, сприяючи суттєвому розширенню національного виробництва й доходу.

Оскільки ставка податку на прибуток, відповідно до п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, буде змінюватися чотири рази (з 1 квітня 2011 року, з 1 січня 2012, 2013, 2014 рр.), то у платника податку може виникнути проблема із правильністю застосування ставки податку у випадку нарахування податкових зобовязань при самостійному виправленні помилок, допущених у звітних (податкових) періодах, що передують набранню чинності нової ставки податку

6 Охарактеризуйте категорію та процедуру розслідування даної аварії.На підпр можливе виникнення аварій: природного характеру; техногенного характеру. Аварії поділяються на дві категорії: 1) до 1-ї категорії відносятьс аварії, внаслідок яких: загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; стався викид отруйних, радіоа-ктивних , біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприєм; збільшилася концентрація забруднючих речовин більш як у 10 разів; зруйнован будівлі, споруди чи основн конструкц обєкта, що створило загрозу для здоровя і життя значн кількості людe.2) до 2-ї категорії відносяться аварії, внаслідок яких загинуло до 5-ти чи травмовано від 4-х до 20-ти осіб; зруйновано будівлі, споруди, основні конструкції обєкта, що створило загрозу для здоровя і життя прац цеху. **Дана аварія відносить до ІІ категорії.

Свідок повідомляє керівника робіт, а він власника. Власник повідомляє місцевий орган ОП Розслідува аварій проводиться комісіями, що утворюються: *у разі аварій 1 категорії - наказом міністерства; *у разі аварій II категорії - наказом районного або міського органу виконавчої влади. Комісія визнач характер аварії, зясовує обставини, встановлює факти поруш вимог законод, правил експлуата устаткув, визнач якість виконан буд-монтж робіт, встановл осіб відпові за аварію, намічає заходи щодо ліквідац її наслідк та запобіган подібним аваріям. Комісія працює протягом десяти робочих днів складає акт встановленої форми. Власник видає наказ, яким затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності за порушення.Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить підпри, де сталася аварія, яка в пятиденний термін після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та органам, які брали участь у розслідуванні


. Ви - провідний спеціаліст фінансового відділу


.Оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. Економісти дають два визначення оборотних коштів:

По-перше, оборотні кошти - це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.

По-друге, оборотні кошти - це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші.

Деякі автори таке саме визначення дають терміну «оборотний капітал».

Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну за схемою: Г -Т- Г '

До оборотних виробничих фондів належать: сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини для ремонтів, малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів.

Фонди обігу - це залишки готової продукції на складі підпр, відвантаж, але не оплачені покупцями товари; залишки коштів підпр на поточн рах в банку, касі, у розрахунках, у дебіторській заборгованості,

Таким чином, оборотний капітал (оборотні кошти) - це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.Співвідношення оборотних коштів, що перебувають у сфері обігу, є неоднаковими у різних галузях народного господарства.

Склад оборотних коштів - це сукупність окремих елементів оборот вироб фондів і фондів обігу.

Структура оборотних коштів - це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів.

1,Класифікація і принципи організації оборотних коштів

·Залежно від участі їх у кругообігу коштів оборотні кошти поділяють на оборотні кошти, авансовані:у оборотні виробничі фонди;у фонди обігу.

·Залежно від методів планув обор.кошт поділ на: нормова;ненормовані.

Оборотні кошти підприємства можуть формуватися за рахунок: власних джерел; банківських кредитів; залучення коштів інших субєктів господарювання.

На розміщення оборотних коштів впливають такі фактори: вид господарської діяльності;

обсяг виробництва; рівень технології і організації виробництва;термін виробничого циклу;система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін.

Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а, отже, і ризику використання.

2 Визначимо суму оборотних коштів за рік середньою хронологічною формулою:Визначимо відхилення від плану: Реалізація товарної продукції +610 Середні залишки нормативних оборотних коштів -38,83 Одноденний обсяг реалізації продукції +2 Час обертання коштів -2,7 Розрахуємо коефіцієнт обертання за формулою: Ко = Р (реалізація товарної продукції) / С (середні залишки оборотних коштів)За планом Ко = 5988/665 = 9,0, фактично Кз = 6598/626,7 = 10,54

3 Проаналізуємо розраховані коефіцієнти (КО) - кількість оборотів збільшилась за рік на 1,54 обороту (10,54-9,0) = 1,54, що позитивно позначилось на діяльності підприємства. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще вони використовуються. Визначимо, яка частина коштів вивільняється внаслідок прискорення часу обертання оборотних коштів. Необхідно помножити фактичний одноденний обсяг реалізації продукції на дні прискорення обертання оборотних коштів: 28*(29-26,3) = 28*2,7 = 75,6 тис. грн.

*Придбано матеріали у постачальника (в т.ч. ПДВ) Д201 К631 26667,67 Д641 К631 5333,33 *Придбано матеріали підзвітними особами (в т.ч. ПДВ) Д 201 К372 5333,33 Д641 К372 1066,67

*Витрачено матеріали: 1)На виробництво продукції Д23 К201 81000 2)На потреби збуту Д93 К201 1400 3)На адміністративні потреби Д92 К201 1700

6 Травма І ступеня. Електроофтальмія - це ураження очей внаслідок дії ультрафі-олетових випромінювань електричної дуги. Електроофтальмія розвивається через 4-8 годин після ультрафіолетового опромінення. При цьому мають місце по червоніння та запалення шкіри, слизових оболонок повік, сльози, гнійні виділення з очей, судоми повік та часткова втрата зору. Потерпілий відчуває головний біль та різкий біль в очах, що посилюється на світлі.

Запобігання електроофтальмії при обслуговуванні електроустановок забезпечується застосуванням захисних окулярів зі звичайним склом, котре майже не пропускає ультрафіолетових променів і одночасно захищає очі від інфрачервоного опромінення та бризок розплавленого металу при виникненні електричної дуги.


. Ви операціоніст комерційного банку по депозитних операціях


1Депозитний рахунок - це рахунок, який банки відкривають юридичним або фізичним особам для розміщення вільних коштів на депозити з нарахуванням відсотків за депозити.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі договору між власником та банком на визначений строк. 1 депозитний рахунок тільки для 1 особи.

Для ф.осіб є вкладні рахунки (ощадні вклади). Вкладниками КБ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства. Вкладні рахунки відкриваються з видачею вкладникові вкладного документа. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника), ощадний сертифікат, інший виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору ощадного вкладу.

У договорі про відкриття вкладного рахунка обумовлюються: вид вкладу (строковий чи "до запитання"); У разі укладення з банком договору ощадного вкладу "до запитання" на цьому рахунку можуть здійснюватися безготівкові розрахунки.

Для комерційного банку вклади "до запитання" є нестабільними, що обмежує можливість і сферу їх використання. У зв'язку з цим відсоткова ставка за вкладами до запитання завжди менше ставки за строковими депозитами.

Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним та юридичним особам (резидентам і не резидентам) уповноваженими банками.

Комерційні банки можуть здійснювати нарахування процентів вкладникам як за простими, так і за складними відсотками. Прості відсотки є традиційним видом нарахування відсоткового доходу і обчислюється за формулою:


V = (P*k*n)/(T*100)


V - сума відсотків за період у n днів\\ P - сума номіналу депозиту\\ k -річна % ставка\\ n -к-ть днів розрахунков періоду\\ T -max. к-ть днів у році.

Нарощена сума депозиту розраховується таким чином:

S = P*(1+(k*n)/(T*100)) S - нарощена сума депозиту наприкінці розрахункового періоду n, тобто номінал депозиту плюс відсотки.

2 Метод «факт/факт»- при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у році.

Обчислюємо суми відсотків за розрахункові періоди:

А) з 05 серпня по 31 серпня: (70000*9*27)/(365*100) = 466,03 Сума відсотків у розмірі 466,03 грн перерах банком на поточ рах вкладника не пізніше 01 вересня.

Б) з 01.09 по 30.09: (70000*9*30)/(365*100)= 517,81

грн Сума відсотків у розмірі 517,81 грн перерах банком на поточний рахунок вкладника не пізніше 01 жовтня.

В) з 01.10 по 31.10: (70000*9*31)/365*100 = 535,07Сума % у розмірі 535,07 грн перераховується банком на поточний рахунок вкладника не пізніше 01 листопада.

Г) з 01 листопада по 04 листопада: (70000*9*4)/365*100 = 69,04 грн.

3 Обчислити платіж по закінченні дії депозитy угоди. Банк 05 листопад перерах на поточний рахунок вкладника платіж на суму 70069,04 грн (70000+69,04)

4 Метод «факт/360» - при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.

При капіталізації відсотки щомісячно зараховуються на депозитний рахунок. Подальше нарахування відсотків здійснюється на суму депозиту з урахуванням раніше нарахованих відсотків. Суму відсотків за кожен місяць розраховується таким чином: За травень: (25000*12*23)/(360*100) = 191,66

За червень: (25191,66*12*30)/(360*100) = 251,92

За липень: (25443,59*12*31)/(360*100) = 262,92

За серпень: (25706,5*12*30)/(360*100) = 257,07

За вересень: (25963,57*12*8)/(360*100) = 69,24

5 Відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складе 1032,81 грн., а по закінченню терміну дії банк поверне фізичній особі 26032,81 грн (25000+1032,81).

Охарактеризуйте засоби протипожежного захисту, способи гасіння пожеж.

Відповідь: Засобами протипожежного захисту підприємства є протипожежний зв'язок і сигналізація. Найбільш швидкодіючими є установки автоматичної і напівавтоматичної сигналізації.

Сповісником називають автоматичний пристрій, що сприймає і при певних умовах перетворює контрольовану величину параметра у вигідний для передачі по лінії зв'язку електричний сигнал.

Автоматичні сповісники за принципом дії (спрацювання) поділяються на теплові (термосповісники), димові, світлові та комбіновані.

В комплексі заходів, що вживаються для протипожежного захисту підприємств, важливе значення має вибір найбільш раціональних способів та засобів гасіння різних речовин та матеріалів згідно. Горіння припиняється:

при охолодже горючої речов до темпера нижчої, ніж температура її спалахування;

при зниженні концентрації кисню в повітрі в зоні горіння;

при припиненні надходження пари, газів горючої речовини в зону горіння.

Припинення горіння досягається за допомогою вогнегасних засобів: води, інертних газів;хімічних засобів; порошкоподібних сухих сумішей; пожежних покривал з брезенту та азбесту. Вогнегасними речовинами є Вода Водяна пара

Вогнегасники застосовують для гасіння загорянь та невеликих пожеж у початковій стадії їх розвитку. Вогнегасники бувають малоємні (до 5 л); промислові ручні (до 10 л); перевізні (більше 10 л)

Ручні хімічні пінні вогнегасники використовуються для гасіння твердих речовин, що горять та горючих легкозаймистих рідин з відкритою поверхнею, що горить.

Повітряно-пінні вогнегасники застосовують для гасіння різних твердих речовин та матеріалів, за винятком лужних металів та електрообладнання, що знаходиться під напругою, а також речей, котрі горять без доступу повітря.

Порошкові вогнегасники використовують для гасіння невеликих пожеж лужних металів (натрій, калій), деревини, пластмас тощо.


5. Ви - провідний фахівець фінансового відділу


проявом кредиту, в якому не розкривається його сутність і внутрішня структура, є форма позиченої вартості, в якій вона рухається між кредитором і позичальником. Таких форм може бути дві - товарна (натурально-речова) та грошова. Тому й форм кредиту також може бути дві - товарна та грошова.

Кредит - процес безперервного руху вартості, виділення двох його форм достатньо для характеристики кредиту як процесу.

Грошова форма має найширшу сферу застосування, що зумовлено переважно грошовою формою сучасної економіки та перерозподільним призначенням самого кредиту. Як правило, у грошовій формі надають свої позички банки, міжнародні фінансово-кредитні установи, уряди та ін. Широко використовує грошову форму кредиту населення - при розміщенні заощаджень у банківські депозити, одержанні позичок у банках тощо.

Види кредиту та їх класифікація

. Залежно від суб'єктів кредитних відносин прийнято виділяти такі види кредиту: банківський; державний; комерційний; міжнародний; особистий (приватний).

У банківському кредиті суб'єктами кредитних відносин (одним чи обома) є банк, у державному - держава, що виступає переважно позичальником. У міжгосподарському (комерційному) кредиті обома суб'єктами є господарюючі структури, у міжнародному - резиденти різних країн. В особистому (приватному) кредиті одним із суб'єктів є фізична особа.

. Залежно від сфери економіки, в яку спрямується позичена вартість, можна виділити: виробничий кредит; споживчий кредит.

. За строком, на який кредитор передає вільну вартість у користув позичаль, виділяють кредити: короткострок (до 1р); середньострок (до 5 р); довгострок (понад 5 р).

. За галузевою спрямованістю виділяють такі види кредиту в:промисловість; с/г; торгівлю; будівництво;інші галузі та види діяльності.

. Залежно від цільового призначення кредиту виділяють такі його види: кредит на формуван виробн запасів;кредит у витрати виробн; кредит на створення запасів готової продукції;

. За організаційно-правовими ознаками та умовами надання позичок можна виділити такі види кредиту;забезпечений і незабезпечений; прямий і опосередкований; строковий і прострочений, пролонгований; реальний, сумнівний, безнадійний; платний, безоплатний.

2 1) 208415+35165+8540+91310+21570+19790+65780+56118 = 506688

2) 21560+21780+9565+88640+25760+41610+62780+89632 = 361317

3) 118760+81690+6943+79510+24806+67310+69347+91958 = 540324

3 Визначимо потребу в кредиті Ко.б = ОК-ОКн-ОКпр+КЗ

Ко.б - необхідний розмір кредитів, які залучаються в оборотні кошти ОК - потреба в оборотних коштах ОКн - власні оборотні кошти на початок періоду ОКпр - поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підпр КЗ - зменшення кредитор заборгованості 1) Ко.б = 1389640-506688-119+54000 = 817952 2) Ко.б = 65540-361317-1137000-69000 = -1363777 3) Ко.б = 786490-540324-206000+38000 = 78166

Проаналізуємо загальну суму кредиту: 817952-1363777+78166 = -467659

4 Загальний обсяг придбання: 80000+65000+67000 = 212000 Коеф розподілу 37000/212000 = 0,17 На вид А розпод така сума витрат: 80000*0,17 = 13600 На вид Б віднесена така сума ТЗВ: 65000*0,17 = 11050 На вид В віднесена така сума ТЗВ: 37000-(13600+11050) = 12350 Фактична собівартість:

Виду А: 80000+13600 = 93600 Виду Б: 65000+11050 = 76050 Виду В: 67000+12350 = 79350

6 Першою дією того, хто надає першу допомогу, повинне бути швидке вимкнення тієї частини електроустановки, до котрої доторкається потерпілий. Вимкнення здійснюється за допомогою вимикачів, рубильника або іншого вимикаючого апарата. Якщо вимкнути установку швидко не можна, слід вжити заходів щодо звільнення потерпілого від струмоведучих частин, до котрих він торкається. У всіх випадках той, хто надає допомогу, не повинен доторкатися до потерпілого без належних запобіжних заходів.

Для звільнення потерпілого будь-яким сухим предметом, що не проводить електричного струму.

Заходи долікарської допомоги залежать від стану, в якому знаходиться потерпілий після звільнення від електричного струму. У всіх випадках ураження електричним струмом необхідно обов'язково викликати лікаря незалежно від стану потерпілого.

Якщо потерпілий при свідомості та стійке дихання і є пульсом, але до цього втрачав свідомість, його слід покласти на підстилку з одягу, розстебнути одяг, котрий затруднює дихання, забезпечити приплив свіжого повітря, розтерти і зігріти тіло та забезпечити повний спокій, дати понюхати нашатирний спирт, сполоснути обличчя холодною водою. Якщо потерпілий, котрий знаходиться без свідомості, прийде до тями, слід дати йому випити 15-20 краплин настоянки валеріани і гарячого чаю.

Ні в якому разі не можна дозволяти потерпілому рухатися, За відсутності дихання та пульсу у потерпілого внаслідок різкого погіршення кровообігу мозку розширюються зіниці, зростає синюшність шкіри та слизових оболонок. У таких випадках допомога повинна бути спрямована на відновлення життєвих функцій шляхом проведення штучного дихання та зовнішнього (непрямого) масажу серця


. Ви операціоніст КБ по кредитних операціях


. Кредит -це економічні відносини між кредитором і позичальником при перерозподілі вартості на умовах повернення в певний строк з виплатою відсотків.

Види кредитів :банківський, комерційний, державний, споживчий, іпотечний, міжнародний.

Банківський кредит - це форма кредиту, за якої гроші, кошти надаються в позику банками. Комерційні банки, що мають ліцензію НБУ, є головною ланкою кредитної системи, вони одночасно виступають в ролі і покупця і продавця наявних у суспільстві тимчасово вільних коштів. Кредит надається банками субєктам господарювання всіх форм власності у тимчасове використання на умовах, передбачених кредитною угодою.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти банків, залишки на рахункових і поточних рахунках, кошти юридичних і фізичних осіб, залучені на депозитні рахунки. За строками кредитування банківські кредити поділяються на : короткострокові (термін до 1 року ) середньострокові (термін до 3 років)довгострокові ( термін понад 3 років)

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних ресурсів і характеризує кредитну угоду між двома субєктами господарської діяльності.

Комерційний кредит надається продавцем -(виробником) , покупцеві -(споживачеві ) у вигляді відстрочки оплати за продані товари (використані роботи, надані послуги).

Державний кредит - це специфічна форма кредитних відносин, у яких позичальником є держава, а кредитором - юридичні (або фізичні) особи.

Державний кредит дозволяє державі як позичальнику, використовувати додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту без здійснення з цією метою грошової емісії.

Споживчий кредит -це кредит в грошовій формі, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів тривалого користування і який повертається в розстрочку.

Іпотечний кредит - це особлива форма кредиту, повязана з наданням позики під заставу нерухомого майна - землі, виробничих або житлових будівель, тощо.

Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі. Іпотечний кредит став можливим лише за умов приватної власності на землю і нерухомість.

Міжнародний кредит - це кредит в грошовій формі, який надає одна держава іншій. Принципи кредитування

. Цільовий принцип - кредит видається на певну ціль, обумовленій у кредитній угоді.

. Принцип обов'язкового повернення - кредит повинен бути повернений в зазначений в угоді час.

. Принцип оплачування - обов'язкова сплата відсотків за користування банківським кредитом.

. Принцип строковості- кредит потрібно повернути та ще й в зазначений термін.

. Принцип забезпечення - кредит надається під забезпечення. Це означає, що для гарантії повернення позики використовують заставу майна.

2.Крос-курс - це співвідношен між 2 валютами, визначити через їхній курс курс щодо 3 валют. 100USD 1210грн \\100EUR 1620 // 1 грн= 0,08usd \\ 1 грн = 0.06EUR // 0.08USD = 0,06EUR // 0,06EUR/0,08USD=0.75EUR // 0.08USD/0.06 EUR=1,33 USD

3. 1.Переведемо вартість кредиту в євро 8650*0,75=6487,5 EUR

.обчислимо суму початкового внеску 6487,5*0,3= 1946,25 EUR

. знаходимо тіло кредиту 6487,5-1947,25= 4541,25 EUR

. Щомісячний платіж (без комісійних) 4541,25/12= 378,44 EUR

. визначаємо щомісячний % за кредит (4541,25+30+8)/(365*100) =29,86 EUR

. загальний щомісячний платіж 378,44 + 29,86 = 408,3 EUR

4 1.розрахуємо щомісячну суму залишку по кредиту на кожний місяць 1 кварталу Січень 4541,25-378,44 = 4162,81 EUR Лютий 4161,81-378,44= 3784,37 EUR Березень 3784,37- 378,44= 3405,93 EUR

2. визначаємо щомісячний % за кредит на 1 квартал року Січень 4162,81 * 30* 9,5/365 *100 =32,51 EUR Лютий 3784,37* 30*9,5/ 365* 100 =29,55 EUR

Березень 3405,93 * 30* 9,5/365*


100= 26,54 EUR


3. визначаємо суму загальних щомісячних виплат на 1 квартал року Січень 378,44+32,51 =410,95 EUR Лютий 378,44+29,55 =407,99 EUR Березень 378,44+26,59= 405,03 EUR

5. Вартісіть кредиту ВК =(Клім*ro*Тсер)/100 Клім - сума наявних грошей в обігу певний період; Ro - загальна річна % ставка; Тсер - середній термін кредиту


Т сер= (½)*5 +3 + (½)*3= 7 років


Розраху середній термін виконання кредиту

Розрах суму пенсійного збору 14,6*0,7/100=0,1022 млн.грн

Розрах суму одноразової комісії 14,6*0,85/100=0,1241 млн.грн

Визнач вартість кредиту

6. До організації робочого місця користувача ПК висуваються ряд вимог серед яких: вимоги до виробничих приміщень, гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць, вимоги до режимів праці та відпочинку та вимоги до профілактичних медичних оглядів.

Вимоги до виробничих приміщень: площа на 1 робоче місце не менше 6 м3, а обєм не менше ніж 20 м3; приміщення для роботи повинно мати штучне та природне освітлення; слід щоденно робити вологе прибирання.

Конструкція робочого місця користувача ПК має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози.

Робочі місця із ПК слід так розташовувати відносно світлових прорізів, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

Екран ПК має розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача.

При організації праці, пов'язаної з використанням ПК, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності передбачаються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Працюючі з ПК підлягають обов'язковим медичним оглядам: попереднім - при влаштуванні на роботу і періодичним - протягом трудової діяльності, відповідно до наказу. Періодичні методичні огляди мають проводитися раз на два роки комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога.

Отже, охорона праці робочого місця користувача пк є дуже важливою, оскільки не дотримання вимог може призвести до професійних хвороб.


. Ви бухгалетр-фінансист ПАТ «Гурман»


. Податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, утворюваної на кожному етапі виробництва або обігу, який входить до ціни продажу товарів, робіт, послуг, яку сплачує кінцевий споживач Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету (відшкодування з бюджету): ПЗ - ПК

ПЗ - це загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податкове зобовязання звітного періоду. ПК- це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобовязання звітного періоду.

Бюджетне відшкодування - сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у звязку з надмірною сплатою податку.

Дата виникнення податкових зобовязань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, яка сталася раніше: дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (послуг), що підлягають постачанню, а разі продажу за готівку - дата оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факто постачання послуг платником податку

- датою виникнення податкових зобовязань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансового (лізингу) є дата фактичного передання обєкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:дата тієї події, що відбулася раніше; дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів (послуг);дата отримання платником податку товарів (послуг), що підтверджено податковою накладною.

У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці, використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

2. 1. Визначим базу оподаткуван ПДВ Ковбаса Лікарська 35*46,70=1634,50грн

Ковбаса Молочна 50*45,30=2265грн Сосиски студентськ 62*42,60=2641,20грн

.2. Сума податку на додану вартість Ковба Лікарська 1634,50*0,20=326,90грн

Ковба Молоч 2265*0,20=453грн Сосиск студентсь 2641,20*0,20=528,24 грн

2.3. Ціна з ПДВ Ковба Лікар1634,50+326,90=1961,40грн Ковб Моло 2265+453=2718грн Сосиски студентські 2641,20+528,24=3169,44 грн

.Відображено дохід від реалізації продукції Д36 К70 7848,44

1961,40+2718+3169,44=7848,44

Відображено податкове зобов*язання по ПДВ Д70 К641 1308,14

Списано чист дохід від реаліз Д70 К79 6539,86 7848,44 - 1308,07= 6539,86

4. нема

Cтавки податку на додану вартість: а) 17 відсотків (з 1 січня 2011 р. до 31 грудня 2013 р. включно ставка податку становить 20 відсотків); б) 0 відсотків.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: а) експорту товарів (послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією; б) постачання товарів для заправки або забезпечення морських і повітряних суден; заправки космічних кораблів та військового транспорту миротворчих сил та інших випадках, передбачених законодавством.

6. Завдання та види пожежної охорони на підприємствах.

Основними завданнями пожежної охорони є:

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог ;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну.

Державна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та професійної пожежної охорони органів внутрішніх справ України, входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і здійснює державний нагляд.

Підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони створюються на обєктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У сільських населених пунктах, де немає підрозділів Державної пожежної охорони, органами місцевої державної адміністрації створюються сільські пожежні команди.

На промислових підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння створюються добровільні пожежні дружини (команди). На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік за рішенням трудового колективу створюються пожежно-технічні комісії. Так на даному підприємстві доцільно створювати добровільні пожежні дружини та за бажанням можна створити пожежно-технічну комісію.


. Фахівець з питань інвестиційної діяльності


1. Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об*єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути: Кошти,цільові банківські вклади ,паї,акції та інші цінні папери рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інш) Майнові права, що випливають з авторського права, досвіду та інших інтелектуальних цінностей ; сукупність технічних , технологічних, комерційних та інших знай*-, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого вашу виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); враяв користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майнові прана.Існує поділ інвестицій на вили а залежності від методів господарювання: капітальні, фінансові реінвестиції

Капітальна інвестиція - це господарська операція, на передбач* придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності.

Фінансова інвестиція - це господарська операція, яка передбачав придбання корпоративних прав, цінних паперів, дери активів та інших фінансових інструментів. Фінансові Інвестиції поділяються на прямі та портфельні. Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення кошті» або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. Портфельна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів та кошти на біржовому ринку. Під реінвестицією слід розуміти господарську операцію яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу(прибутку) отриманого від інвестиційних операцій.

2.Розрахувати середні чисті доходи підприємств на 3 роки які плануються в таких розмірах: підпр1 : (19000+25000+26000)/3 = 23333

підпр2: (19000+2000+25000)/3= 15333 підпр3 (18000+18500+19000)/3 =18500

3.визначити середні інвестиції підприємств та проаналізувати середнюставку доходу підпр: визнач сере інвестиції підпр: 89000:2 = 44500 // 90000 /2 = 45000

100000 : 2 = 50000 Проаналізуєм сер ставку доходу:підпр 23333 : 44500 = 0.52

Підпр2 15333 :45000 =0,34 Підпр3 18500 : 50000=0.37

4. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції по здійсненню довгострокових фінансових інвестицій якщо ВОНИ проводились з ПОТОЧНОГО рахунку, а дивіденди и І рік надходили а касу підприємства.

5. Придбало фінансові інвестиції за рахунок коштів на поточному рахунку:

Дт 14 Кт322 89000

Відображ інвесторам прибуток, що належить йому за методом участі в капіталі

ДтІ4 Кт72 19000

Нараховано дивіденди від інвестицій:

Дт373 Кт14 19000

Надійшли в касу дивіденди ВІД володіння довгостроковими інвестиціями:

ДтЗО Kт 373 19000

6. Процес пристосування людського організму та його органів до змін умов виробничого середовища називають адаптацією.

Фізіологічна адаптація - це сукупність фізіологічних реакцій, які є в основі пристосування організму до змін умов виробничого середовища.

Фізіологічна адаптація в трудовій діяльності за сприятливих умов виробничого середовища та оптимальних навантажень веде до: підвищення стійкості та працездатності працівника; збільшення резервних можливостей працівника;

зменшення професійних захворювань і травматизму на виробництві.

Психічна адаптація - процес встановлення оптимальної відповідності особистості до оточуючого середовища в процесі діяльності.

Соціальна адаптація - це пристосування працюючої людини до системи відносин у трудовому колективі з його нормами, правилами, традиціями, ціннісними орієнтаціями.

В процесі соціальної адаптації працівник поступово отримує різнобічну інформацію про колектив, де він працює, про систему ділових та особистих взаємовідносин.

Нездатність працівника до соціальної адаптації може супроводжуватися підвищенням рівня стресу на роботі, негативно позначитися на його поведінці; призвести до міжособистісних конфліктів, нещасних випадків.

За несприятливого протікання соціальної адаптації підвищується рівень стресу на роботі, наслідки якого позначаються на поведінці працівника та можуть призвести до міжособових конфліктів, нещасних випадків.

Професійна адаптація - це адаптація до трудової діяльності з усіма її складовими: адаптація до робочого місця, знарядь та засобів праці, об'єктів та предметів праці, особливостей технологічного процесу, часових параметрів роботи тощо.

Професійна адаптація виражається у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії, певного рівня оволодіння ним специфічними навичками та уміннями, у формуванні необхідних для якісного виконання роботи властивостей. Професійна адаптація визначається необхідним мінімумом знань та навичок, яких працівник набув підчас одержання спеціальності, ступенем відповідальності, практичністю, діловитістю тощо.


. Молодший державний інспектор


1.Визначимо загальну суму застверджених видатків на поточний рік. Для цього треба додати всі суми асигнування

,84+3231920,8+32700,3+…….+50000О=52174263 грн.

2.Для того, щоб розрахувати структуру затверджених видатків,
необхідно суму асигнувань по кожній статті поділити на загальну суму видатків і помножити на 100% ,8:52174263*І00%=17,86% Структура по кожній статті видатків разом повинна скласти 100%.

3.Аналізуючи склад затверджених видатків на поточний рік, можна
зробити висновок* що найбільші видатки в бюджеті, це: видатки на утримання Міністерства освіти І науки 11827787 грн. або 22.67%.

на утримання Міністерства промислової політики України 9318789.8 грн. або 17,86%,

на утримання Міністерства оборони України 10321653 грн. або 19.78%,

4.Метод секвестру застосовують для того, щоб пропорційно статям доходної частини бюджету зменшити статті видатків,

,8*075=6989092,35 тис. грн.

,8*0.75=2423940,6 тис. грн.

232700,3*0.75= 174525.22 тис. грн. і т. д.

Загальна сума видатків в наступному році 52174263*0.75=39130697,25 тис, грн.

тобто менше на 52174263-39130697,25=13043565,75 тис. грн.

6. До небезпечних та шкідливих психофізіологічних факторів належать:

фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);

нервово-психічні перевантаження ( розумове, зорове, емоційне).

Так, наприклад, праця економістів, фінансистів, працівників банківських установ, бухгалтерів та інших працівників невиробничої сфери характеризується:

тривалою багатогодинною (8год і більше) працею в одноманітному напруженні;

малою руховою активністю за значних локальних динамічних навантажень.

У працівників, які виконують роботу сидячи, м'язи перебувають довгий час у скороченому стані, не розслаблюються, що погіршує кровообіг. В результаті виникають больові відчуття в руках, шиї, верхній частині ніг, спині та плечових суглобах.

Внаслідок динамічного навантаження на кістково-м'язовий апарат кистей рук виникають:

больові відчуття різної сили в суглобах та м'язах кистей рук;

оніміння та уповільнена рухливість пальців;

судоми мязів кисті;

ниючий біль в ділянці запястя.

Своєю чергою, локальні м'язові перенапруження, хронічні розтягнення м'язів травматичного характеру можуть викликати професійні захворювання: дисоціативні моторні розлади, захворювання периферійної нервової та кістково-м'язової систем. Ці захворювання увійшли до «Переліку професійних захворювань», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р.

За даними наукових досліджень, робота «сидячи» призводить до зниження м'язової активності - гіподинамії. За браком рухів відбувається зниження споживання кисню тканинами організму, сповільнюється обмін речовин. Це сприяє розвитку атеросклерозу, ожиріння, може стати причиною дистрофії міокарда, хронічного головного болю, запаморочення, безсоння, роздратування. Помірними гімнастичними вправами можна викликати активізацію обміну речовин в організмі, посилити виділення отруйних продуктів життєдіяльності.

Як правило, трудова діяльність працівників невиробничої сфери повязана з використанням великих обсягів інформації, зі застосуванням комп'ютеризованих робочих місць, з частим прийняттям відповідальних рішень в умовах дефіциту часу, безпосереднім контактом із людьми різних типів темпераменту тощо. Це зумовлює високий рівень нервово-психічного перевантаження, знижує функціональну активність центральної нервової системи, призводить до розладів у її діяльності, розвитку втоми, перевтоми, стресу.

Спеціалістами доведено, що тривала робота на комп'ютеризованому робочому місці призводить до значного навантаження на всі елементи зорової системи і зумовлює втому та перевтому зорового аналізатора. Напружена зорова робота викликає «очні» (біль, печія в очах, почервоніння повік та очей, ломота у надбрівній частині, тощо) та «зорові» (пелена перед очима, подвоєння предметів, мерехтіння, швидка втома під час зорової роботи) порушення органів зору, що може викликати головний біль, посилення нервово-психічного напруження, зниження працездатності.


. Ви- бухгалтер бюджетної установи


.Місцевий бюджет може складатися із загального й спеціального фондів. Спеціальний фонд формується з конкретно визначених джерел надходжень і використовується на фінансування конкретно визначених цілей.

За джерелами доходи місцевих органів влади поділяють на податкові доходи, неподаткові доходи а також трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального рівня.

За економічною природою доходи місцевих бюджетів поділяють на власні, закріплені і регульовані. Структура доходів місцевих бюджетів включає: міжбюджетні трансферти, власні доходи та регулюючі доходи.

Місцеві запозичення - операції, пов'язані з отриманням коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання перед бюджетом, і операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету.

Запозичення до місцевих бюджетів можуть здійснюватися лише до бюджету розвитку або для покриття тимчасових касових розривів під час виконання загального фонду місцевого бюджету протягом бюджетного року.Тимчасовий касовий розрив - незбіг у часі фін видаткі з надходж доход.

Місцеві запозичення виникають у таких випадках: запозичення з бюджетів вищого рівня; запозичення в комерційних банках; випуск муніципальних позик.

2.Заносимо суму ліміту асигнувань в статті кошторису в дохідну частину із додатка 1.

3.Розрахуємо загальну суму надходжень по спеціальному і загальному фонду:

По спеціальному: 3420+18240+5200+7800+4250=38910грн. Всього надход: 34650+38910=73560грн.

4.спрогнозуємо середню муніципальну забезпеченість на 1 мешканця:

)по обласному центрі 366,7+255,0+226,8+217,0=1065,5 // 1065,5:4=266,37 грн сер забезпеченість по обласному центру. 2)по районному центру 48,1+36,1+24,9=109,1грн // 109,1:3=36,37грн- середня забезпеченість по районному центру.

Спрогнозуємо суму дотацій вирівнювання на 1 мешканцят М.Херсон - 266,37-217=49,37

М.Нова Каховка 36,37-24,9=12,37

5.Як бачимо із розрахунків муніципальна забезпеченість в обласному центрі вища за районний центр , тому і дотації вирівнювання в обласному центрі будуть більші ніж в районному центрі.

6. Негативними стресорами є втома - це сукупність тимчасових змін у фізіологічному та психологічному стані людини, які з'являються внаслідок напруженої тривалої праці і призводять до погіршення її кількісних і якісних показників, нещасних випадків.

Психічними показниками розвитку втоми є: 1)погіршення сприйняття подразників; 2)зменшення здатності концентрувати увагу, свідомо її регулювати; 3)посилення мимовільної уваги до побічних подразників; 4)сповільнення процесів мислення; 5)погіршення запам'ятовування та труднощі пригадування інформації; 6)підвищення дратівливості;

Втома може бути фізичною або розумовою. Її характер залежить від трудової діяльності.

Може виникати Перевтома - це сукупність стійких несприятливих для здоров'я працівників функціональних зрушень в організмі, які виникають внаслідок накопичення втоми.

Боротьба з втомою, в першу чергу, зводиться до покращання санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища (ліквідація забруднення повітря, шуму, вібрації, нормалізація мікроклімату, раціональне освітлення тощо).

Втому працівників можна подолати завдяки: професійному відбору; організації робочого місця; правильному робочому розташуванню; правильному ритму роботи; раціоналізації трудового процесу; використанню емоційних стимулів.

Методи профілактики втоми працівників: засоби підсилення мозкового кровообігу; засоби оптимізації розумової діяльності; засоби відновлення стану зорового та опорно-рухового апарату.

До психофізіологічних небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на безпеку праці, спеціалісти відносять стрес. Під стресом розуміють стан психічної напруженості, викликаний небезпеками, що виникають у людини під час вирішення важливої для неї задачі.

Стрес виявляється як необхідна і корисна реакція організму на різке збільшення загального зовнішнього навантаження.

Стрес є причиною багатьох психосоматичних захворювань


. Операціоніст к.б. по розрахунково-касових операціях


.Банки здійснюючи своєчасне касове обслуговування контрагентів (клієнтів), і забезпечують тим самим збереження їхніх коштів, в також сприяють додержанню емісійно-касової дисципліни.

Для проведення касових операцій у банку створюється структурний підрозділ - касовий апарат. Він проводить приймання та видачу готівки, а також: перерахунок інкасованої виручки, розмін грошових купюр і обмін їх на монету, оформлення і видачу грошових чекових книжок.

Операційна каса - це структурний підрозділ банків, який проводить операції з касового обслуговування клієнтів. Операційна каса може включати окремі види кас, а саме: прибуткову, видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки.

Для зберігання готівки операційної каси в банках призначено грошові

сховища. Відповідальним за зберігання грошей (цінностей), що перебувають у грошових сховищах, є керівник банку, його головний бухгалтер та завідувач каси. Кожен із цих працівників маг окремий ключ від грошового сховища та особисту печатку. Опечатування грошового сховища після закінчення робочого дня проводиться в присутності представника відділу охорони банку.

Протягом робочого дня сховища, сейфи і шафи мають бути замкнені.

До всіх грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, банк має дублікати ключів.

У всіх банках касири забезпечуються металевими печатками.

На касову роботу добираються надійні працівники. У кожній установі банку на касирів, інкасаторів, водіїв відкривають особову справу.

Працівники обліково-операційного апарату здійснюють перевірку всіх розрахунково-грошових документів і забезпечують відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Побудувати загальну схему документообігу під час внесення готівки до прибуткової каси .Операціоніст отримує прибутковий касовий документ-підписує-записує в касовий журнал на статтю «прибуток»-передає документ в касу - касир : -перевіряє наявність підпису операціоніста та його відповідності зразку - перевіряє тотожність сум,указаних цифрами і словами - приймає гроші з поаркушним перелічуванням - підписує ордер,об*яви,квитанції та проставляє печатки на квитанціях - приймає об*яви, видає квитанції здавачу - передає ордер за призначенням

Операціоніст : Перевіряє відповідність підпису касира - робить позначку в касовому журналі про поверненя документа щодо надходження готівки - передає документ бухгалтерові для проведення

касир :складає довідку про суму прийнятих грошей та кількість документів що надійшли до прибуткової каси - звіряє суму прийнятих грошей із довідкою звіряння - підписує довідку - операціоніст і касир звіряє запис за дохідною та запис надходження коштів у касовому журналі - операціоніст підписує довідку - касир формує пачку грошей - здає готівку,прибуткові документи та довідки завідувачу каси - підписує дані в книзі обліку прийнятих та виданих грошей

Завідувач каси:перевіряє суму грошей та кількість документів за довідкою - підписує довідку

3. А)протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошових коштів -виручка реалізації від юр.осіб 8000 грн Д 1001 К2600

невикористаний залишок від підзвітної особи 60 грн Д 1001 К 3550 (3551)

4.скласти кореспонденцію рахунків по операціях з інкасації грошової виручки

А)грошова виручка до перерахування в сумі 25000 грн зарахована на поточний рахунок клієнта Д 1005 К 2600

Б)фактична сума перерахованої грошової виручки оприбутковується до каси банку (25000 грн) Д1001 К1005

В) відображення в обліку надлишок грошової виручки 50грн Д 1001 К2909

Г)надлишок грошової виручки зараховується на поточний рахунок субєкта господарської діяльності Д2909 К 2600

Д)виявлення нестачі грошової виручки 40 грн Д2809 К 1005

Е)списання нестачі грошового виторгу з поточного рахунка субєкта господарської діяльності 40 грн Д2600 К2809

5.здійснення бухгалтерського проведення по обліку підкріплення операційних кас к.б. готівкою, коли: - у к.б. що купує готівку у територіальному управлінні НБУ (300000 грн) виконуються такі бухгалтерські проведення:

А)проведення розрахунків за готівку Д1811 К1200

Б)сплата комісійної винагороди НБУ за готівку Д7100 К1200

В)одержання готівки к.б. Д1001 К1800

у к.б. що продає готівку (200000 грн)

А)зарахування суми коштів на кореспондентський рахунок Д1200 К1911

Б)одержання комісійних доходів за продану готівку Д1200 К6100

В)передача готівки з каси к.б. Д1001 К 1011

6. Робітники, що наймаються на роботу зобовязані ознайомитися з порядком виконання трудових обовязків, правилами трудової і технологічної дисципліни, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки. З цією метою на підприємствах проводяться різні види інструктажів. За характером і часом їх проведення вони поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж працівники або службовці проходять до початку трудової діяльності при прийнятті їх на роботу.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або особа, на яку за наказом покладено ці обовязки. Програму та тривалість інструктажу затверджує роботодавець. Під час інструктажу робітникам пояснюють особливості і характер виробничої діяльності. Запис про проведення вступного інструктажу здійснюють у спеціальному журналі, а також документі про прийняття працівника на роботу. Первинний інструктаж на робочому місці проводить виконавець робіт або майстер не тільки з тими, хто вперше наймається на роботу, але і кожного разу якщо працівник переводиться з одного виду робіт на інший. Під час цього виду інструктажу виконавець робіт знайомить працівника з технікою даного виду трудової діяльності.

Залежно від характеру роботи, після проходження первинного інструктажу на робочому місці, працівник протягом 2 - 15 змін має пройти стажування під керівництвом спеціаліста, який призначається наказом по підприємстві.

Проведення інструктажу реєструється виконавцем робіт у журналі первинного інструктажу на робочому місці


. Ви фінансовий аналітик


1. Місцеві фінанси як економічна категорія - система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань. Розподільна функція місцевих фінансів виявляється у порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування. Контрольна функція місцевих фінансів реалізується, зокрема, в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бюджетів. Стимулююча функція місцевих фінансів полягає у створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими у збільшенні обсягів доходів бюджетів. Головним призначенням місцевих фінансів є забезпечення фінансовими ресурсами діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної зі здійсненням ними своїх функцій і повноважень; найбільш повне задоволення потреб населення територіальних громад та якісне надання локальних суспільних послуг; формування стимулюючого механізму щодо раціонального використання наявних матеріальних і фінансових ресурсів, пошуку додаткових джерел доходів. Напрями видатків: на фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоровя, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення населення і соціального захисту населення, котрі підпорядковані виконавчим органам влади АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соц-культ заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій; на фінансування підприємств і господарських організацій, котрі входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів. Доходи місцевих органів влади можуть бути класифіковані за джерелами й економічною природою.

За джерелами доходи місцевих органів влади діляться на: податкові доходи; неподаткові доходи (платежі, доходи від майна, що належать місцевій владі, і від господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, притягнуті місцевими органами влади на ринку позичкового капіталу); доходи за рахунок кредитів і позик; трансферти від центральної влади й органів влади вищого територіального рівня.

За економічною природою доходи місцевих органів влади діляться на власні доходи й доходи, передані місцевій владі.

2. Ставка збору встановлюється за кожень день провадження д-ності із забезпече паркування ТЗ у грн за 1 кв.м. площі зем. ділянки у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінім. зароб. плати, встановлен законом від 1 січня звітного (податков) р.

Мінім. зароб. плата на 1 січня 2014 р. - 1218 грн.

Ставка збору становить: 76х1218х0,12%=138,85 грн.

3. Якщо площа зем. ділянки відведеної для організації д-ності із забезпечення паркування транспортних засобів збільшити на 15%, то сума збору становитиме:

(76 + (76* 0,15)) *1218* 0,12% = 127,74 грн.

На 20% (76 + (76 * 0,20) * 1218*0,12% = 133,30 грн

На 35% (76 + (76 * 0,35) * 1218 * 0,12% = 149, 96 грн

4. При мінімальній ставці: 76 * 1218 * 0,03% = 27,77 грн.

При максимальній ставці: 76 * 1218 * 0,15% = 138,85 грн.

5. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками щокварталу до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28(29) включно), за місцем розташування спеціально відведено місця для паркування транспортного засобу.

Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів) сплачується у строки, визначені для авансового податкового періоду.

6.

,де Ia - сила світла в напрямку розрахункової точки, Кд;

? - кут між нормаллю до робочої поверхні і напрямком світлового променя, град.;- відстань від джерела світла до розрахункової точки, м;

КЗ - коефіцієнт запасу.

Підставивши дані та провівши розрахунки освітленість робочого місця економіста складе:2094 лк., що відповідає нормам та можна при такій освітленості працювати в оптимальних умовах праці.


. Бухгалтер-фінансист ПАТ «БУДІВЕЛЬНИК»


.Основою обчислення податку на додану вартість є вартість обороту, що оподатковується, який включає вартість реалізованих товарів (робіт, послуг) без включення до неї самої суми податку. Обчислення та сплату податку на додану вартість за товари, які ввезені на територію України, здійснюють до і після митного оформлення на основі вантажної митної декларації. Порядок обчислення податку обовязково передбачає закріплення дати, на яку здійснюється розрахунок податку. У чинному Законі України Про податок на додану вартість (п. 7.3 ст. 7) закріплено положення, яке встановлює, що датою виникнення податкових зобовязань є дата, коли відбувається будь-яка з таких подій: дата зарахування коштів від покупця (замовника) або дата відвантаження товарів (валютних цінностей). Сплата податку провадиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. Сплата податку не виключає щомісячного звіту платників перед податковими органами, у формі декларацій, які вони подають у встановленій формі. При цьому щомісячні розрахунки по цьому податку, надані платниками до відповідних державних податкових інспекцій, є основними документами. Суми податку на додану вартість зараховуються до державного бюджету і використовуються в першу чергу для бюджетного відшкодування податку на додану вартість і формування бюджетних сум, що спрямовуються як субвенції місцевим бюджетам. Податко звітність здійснює платник податку, який надає податковому органу документи, що містять інформацію про обчислення і сплату податку. Податкові органи не вправі вимагати від платника податку інформації, яка не передбачена податковим законодавств або надання податкової документації до настання строку. Податкову звітність платник податку може подавати безпосередньо до податкового органу або надсилати йому поштою. Цей документ повинен ґрунтуватися на даних податкового обліку доходів і витрат платника податку. Ненадання платником податкової звітності в строк не звільняє його від обовязку здачі цієї звітності.Сплата податку не виключає щомісячного звітування платників перед податковими органами у формі декларації, де визначаються відомості про отримані за звітний період доходи та здійснені витрати. Податкову декларацію подає платник по кожному податку окремо за місцем свого обліку. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуваня з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобовязань, що виникли у звязку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду та сумою податкового кредиту за звітний період.

.Визначимо розмір податкового зобовязання:


ПЗ= (8200*0,20)+(42800/6)+(36700/6)+(16000/6)=72606,65 грн


.Визначимо розмір: ПК=(24000/6)+(28000/6)=8666,67 грн

.Сума ПДВ що підлягає до сплати:ПЗ-ПК=72606,65-8666,67=63940 грн

. Перелом кісток гомілки Існує три групи таких переломів: 1)перелом відростків великогомілкової кістки; 2)перелом діалізу великогомілкової та малогомілкової кісток; 3)перелом кісток (падіння з висоти на розігнуті ноги). Характерні ознаки: біль у колінному суглобі при наступанні; біль у ділянці перелому, припухлість, контури згладжені; вкорочення гомілки; крововилив у колінний суглоб.

Перша допомога: шини Крамера, шини Дітеріхса, спосіб «нога до ноги».

Перелом діафізу кісток гомілки Виникає при прямому ударі, здавленні, падінні на гомілку. При прямій травмі виникають багатоосколкові, поперечнозубчасті переломи. При непрямій травмі площина перелому коса, спіральна. Характерні ознаки: 1)раптовий біль при напруженні розгиначів гомілки; 2)припухлість в ділянці; 3) пасивне положення кінцівки; 4)при переломах обох кісток виявляється рухомість кісток (уламків) і крепітація.

Бувають 1-кісточковий, 2- і 3-кісточкові переломи, найчастіше - зовнішньої кісточки. Результат бічних і ротаційних рухів стопи, що виходять за межі фізіологічних. Травми бувають всередину (супінаиійні) і назовні. Характерні ознаки: припухлість і крововилив, локальна болючість, обмежені рухи. Перша допомога: шина Крамера, накладена від середньої третини стегна до пальців стопи. Перелом, ушкодження щелепи потерпілого в сидячому стані транспортують до лікарні з легким нахилом голови вперед; запобігають асфіксії кров'ю, запалим язиком, слиною; накладають фіксуючу пов'язку.


. Операціоніст -контролер комерц. банку


.Рахунки доходів є пасивними за винятком рахунків від торгівельної діяльності та рахунків % доходів за цінними паперами. Ці рахунки за характеристикою активно-пасивні. За кредитом рахунків 6 класу відображ. доходи з наростаючим підсумком з початку року за дебетом - суми зменшення доходів, а також суми що списують при зарахуванні результатів роботи банку за звітний рік. Облік нарахованих доходів здійснюють за відповідними рахунками 1,2,3 класів у кореспонденції з рахунками 6 класу. Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних але на перше число місяця - лише активні або пасивні. При непогашенні боржником заборгованості за нарахованими доходами в термін передбачений угодою наступного робочого дня несплачену суму обліковують на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів 1,2,3 класів.. Механізм бухг.проведень щодо відображення інформації про доходи такий:**нарахув доходів в національній валюті дт класи 1,2,3 кт клас 6 **нарахув доходів в іноземн валюті дт класи 1,2,3 кт 3800; дт 3801 кт клас 6

Накопичені доходи з початку фінансового року переносять на рахунки фінансового результату. Залишки за рахунками доходів закривають.

2. 20.02.2012. видача кредиту Дт 2202 А «Короткострокові кредити на поточні потреби,що надані фізичним особам» Кт 1001 А «Банкноти та монети в касі банку» Сума 20000 грн

.1). 20.02.2012 Нарахування відсотків за період від 20.02.2012 до 28.02.2012 (кількість днів -9) Сума % = 20000*19/100 *9/365 =93,7

Д 2208 А «нараховані доходи за кредитами на поточні потреби що надані фізичним особам» К 6042 П «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби ,що надані фізичним особам» Сума: 93,7

) 28.03.2012 сплата нарахованих відсотків Д 1001 А «Банкноти та монети в касі банку» К 2208 А «нараховані доходи за кредитами на поточні потреби що надані фізичним особам» Сума 93,7

4.1) 1,03,2012 нарахування відсотків за період з 1,03 до 20,03 (кількість днів 19,згідно з обліковою політикою банку,останній день до субрахунку не беремо). Сума % = 20000*19/100 *9/365 = 197,81 Д 2208 А «нараховані доходи за кредитами на поточні потреби що надані фізичним особам» К 6042 П «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби ,що надані фізичним особам» Сума 197,81

). 2003.2012 сплата нарахованих відсотків Д 1001 А «Банкноти та монети в касі банку» К 2208 А «нараховані доходи за кредитами на поточні потреби що надані фізичним особам» Сума 197,81

5 20.03.2012 Погашення кредиту Д 1001 А Банкноти та монети в касі банку» К 2002 А «Короткострокові кредити на поточні потреби що надані фізичним особам» Сума 20000

6. У працівників, які виконують роботу сидячи, м'язи перебувають довгий час у скороченому стані, не розслаблюються, що погіршує кровообіг. Своєю чергою, локальні м'язові перенапруження, хронічні розтягнення м'язів травматичного характеру можуть викликати професійні захворювання. Усі вперше виявлені професійні захворювання і отруєння підлягають розслідуванню.

Звязок профзахворювання з умовами праці визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, яка складається санепідемстанцією за участю спеціалістів підприємства. Професійний характер захворювання визначається експертною комісією.

На кожного потерпілого клініками складається повідомлення за встановленою формою. Протягом трьох діб діагноз повідомляється підприємству, санепідемстанції та лікувально-профілактичній установі, яка обслуговує це підприємство.

Протягом наступних 10-ти днів власник підприємства організовує розслідування кожного випадку профзахворювань. Для цього створюється спеціальна комісія, яка і проводить розслідування, результатом якого є акт з наміченими заходами щодо запобігання розвитку профзахворювань.

Акт складається у 5-ти примірниках, перший - зберігається 45 років.

У 5-денний термін по закінченню розслідування власник розглядає його матеріали та видає наказ про заходи щодо запобігання профзахворюваня.


. Бухгалтер-фінансист ТОВ «Укрсервіс»


1. Зазначені фонди відіграють важливу роль у наданні соціальних послуг та матеріального забезпечення громадян у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, безробіття з незалежних від громадянина обставин, старості, інших причин, передбачених законодавством. Кошти фондів формуються за рахунок сплати страхових внесків працедавцями, найманими працівниками, а також з інших джерел, визначених законодавс. рядок використання коштів фондів. Відповідно до чинного законодавства у системі державного соціального страхування роль страховика виконує держава, вона бере на себе зобов'язання щодо створення колективн страхов фондів і виплати страхового відшкодування. Страхувальниками є підпр й організації, громадяни, держава, а застрахованими - працівники підпр і організацій, а з деяких виплат і непрацюючі громадяни.Головним джерело фін витрат цих фондів є платежі роботодавців та найманих працівників - застрахованих осіб. Ці платежі здійснюються одночасно обома сторонами, крім випадків, куди відрахування здійснюють лише роботодавці. Основними напрямами реформування у спрощенні системи формування фондів загальнообов'язкового соціального страхування мають бути: 1)передача функцій збирання всіх соціальних внесків до єдиного уповноваженого органу; 2)-перехід до електронної системи подання звітів; 3)об'єднання всіх соціальних внесків у єдиний соціальний податок;

)поступовий перерозподіл обсягів соціальних внесків від роботодавців до працівників; 5)перегляд величини ефективної ставки з метою її зниження і з урахуванням економічної, демографічної ситуації та пріоритетів подальшого соціально-економічного розвитку.

2. Єдиний внесок складає 36,8% в даному випадку ( 5 клас проф.ризику виробництва) А)18700*36,8%=6881,6 грн Б)26400*36,8%=9715,20 грн


В)22300*36,8%=8206,40 грн


3. На підприємстві з працюючими інвалідами загальний розмір єдиного внеску складає 8,41% 2780*8,41=233,80 грн

4. Нараховано ЄСВ на зарплату адмн персоналуД92 К65 5800грн

Нараховано ЄСВ на зарплату персоналу відділу збуту Д93 К65 3200грн

Нараховано ЄСВ на зарплату виробничому персоналу Д23 К65 9700грн

5.Заповнити звіт про суми нарахованої ЗП.

6. Інвалідами вважаються особи зі стійким розладом функцій організму внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежують їх життєдіяльність, та які потребують соціальної допомоги і захисту. Як міра втрати здоров'я інвалідніст визначається шляхом експертного обстеження.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком чинників які пагубно впливають на інваліда Залучен до надурочн робіт і робіт у нічний час без їх згоди не допускаєтьс

Постанов КМУ передбаче, що робоче місце інваліда - це окреме робоче місце або ділянка виробничої площі на підпр незалежно від форм власності та господарювання, де створено необхідні умови для праці інваліда. Робоче місце інваліда може бути звичайним, якщо за умовами праці та з урахуванням фізичних можливостей інваліда воно може бути використано для його працевлаштування, і спеціалізованим, тобто обладнаним спеціальним технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інвалідів залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захворювання та з урахуванням рекомендації медико-соціальної експертної комісії, професійних навичок і знань інваліда.

Підпр, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації.

В разі, якщо даний працівник не погоджується з висновком комісії охорони праці про визначення його провини на 30% він має право звернутися до Фонду соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві з метою захисту від несправедливого звинувачення та Фонд має здійснити повторне розслідування даного випадку, доказати провину підприємства, якщо так станеться то працівнику буде здійснена виплата грошової компенсації.


16. Операціоніст к.б. по безготівковим розрахунках


1.Економічна сутність векселя полягає в такому:

Вексель - це грошове зобов'язання. Предметом вексельного зобовязання можуть бути лише гроші. Вексель - це безспірне боргове зобов'язання. Особа, що є платниками векселем, жодним чином не може ухилитись від сплати боргу чи продовжити термін використання кредиту.

Кредит nu заспіву векселів - короткостроковий і триває не більше, ніж один рік.

Для оформлення кредиту подається офіційна заява, у двох примірниках, копії установчих документів, контракт, що підтверджує комерційний характер векселів, баланс, звіт про фінансові результати, довідку про операції на поточних рахунках. кредит під заставу векселів банку сплачуються проценти та всі інші витрати у вигляді комісійних.

Кредит під заспіву векселів є найвигіднішим для тих підприємств, які активно використовують векселі як засіб платежу. Цей кредит характеризується тим, що по-перше- власником векселя залишається векселедержатель, який лише передає вексель у заставу на визначений строк з наступним викупом після погашення кредиту. По-друге, векселі приймаються як забезпечення кредиту не на їх повну номінальну вартість, а на 60 90 % від неї. В останньому випадку банки відкривають клієнту спеціальні позичкові рахунки і відображають на них суми наданих і погашених кредитів. Спеціальний позичковий рахунок с формою обліку кредитів до запитання, то надає банку право в будь-який момент вимагати від клієнта повного або часткового погашення позички, або внесения додаткового забезпечення векселями. Умови надання та погашення кредитів обумовлюються у кредитному договорі:1)ліміт кредитування (кредитна лінія);

2)граничне співвідношення між забезпеченням і можливою заборгованістю.

3)Розмір процента за кредит і комісії на користь банку; 4)право банку самостійно підвищувати розмір процента та комісії; 5)право банку закрити рахунок і вимагати повернення заборгованості чи додаткового забезпечення;

Кредит, наданий під застану векселів зі спеціального позичкового рахунку, погашається, шляхом перерахування коштів за розпорядженням позичальника з його поточного рахунку на спеціальний позичковий рахунок або шляхам зарахування платежів, які надходять від векселедавців по векселях, прийнятих у забезпечення кредиту безпосередньо на спеціалізований рахунок.

При проведенні операцій з векселями комерційні банки накопичують значну' їх кількість. При правильному веденні цих операцій вексельний портфель с для банку надійною статтею активів, більш стабільною, ніж цінні папери, як акції.

2. Розрах факти співвіднош між заборгован та забезпечен кредиту. Фактич співвіднош між заборгованістю та забезпеченням: 6000: 10000 х 100% =60%

3. Визначити можливу заборгованість за кредитом, виходячи з фактичного забезпечення і прийнятого співвідношення до забезпечення та розрахувати вільний ліміт заборгованості.

Можлива заборгованість за

кредитом, виходячи з фактичного забезпечення і прийнятого співвіднош заборгован до забезпечення: 10000 x 70%=7000 грн.

Вільний ліміт заборгованості: 20000 - 6000=14000грн.

4. Проаналізувати можливу додаткову суму позички. Можлива додаткова сума позички: 7000 - 6000=1000 грн, але вона не повинна бути більше ніж 14000грн.

6. На сучасному етапі сильним стресом, який впливає на стан працівника та можливість небезпечних ситуацй, є моббінг.

Моббінг - це «війна» на робочому місці, яка призводить до виникнення у працівників стресового стану.

Як правило, працівники реагують

на моббінг фізіологічними проявами

Причини появи моббінгу: *процес постійної модернізації, раціоналізації виробництва, який вимагає концентрації сил і уваги в процесі праці, що зумовлює високу продуктивність праці і, як наслідок, соціальну незахищеність працівника *страх втратити робоче місце; *психологічний терор, зумовлений заздрістю, марнославством і, як наслідок, створенням інтриг, пліток, фізичного впливу; *нудьга на роботі, коли процес праці не вимагає творчих зусиль.

Моббінг і його наслідки настільки широко розповсюдились, що це стало світовою проблемою кінця XX - початку XXI ст.

Для подолання стресу рекомендують застосовувати вправи з психотерапії, фізичних, водно-повітряних процедур, масажі, адекватне харчування, прийняття вітамінів та мінеральних речовин, медитацію, аутогенне тренування, релаксуючу музику та вправи тощо


17. Ви бухгалтер-фінансист


1. Податки з населення - це економічні відносини в грошовій формі, які виникають між державою і населенням із приводу примусового, обовязкового вилучення частини доходу для створення централізованого грошового фонду держави.

Платники податку: *-фізична особа - резидент, яка одержує доходи з джерелом походження на території Укр; *-фізична особа - нерезидент, яка одержує доходи з джерелом походження на території Укр. *-податковий агент.Не є платниками нерезиденти, які одержують доходи з джерелом походження на території Укр і мають дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені міжнародними договорами. Обєктом оподаткув резидента є: *-загал місяч оподатков дохід; 1)доходи з джерелом походження в Укр, які остаточно оподатков під час їх нарахування (виплати, надання); *-іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Обєктом оподаткув нерезидента є: 1)загальний місячний (річний) оподатковува дохід з джерелом його походження в Україні. 2)доходи з джерелом походження в Україні. Базою оподаткув є чистий річний оподатков дохід, який визнач шляхом зменшення загального річного оподатковуван доходу на суму податкової знижки такого звітного року; Ставка податку становить 15 % Якщо база оподаткування, у звітному податковому місяці перевищує 10 розмір мінімальної заробітної плати, ставка 17%. Ставка податку становить 5% щодо доходу, нарахованого як: 1)процент на поточний або депоз (вкладний) банківський рахунок; 2)процентн або дисконтний дохід за іменним ощадним (депо) сертифікатом; 3) процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; 4) дохід за іпотечними цінними паперами відповідно до закону; 5)доходи у вигляді дивідендів;

Ставка податку становить 30% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз. Ставка податку становить 10 % бази оподаткування щодо доходу у формі з/п шахтер Контроль проводить: 1)податковий агент - для оподаткування доходів з джерела їх походження в Україні; 2) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обовязків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

2.Податок з доходів фізичних осіб при оподаткуванні доходу,нараховується як заробітна плата,розраховується за формулою: ПДФО зп.=(ЗП - Єсв - ПСП)*Sпдфо

Новіцький А.А. Розрахуємо єдиний внесок:1570*3,6%=56,52 грн.

Розмір нарах з/п не перевищує суму доходу,який допускає нарахування ПСП (в 2014 р., - 1710 грн. Сума соціальної пільги(100%)=609 грн. ПДФОзп.=1570-56,52-609=904,48 грн. Сума ПДФОзп.=904,48*0,15=135,67 грн.

Підоприга І.В. Розрахуємо єдиний внесок:1620*2,85%=46,17 грн. (граничний розмір доходу в 2014 р.,який дає право на отримання ПСП-1710 грн. Сума ПСП(150%)=913,5 грн. ПДФОзп.=1620-46,17-913,5=660,33грн. Сума ПДФОзп.=660,33 *0,15=99,05грн.

Самойленко В.А. Розрахуємо єдиний внесок:1740*3,6%=62,64 грн. Розмір з/п менший за суму доходу,який допускає нарахування ПСП (1710 грн. )

ПДФОзп.=1740-62,64=1677,36грн. Сума ПДФОзп.=1667,36 *0,15=251,60грн.

3. З/п = 1570+250=1820 грн. 1820*3,6%=65,52 Не має право на ПСП. Податок на доходи ф.осіб складає: (1820-65,52)*0,15=263,16

4. УтримПДФО: Д661 К641 231,36 // Перерах ПДФО до бюдж Д641 К311 231,36

5. Заповнити податковий розрахунок сум

6. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов'язковому медичному оглядові. При встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров'я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і переводиться на більш легку роботу.

. Для осіб у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень. віком 15-16 років, та 14-15 років, що працюють під час канікул, можуть працювати по 24 години на тиждень.Тривалість роб деня до 4 годин Неповнолітніх працівників забороняється залучати до нічних, надурочних робіт і до робіт у вихідні дні, а також до чергувань встановлених у деяких організаціях за розпорядженням роботодавця до початку або після закінчення робочого дня, у вихідні або святкові дні Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.


. Ви операціоніст К.Б. по депозитних операціях


1.Депозитні операції - це операції із залучення грошових коштів на депозитні рахунки. Під час здійснення депозитної операції виконуються такі операції: відкриття та реєстрація депозитного рахунку, залучення грошових коштів на депозит, вилучення коштів з депозиту, нарахування відсотків за депозитом та їх сплата клієнтам, повернення коштів з депозиту та закриття депозитного рахунку.

У банківській практиці використовуються три методи визначення кількості днів для розрахунку відсотків:

1Метод «факт/факт» - при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці та році;

2Метод «факт/360» - при розрахунку суми відсотків береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.

3Метод «30/360» - при розрахунку суми відсотків береться умовна кількість днів у місяці - ЗО та у році - 360.

Незалежно від методу розрахунку відсотків при визначенні кількості днів враховується перший день і не враховується останній день угоди. Так, якщо термін депозитному договору встановлено з 14 травня до 10 серпня, то при визначенні кількості днів для розрахунку відсотків враховується 14 травня і не враховується 10 серпня. При нарахуванні відсотків за звітний місяць останній день місяця має включатися в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення операції.

2. Розрахувати суми відсоткових платежів методом факт/факт.

2. 1) 10+30+14=54 2) (1000*0,15*54)/365=22,19

. 1) 10+30+14=54 2) (1000*0,15*54)/360=22,5

. 1) 9+30+14=53 2) (1000*0,15*53)/360=22,08

4. 1)При внесенні коштів від фіз осіб готівкою Дт1001 Кт2630 2)При перерахуванні коштів підприємством на депозит: Дт2600АП Кт Депоз.рах а)якщо депо рах відкрива в банку, в якому відкритий поточний Дт1200 Кт Депо.рах

6. З працівником сталася металізація шкіри - це проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших часточок металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги. Такого ушкодження, зазвичай, зазнають відкриті частини тіла - руки та лице. Ушкоджена ділянка шкіри стає твердою та шорсткою, однак за відносно короткий час вона знову набуває попереднього вигляду та еластичності.

Перша допомога при електротравмах полягає у звільненні потерпілого від джерела струму або шляхом знеструмлення ланцюга (вимикання рубильника, викручування запобіжників, перерізання проводу - інструмент повинен бути заізольований, рятівник - у гумовому взутті чи стояти на ізолюючому матеріалі), або відтягання проводу від постраждалого (сухою палицею, рукою, закутаною щільним шаром сухого одягу). Поки потерпілий не відсунутий від джерела струму, він сам є джерелом струму для тих, хто надає допомогу!

Після цього треба приступити до штучного дихання і непрямого масажу серця, розстебнувши попередньо весь одяг, що стискує. Лише після оживлення приступають до перев'язки обпечених місць.


19. Ви - фінансовий аналітик


1. Цінні папери обертаються на: первинному та вторинному ринку. Первинний ринок цінних паперів - це ринок, що обслуговує випуск (емісію) і первинне розміщення цінних паперів.Вторинний ринок є ринком, де відбувається купівля-продаж (обіг) раніше випущених цінних паперів.

Пройшовши первинне розміщення, цінні папери потрапляють або на біржу, або на позабіржовий ринок, де починається їх вторинний обіг.

Залежно від форми організації ринок цінних паперів поділяють на біржовий ринок та позабіржовий ринок. Фондова біржа являє собою організований і постійно діючий ринок купівлі-продажу цінних паперів. На фондовій біржі здійснюються переважно операції із вторинного розміщення цінних паперів. В Укр у Києві функц Українська фондова біржа (УФБ), яка була створена 1865 року і відроджена у 1991 році.

У загальному випадку учасниками фондової біржі є трейдери, тобто продавці і покупці, а також посередники - фінансові брокери та дилери. Брокер - це посередник, що укладає угоди за дорученням за рахунок клієнтів. Дилер - це посередник, що займається перепродажем цінних паперів від свого імені. Дохід дилера складається за рахунок різниці в цінах купівлі та продажу.

Фондова біржа являє собою аукціон, де купівля-продаж цінних паперів ведеться за допомогою обміну усними інструкціями між трейдерами, а ціни формуються шляхом котирування.

Котировка - це найвища ціна, запропонована за цінний папір покупцем, і найменша ціна, по якій продавець готовий її уступити на даний момент.

Внесення цінних паперів підприємств до списку цінних паперів, що котируються на даній біржі, називається лістингом. Цінні папери, не внесені в цей список, продаються на позабіржовому ринку.

Позабіржовий ринок - сфера обігу цінних паперів, не допущених до котирування на фондових біржах.

Фондовий ринок є показником стану економіки в цілому. Висока активність на фондовому ринку свідчить про розвинену економіку держави і високий добробут її населення.

2.Розрахуємо суму дисконту: Д=В*Т*І/100*360,де Д-сума дисконту;Т-строк від дати обліку векселя до дати погашення; В-вексельна сума; І-облікова ставка банку. Д=100*60*80/100*360=13,3 тис.грн.

3. Суму,яку отримає векселеотримувач(В)визначається за формулою : В=В-Д=В-В*Т*1/100*360=В(1-Т+1/100*360) В=100-13,3=86,7тис.грн. Отже,власник векселя отримає суму в розмірі 86,7тис.грн. Банк по закінченню 60 днів предявить вексель до оплати і отримає з боржника всю вексельну суму.

4. Якщо облік векселя збільшити на 10 днів,то сума дисконту становить Д=100*50*80/100*360=11,111тис.грн. Сума,яку отримає власник: В=100-11,111=88,889тис.грн.

6. Успіх гасіння пожежі залежить від ступеня підготовки обєкта та навченості персоналу до дій в цих екстремальних умовах.

У разі появи ознак загоряння кожен працівник має негайно повідомити про це органи пожежної охорони (101), керівника або посадову особу підприємства, а також задіяти систему оповіщення і вжити відповідних заходів щодо евакуації людей, а надалі приступити до гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

Персонал обєкту має добре знати ознаки пожежі, а при їх появі знати свої дії , визначені посадовими інструкціями з пожежної безпеки.

До прибуття пожежно-рятувальної служби обєктові добровільна пожежна дружина (ДПД) мають викликати фахівців для відключення силової і світлової електричної мережі, приточно-витяжну вентиляцію, припинити живлення технологічного обладнання пожежонебезпечними речовинами та задіяти наявні засоби пожежогасіння.

Посадова особа обєкта до прибуття пожежно-рятувальної служби має видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, що не беруть участь у ліквідації пожежі і задіяти всі наявні засоби та сили на ліквідацію загоряння.

Для успішної ліквідації загорянь у початковий період велике значення має наявність, справність, та правильне утримання засобів пожежогасіння.


20. Заст директора з фін питань ТОВ«Славута»


1. Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності й фінансовий стан підприємства.

До складу квартальної фінансової звітності входять Баланс, Звіт про фінансові результати. Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку року.

Річна і квартальна фінансова звітність заповнюється в тисячах гривень і має бути підписана керівником підприємства та головним бухгалтером.

Склад фінансової звітності

) Баланс (форма № 1) - П(С)БО 2 "Баланс". Наказ МФУ від 31.03.99 р. № 87,

) Звіт про фінансові результати (форма № 2) - П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Наказ МФУ від 31.03.99 р. № 87. зі змінами та доповненнями

) Звіт про рух грошов коштів (форма № 3) - П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів". Наказ МФУ від 31.03.99 р. № 87, зі змінами та доповненнями

) Звіт про власний капітал (форма № 4) - П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Наказ МФУ від 31.03.99р. № 87, зі змінами та доповненнями

) Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) - Наказ МФУ "Про пошту до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 р. № 302,

) Додаток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6) - П(С)БО 29 "Фін звітн за сегментами". Наказ МФУ від 19.05.05р. №412

Річна фінансова звітність подається не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юр особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Консолідова річна фін звітність подається не пізніше 15 квітня наступного за звітним р. Квартальна фін звітність подається не пізніше 25 числа наступного за звітним кварталу. Консолідована квартал фін звітні подається не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварт.

Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (табл. 8.2).

2. Валюта балансу: Ш кв.- 36,0+32,0+24,0=92,0 4кв. = 35+34,0+25,0=94,0


III кв.IV кв.Абсол. відх.Темп ростуТемп приростуІр(а)36,035,0-1,097,2-2,8II р (а)32,034,0+2,0106,2+6,2III р(а)24,025,0+ 1,0104,2+4,2Ір(п)75,072,0-3,096,0-4,0ІІр(п)302,0-1,066,7-33,3IIIР (п)14,020,0+6,0142,8+42,8Валюта балансу92,094,0+2,0102,0+2,2

Абсолютне відхилення = IV кв.- III кв.Темп росту = 4кв/3кв* 100%

Темп приросту = Темп росту - 100%

3. Рентабельність капіталу показує ефективність використ всього майна підпр. 3кв. Rk=(30.5 /92) 100% = 33,2% 4кв. Rk =(35.0/94) *100% = 37,23% Rk = Балансов прибут/Валюта балансу

4. 1)Придбано сировину у постачальника.Д201 К 631 12666,67 рахунок

2)Відображено суму ПК на ПДВ. Д641 К631 2533,33 Податкова накладна 3)Проведено розрахунки з постачальниками за сировину Д631 К 311 15200

Виписка банку

6.Дане обігрівання є неправильним, тому що забороняється використовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання та лампи розжарювання, підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідних проводах, та електролампи і світильники заборонено обгортати папером, бо може виникнути самозаймання та призвести до пожежі.

Інспектор стосовно даного підприємства повинен написати відповідні приписи з метою усунення недоліків та поставити чіткі строки виконання, чітко проконтролювати цей процес. Також доцільним є накладання штрафів, проведення навчання інженера з охорони праці даного підприємства по електробезпеці та проведення інструктажів з працівниками щодо електробезпеки.


податок облігація кредит готівка

азмещено на Allbest.ru


Теги: Фінансовий менеджмент  Вопросы  Финансы, деньги, кредит
Просмотров: 30211
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Фінансовий менеджмент
Назад