Механізм функціонування фондового ринку України на основі розвитку електронної біржової торгівлі


Механізм функціонування фондового ринку України на основі розвитку електронної біржової торгівлі


Науково-технічний прогрес XX століття диктує свої умови розвитку як фінансової системи загалом, так і фондового ринку зокрема. Ринок цінних паперів є одним з найважливіших складових фінансової системи, що інтегрує економічні та фінансові відносини в єдине ціле. У звязку з поглибленням глобалізації, залученням додаткових обсягів іноземного капіталу в національні економіки країн, формуванням нових механізмів фінансових ринків, питання залучення інновацій до механізму торгівлі цінними паперами на біржі як наслідку науково-технічного прогресу, розвитку інформаційних мереж та апаратних засобів комунікації набирають все більшого значення. У світі вже досить давно набув поширення механізм Інтернет-торгівлі цінними паперами та деривативами. Основні його цілі - підвищити ліквідність та швидкість обороту капіталу на фондовому ринку кожної розвинутої країни або країн, що розвиваються [1; с. 88].

Питання розробки та впровадження електронних торгових систем в практику біржової діяльності висвітлено у працях таких вітчизняних науковців, як: О. Абакуменко, О. Мендрул, Е. Найман, В. Плескач, І. Рекуненко, О. Собкевич, О. Сохацька, Г. Юрчук. Серед представників російської та зарубіжної економічної думки відомими є: Т. Бєрднікова, С. Вайн, А. Грязнова, Є. Жукова, С. Майоров, Д.Дж. Мерфі, П. Пейтел, Є. Пейтел, П. Станьєр, М. Фрідфертінг ті ін. [5;с. 33]. Недостатність глибинного дослідження в працях вітчизняних науковців вимагає дослідити Інтернет-трейдинг більш глибоко та окреслити його проблемні питання більш детально.

Метою даної статті є визначення стану фондового ринку України на основі розвитку електронної біржової торгівлі.

Як складова фінансового ринку, ринок цінних паперів традиційно вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави. На протязі останніх пятнадцять років вітчизняний фондовий ринок характеризується позитивною динамікою. Так, показник обсягу торгів на ринку цінних паперів у 2012 році становив 2530, 87 млрд. грн., що більше обсягу виконаних договорів у 2011 році на 359,77 млрд. грн. У той же час темпи зростання фондового ринку були випереджаючими порівняно з ВВП: обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив ВВП країни майже у два рази. Це свідчить про розвиток економіки держави в цілому та розвиток фондового ринку зокрема [4].

Активне збільшення обсягів торгів на ринку цінних паперів України пояснюється запровадженням нової біржової технології - Інтернет-трейдингу, що дато змогу значно збільшити участь фізичних осіб у торгах на ринку цінних паперів. Зявився ще один важливий елемент фондових майданчиків - строковий ринок, унаслідок чого українські інвестори отримали можливість торгувати новим фінансовим інструментом - фючерсом на індекс акцій Української біржі. Крім того, на початку 2011 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) запровадила додаткові способи подачі адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку - у вигляд електронних документів із накладанням електронного цифрового підпису. Водночас із позитивними аспектами динамічного розвитку українського фондового ринку є низка невирішених проблем, які деформують та стримують підвищення ролі ринку цінних паперів України в процесі розподілу капіталу. Трансформація власності як процес переходу до ринкової економіки нині визначила певні особливості функціонування фондового ринку України.

Національний ринок цінних паперів важко порівняти із фондовим ринком США, ФРН, Франції та навіть Росії. Наприклад, рівень капіталізації фондових бірж України є надзвичайно низький і становить 0,4 % від сукупного світового ВВП, тоді як у США - 21,1%, Японії - 7%, Німеччині - 4,5%, Росії - 2,6% [2; с.38]. Причинами таких низьких показників капіталізації та низького розвитку вітчизняного фондового ринку є:

неефективність національної економіки, нерозвиненість та деформованість як всього ринкового механізму, так і фондового ринку;

український фондовий ринок абстрагований від реального сектора економіки, так що кризові явища на ньому лише побічно загрожують стабільності економіки, оскільки в ньому не відображаються макроекономічні параметри розвитку країни.

В Україні усього 4 тисячі учасників торгівлі цінними паперами, тому за такої кількості учасників та перерахованих вище проблем Україна не скоро зможе досягнути результатів фондових ринків розвинутих країн.

Хоч ринок цінних паперів України "заангажований" та досить маленький, але, як зазначалось вище, на ньому спостерігається динамічний розвиток. Таким чином, 26 березня 2009 року після запуску ринку заявок на новоствореній ВАТ «Українська біржа» вітчизняний організований фондовий ринок отримав можливість здійснювати торгові операції біржі шляхом механізму прямого електронного доступу. Такий механізм отримав назву «Інтернет-трейдинг», або «електронна торгівля».

Розвиток Інтернет-трейдингу почалася з початку 80-х років XX століття в США із відкриттям біржі NASDAQ, де вперше було вироблено систему здійснення операцій купівлі/продажу цінних паперів через мережу інтернет. Метою створення даного механізму було полегшення операцій купівлі/продажу цінних паперів та деривативів, а також залучення більшої кількості учасників ринку. Варто зазначити, що мета була досягнута.

Механізм функціонування Інтернет-торгівлі, є досить простий. Електронна біржова торгівля дозволяє компанії-брокеру автоматично обслуговувати необмежену кількість клієнтів, спрямовуючи інформацію про їхні заявки безпосередньо в торговельну систему біржі. Інформація до біржі спрямовується через певну технологічну платформу. На території України використовують технологічну платформу російського виробництва під назвою «QUIK». Користувач даної програми може спостерігати на екрані свого компютера реальні коливання цін на інструменти фондового ринку даний момент часу (онлайн). В системі електронної торгівлі ціну на цінний папір визначає ціна попиту та пропозиції. Відповідно, коли користувач тільки-но почав займатися Інтернет-трейдингом йому, для того щоб купити цінний папір, треба або придбати цінний папір за ціною пропозиції, або виставити свою ціну попиту (через заповнення заявки) і чекати поки дана ціна не буде задоволена [1; с. 88].

У практиці біржової торгівлі електронні торгові системи функціонують у двох режимах - відкритому та закритому. Відкрита система надає можливість клієнту здійснювати всі операції через Інтернет. Що ж стосується закритої торгової системи, то клієнти при подачі заявки-наказу користуються послугами свого брокера, який має доступ до торгової системи [6; с. 328].

До переваг Інтернет-трейдингу слід віднести:

оперативність торгівлі, угоди з цінними паперами укладаються за декілька секунд, що дозволяє інвестору оперативно реагувати на зміну ринкової ситуації;

реєстрація всіх операцій із цінними паперами в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Це фактично захищає інвесторів від махінацій брокера та від можливих системних та технологічних пошкоджень на біржі;

можливість входження на ринок з мінімальною сумою та низькі трансакційні витрати, що стимулюють вкладання коштів у Інтрнет-трейдинг;

можливість залучення емітентами додаткового інвестиційного капіталу, оскільки при купівлі будь-якої акції на біржі фізична особа автоматично стає повноцінним акціонером компанії і має право на отримання дивідендів тощо [6];

велика кількість різноманітних індикаторів технічного аналізу на торговельній платформі «QUIK», що дає можливість застосувати принципи технічного аналізу для прогнозування ціни цінного паперу в майбутньому.

До недоліків Інтернет-торгівлі цінними паперами варто віднести:

неможливість здійснення великих за обсягом операцій;

непривабливість торгівлі облігаціями та державними цінними паперами через необхідність узгодження додаткових умов угоди, де постає необхідність класичного брокерського обслуговування;

низька інвестиційна культура населення, що породжує нерентабельність такого бізнесу для вітчизняних інвестиційних компаній;

переважання частки спекулятивного капіталу [7; с. 246].

Хоча послуга Інтернет-трейдингу в Україні має значну кількість недоліків, все ж таки її впровадження значно збільшило обсяги торгів на фондовому ринку загалом. За даними НКЦПФР, обсяг торгів на ринку цінних паперів у 2009 році становив - 1067,26 млрд. грн., а вже фактично через 1,5 роки функціонування електронної біржової торгівлі у 2010 році становив - 1537,79 млрд. грн., що на 44,1% більше, ніж до запровадження електронної торгівлі, тоді як у 2012 році цей показник уже сягнув 2530,87 млрд. грн. [4].

В процесі розвитку електронної біржової торгівлі, в тому числі, забезпечуються умови для залучення інвестицій на підприємства. Акції та облігації є найефективнішим джерелом отримання додаткових фінансових ресурсів для фінансування поточної господарської діяльності. Таким чином, показник обсягу залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку за результатами 2012 року склав 63,23 млрд. грн. Можна відмітити стабільність цього показника протягом останніх років [4].

У висновку можемо зазначити, що компютеризація операцій на фондових біржах сприяла зниженню вхідних барєрів для учасників фондових ринків та посиленню конкурентної боротьби між біржовими операторами, і як результат - підвищення ефективності функціонування біржі в цілому. Ринок цінних паперів України потребує певних заходів, які підвищили б міжнародну привабливість. Одним із заходів є підвищення інвестиційної культури населення. Інтернет-трейдинг збільшив ліквідність ринку цінних паперів, але перспектива виходу вітчизняного фондового ринку на міжнародну арену потребує значно більшої кількості учасників ринку цінних паперів, що ,в свою чергу, дасть збільшення ліквідності.


Список використаних джерел

фондовий ринок біржовий торгівля

1.Іскренко Л.П., Кіров Б.С. Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України /Л.П. Іскренко, Б.С. Кіров // Економіка та держава. - 2012. - № 3. - С. 88 - 90.

2.Нескородєва І. Особливості функціонування фондового ринку України / І. Нескородєва // Вісник НБУ. - 2013. - № 2. - С. 36 - 42.

.Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

.Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua

.Солодкий М.О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі/ М.О. Солодкий // Економіка та держава. - 2010. - № 10. - С. 33 - 34.

.Сохацька О.М. Біржова справа: підручник / О.М. Сохацька - К.: Кондор, 2008. - С. 328 - 341.

.Щербина А.Г. Інноваційні технології на ринку цінних паперів / А.Г. Щербина // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - № 2. - С. 241- 250.


Теги: Механізм функціонування фондового ринку України на основі розвитку електронної біржової торгівлі  Статья  Банковское дело
Просмотров: 45779
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Механізм функціонування фондового ринку України на основі розвитку електронної біржової торгівлі
Назад