Інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства "Сумбуд"

ЗМІСТ


Вступ

1. Інформаційна система відділу

1.1 Місце відділу в структурі підприємства

1.2 Вхідна інформація відділу

1.3 Вихідна інформація відділу

2. Використання інформаційних технологій у роботі відділу

2.1 Програмне забезпечення, використовуване у відділі

2.2 Використання графічних, табличних, інтегрованих пакетів у відділі

2.3 Типи баз даних, які використовуються у відділі

3. Оцінка економічної ефективності впровадження інформаційних систем підприємства

4. Правове забезпечення роботи з інформацією

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ


Темою даної курсової роботи є: інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства “Сумбуд”.

Ціль роботи - вивчити інформаційну структуру бухгалтерського відділу й використовувані в ньому інформаційні технології, зробити аналіз програмного забезпечення, за допомогою якого йде обробка інформації на підприємстві. Зробити оцінку економічної ефективності впровадження інформаційних систем, а також розглянути правове забезпечення роботи з інформацією в бухгалтерському відділі.

Тема курсової роботи досить актуальна, тому що інформація виступає дуже важливим аспектом роботи товариства, вона має вагомий внесок у досягненні мети, поставленої підприємством.

Відкрите акціонерне товариство “Сумбуд” засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11 лютого 1994 року № 62 шляхом перетворення державного виробничого проектно-будівельного підприємства “Сумбуд”.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.


1. Інформаційна система відділу


1.1 Місце відділу в структурі підприємства


Відкрите акціонерне товариство “Сумбуд” засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 11 лютого 1994 року № 62 шляхом перетворення державного виробничого проектно-будівельного підприємства “Сумбуд”.

Предметом діяльності товариства є:

- будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, соціальної сфери (в тому числі жилих будинків);

- реконструкція(технічне переоснащення);

- монтажні, пусконалагоджувальні та будь-які інші роботи, пов’язані з будівництвом;

- капітальний та поточний ремонт об’єктів, реставраційні роботи;

- проектні роботи;

- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

- надання послуг населенню, в тому числі перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

- оптова та роздрібна торгівля;

- будь-яка інша підприємницька діяльність, в тому числі зовнішньоекономічна, яка не заборонена законодавством України

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відсуджувати їх іншим способом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області.

Головна бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства на правах відділу, підпорядковується головному бухгалтеру.

До задач бухгалтерії входять організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснення контролю за збереженням власності, правильним використанням грошових засобів і матеріальних цінностей, дотриманням строгого режиму економії і господарського розрахунку.

До функцій відділу входять:

1. Достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам оперативного керівництва підприємством, та строге дотримання установленого правила ведення обліку;

2. Упровадження передових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювано техніки;

3. Організація обліку основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових засобів і інших цінностей підприємства, витрат виробництва та обігу, виконання кошторисів витрат;

4. Організація розрахунків по заробітній платні з працівниками підприємства;

5. Складання звітних калькуляцій собівартості продукції, балансів і бухгалтерської звітності;

6. Здійснення заходів щодо вдосконалення калькуляції собівартості окремих видів продукції, по упровадженню нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції;

7. Своєчасне нарахування і контроль своєчасності переліків державних податків, відрахувань від прибутку і інших платежів до Державного бюджету Украйні, а також засобів амортизаційного фонду на фінансування витрат по капітальним вкладенням і капітальному ремонту, своєчасності погашення кредитів установам банків.

Обов’язки бухгалтера ВАТ “Сумбуд”:

1.Ведення розрахункової відомості з нарахування заробітної плати робітникам ВАТ “Сумбуд” , розрахунок відпусток та лікарняних, оформлення.

2.Своєчасне удержання і перерахунку відрахувань та нарахувань, передбаченим діючим законодавством.

3.Своєчасне подавання звітів органам соцстраха, у Пенсійний фонд, у Фонд зайнятості та фонд ЧАЕС, фонд соціального страхування.

4.Складання звіту за ф.-1ПВ(місячна, квартальна).

5.Складання та своєчасне подавання в податкову інспекцію форми 1ДФ.

6.Своєчасне подавання в податкову інспекцію даних про додаткові доходи громадян.

7.Видача довідок робітникам на оформлення пенсій ,у відділ субсидій.

8.Одержання з банку та видача готівки.

9.Ведення касової книги .

10.Складання журналу /ордера №7, №1.

11.Видача талонів на бензин водіям виконавчого апарату, складання звітності по талонам.

12.Складання фінансової звітності.


1.2 Вхідна інформація


Вхідна інформація - це інформація, що надходить від керованого об'єкта й із зовнішнього світу (від інших підприємств і організацій), використається як первинна інформація для реалізації економічних і управлінських функцій і завдань керування [7;184].

До вхідної інформації відносять різного роду накладні.

Для бухгалтерії “Сумбуд” характерна наступна вхідна інформація:

- Чеки касових апаратів;

- Отримані від споживачів квитанції за сплату послуг предоставлених “Сумбуд”.

- Відповіді в суд на запити з приводу позову на користувачів за несплату заборгованості.

- Товарні накладні про отриману продукцію.

У подальшому вся ця інформація обробляється на підприємстві, бухгалтера складають звітності та бухгалтерські баланси на основі отриманих даних, а потім подають, отриману в процесі роботи інформації, в інші служби.

Розглянемо докладніше документ як товарна накладна.

Матеріальні, сировинні та паливні ресурси, які складають виробничі запаси, являються одним із важних у ділянці обліку на підприємстві. Структура документооборота повинна бути такою, щоб забезпечити своєчасне доставляння необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного управління руху матеріальних цінностей.

Основну масу матеріалів підприємства отримують від постачальників на основі заключних договорів.

Відпустка матеріалів постачальником підприємствам - отримувачам здійснюється на основі Накладної на відпустку товарно-матеріальних цінностей, яка виписується в трьох екземплярах на основі договору , нарядів та інших відповідних документів і підписується особою, яка дозволяє відпустку товарно-матеріальних цінностей, та головним бухгалтером. Перший екземпляр накладної вручається підприємству – отримувачу матеріалів як супровідний документ на основі для їхнього оприбуткування; другий залишається на складі підприємства-постачальника і служить основою для списання відпущених матеріалів; третій екземпляр накладної передається пропускному пункту для контролю за вивозом матеріальних цінностей за межі території підприємства. Другий і третій екземпляри накладної вказаними службами здаються в бухгалтерію для відображенні в звіті.

Матеріальні цінності, які відпускаються і вивозяться за автотранспортом на сторону, оформляються товарно-транспортною накладною. Товарно-транспортна накладна являється єдиним документом для постачальника, покупця і автотранспортного підприємства .

Накладна на відпустку товарно-матеріальних цінностей .

Згідно Закону України “Про податок на додану вартість” постачальник (продавець) подає підприємству –покупцю податкову накладну, форма і порядок заповнення якої затвердженні ГНА України. В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказується ціна матеріалів, ставка і сума ПДВ, загальна сума , яка належить сплаті постачальнику. Податкова накладна виписується в двох екземплярах, оригінал якої вручається підприємству – покупцю, а копія зберігається постачальника (покупця) як звітний і розрахунковий податковий документ. Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення в податковий кредит розходів за сплату ПДВ постачальнику при отримані матеріальних цінностей .

На основі накладної на відпустку товарно-матеріальних цінностей та податкової накладної постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунки, але платіжні документи, які підтверджують факт передачі матеріальних цінностей за його сплату з указаною сумою ПДВ.

Матеріальні цінності, поступлені на склади підприємства, матеріально - відповідальними особами (завідуючий складом, комірник) взятих на основі накладних, рахунків-фактур та інших товаросупровідних документів.


інформаційна система бухгалтерській відділ

1.3 Вихідна інформація


Вихідна інформація - це інформація, оброблена системою й надана органу керування й зовнішньому світу [7].

У даній курсовій роботі прикладом вихідної інформації служить "Баланс" (Додаток 1) підприємства і "Звіт про фінансові результати" (Додаток 2).

Розглянемо докладніше баланс підприємства.

Підприємства становлять місячну, квартальну й річну бухгалтерську звітність, у якій відображаються склад майна й джерела його формування. Основною формою звіту є баланс.

Баланс - це документ фінансової звітності підприємства, що відображає активи, зобов'язання й власний капітал підприємства.

Нормативним документом, що визначає зміст, форму балансу й загальні вимоги при розкритті його статей, є Стандарт бухгалтерського обліку, затверджений розпорядженням Міністерства Фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. Норми цього стандарту застосовуються до балансів підприємств, організацій і юридичних осіб всіх форм власності [3].

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої інформації про фінансовий стан підприємства [11].

Баланс складається із двох частин: активу й пасиву. Актив і пасив балансу складаються з окремих розділів, що в свою чергу включають окремі статті, кожна з яких відображає величину (розмір) економічно-однорідного виду господарських активів та джерел їх утворення [2].

Актив балансу – система показників, яка надає інформацію про господарські засоби за їх складом і функціональною роллю в процесі виробництва.

Пасив балансу – система показників, яка відображає джерела утворення та цільове призначення господарських засобів підприємства, що об’єднанні у якісно однорідні групи.

Актив балансу складається із трьох розділів:

I розділ - "Необоротні активи":

•   нематеріальні активи;

•   незавершене будівництво;

•   основні кошти;

•   довгострокові фінансові інвестиції;

•   довгострокова дебіторська заборгованість;

•   відстрочені податкові активи;

•   інші необоротні активи.

II розділ - "Оборотні активи", він містить у собі:

•   запаси;

•   векселі отримані;

•   дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

•   резерв підозрілих боргів;

•   дебіторська заборгованість по розрахунках;

•   інша поточна дебіторська заборгованість;

•   поточні фінансові інвестиції;

•   кошти і їхні еквіваленти;

•   інші оборотні активи.

III розділ - "Витрати майбутніх періодів"

На підставі підсумовування підсумкових даних розділів активу балансу формується баланс [8].

Якщо актив балансу характеризує склад господарських коштів, то пасив показує, з яких джерел ці кошти утворені.

Пасив балансу складається з п'яти розділів:

I - "Власний капітал":

•   статутний капітал;

•   пайовий капітал;

•   додатковий вкладений капітал;

•   резервний капітал;

•   нерозподілений прибуток;

•   неоплачений капітал;

•   отриманий капітал.

II - "Забезпечення наступних витрат і платежів":

•   забезпечення виплат персоналу;

•   цільове фінансування;

•   інші забезпечення.

III - "Довгострокові доручення":

•   довгострокові кредити банків;

•   довгострокові фінансові зобов'язання;

•   відстроченні фінансові зобов'язання;

•   інші довгострокові зобов'язання.

IV - "Поточні доручення":

•   короткострокові кредити банків;

•   поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях;

•   векселі видані;

•   кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

•   поточні зобов'язання по розрахунках;

•   інші потокові зобов'язання.

V - "Доходи майбутніх періодів"

На підставі підсумовування підсумкових даних розділів пасиву балансу формується баланс [4].

Найбільш узагальнені показники фінансових результатів підприємства формуються у формі №2 річна й квартальна звітності.

Зміст і форма Звіту про фінансові результати, загальні вимоги до розкриття його статей визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерством фінансів України 31.03.99р. № 87.

Метою складання "Звіту про фінансові результати" є надання користувачам повної, правдивої інформації про доходи, витрати, прибуток і збитки від діяльності підприємства за певний період.

Форма №2 "Звіт про фінансові результати" складається з трьох розділів:

1. Фінансові результати.

2. Елементи операційних витрат.

3. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Звіт про фінансові результати повинен надавати достовірне і повне уявлення про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Інформація , наведена у фінансовій звітності вважається достовірною, якщо вона не містить помилок і викривлень, які можуть вплинути на рішення користувачів звітності [8].


2. Використання інформаційних технологій у роботі відділу


2.1 Програмне забезпечення, використовуване у відділі


Програмне забезпечення ВАТ “Сумбуд” представлено програмою 1С: Бухгалтерія.

1С: Бухгалтерія призначена для обліку наявності й руху коштів підприємства. 1С: Бухгалтерія дає можливість вести облік у наступних галузях:

•   касові й фінансово-розрахункові операції;

•   валютні операції;

•   товарно-матеріальні цінності;

•   облік персоналу й заробітної плати;

•   фактичні витрати;

•   податкові зобов'язання;

•   головна книга й баланс;

•   бухгалтерська, податкова й фінансова звітність;

•   реалізація й збут.

1С: Бухгалтерія дозволяє вирішувати наступні завдання:

•   створення, зберігання й печатка первинних бухгалтерських документів;

•   ведення банківських і касових операцій;

•   облік основних коштів і матеріальних активів;

•   облік матеріалів;

•   облік товарів і послуг;

•   облік валютних операцій;

•   взаєморозрахунок з організаціями дебіторами й кредиторами;

•   взаєморозрахунок з підзвітними особами;

•   розрахунки по заробітній платі;

•   розрахунок реалізації й збуту;

•   податковий облік;

•   облік валових доходів і витрат;

•   консалтинговий облік;

•   створення різного роду звітів у податкові органи й фонди.

Програма 1С: Бухгалтерія забезпечує уведення інформації "вид документа", "вид операції", "вид проводки".

Завдяки гнучкій програмі користувач може самостійно вносити зміни в настроювання програми, адаптувати її до специфіки обліку на підприємстві. Однією з переваг програми є те, що вона бере на себе більшість технологічних аспектів роботи з інформаційною базою.

Стандартні об'єкти програми 1С: Бухгалтерія дозволили створити універсальний механізм, що забезпечує роботу розподіленої інформаційної бази практично без серйозних зусиль із боку розроблювача прикладного рішення. Система сама забезпечує регістрацію змін, формує пропорцію обміну даними, синхронізацію інформації, відновлення всіх облікових реєстрів. Будь-яка інформаційна база 1С: Бухгалтерія із самого початку практично готова до роботи в розподіленій системі й під час переходу до розподіленої обробки інформації в різних інформаційних базах, а також для часткової організації часткової еміграції даних.

1С: Бухгалтерія дозволяє автоматизувати підготовку яких-небудь первинних документів:

•   платіжні доручення;

•   розрахунки по оплаті й фактурі;

•   касові документи;

•   доручення;

•   інші документи.

Кошти роботи з документами дозволяють організовувати уведення документів їхній розподіл по журналах і пошук яких-небудь документів за різними критеріями:

•   номер;

•   дата;

•   сума;

•   контрагент.

Вихідною операцією в 1С: Бухгалтерія є операція, що відображає реальну господарську операцію, що відбулася на підприємстві. Кожна операція може вміщати бухгалтерські проводки. Операції можуть формуватися автоматично, на основі документів, що вводяться.

Також програма 1С: Бухгалтерія включає набір стандартних звітів, які дозволяють користувачеві одержати інформацію в певний строк, у різних розрізах і різному ступені деталізації.

•   звіт за який-небудь період;

•   деталізація звітів;

•   звіт по синтетичному обліку;

•   звіт по аналітичному обліку;

•   податкова й бухгалтерська звітність;

•   звіти по документах;

•   які-небудь інші звіти.

Програма має сучасний інтерфейс:

•   панель інструментів;

•   зручне введення інформації (режим підбора, календар, калькулятор);

•   різні режими пошуку й підбора інформації;

•   різні режими допомоги й підказок.

Також програма 1С: Бухгалтерія має зв'язок з іншими програмами:

•   кошти для завантаження й висновку інформації (документи, операції, звіти);

•   обмін даними з іншими програмами через текстові файли й файли формату DBF;

•   обмін даними з іншими програмами за допомогою механізму OLE Automation;

•   побудова діаграм.

Програма має функціональний режим:

•   одночасна робота декількох користувачів з однією інформаційною базою;

•   автоматичне відновлення інформації на екрані, при змінах, зроблених іншими користувачами;

•   захист від змін об'єктів, які в цей час редагуються іншими користувачами.

Також програма 1С: Бухгалтерія дає можливість роботи з територіально розподіленими інформаційними базами:

•   необмежена кількість автономно працюючих інформаційних баз;

•   повна або вибіркова синхронізація даних;

•   вільний порядок і спосіб передачі змін.


2.2 Використання графічних, табличних, інтегрованих пакетів


У бухгалтерському відділі ”Сумбуд” використовуються такі пакети, як Word - прикладне програмне забезпечення, використовуване для створення текстових документів різного ступеня складності з потужними коштами форматування й включення графіки й Excel - пакет прикладних програм, орієнтованих на обробку даних, поданих у табличній формі.

Word - це програма для професійного редагування й форматування тексту, створення макетів текстових документів. Для цього в розпорядження користувача пропонуються потужні можливості меню, панелі інструментів, контекстних меню, а так само система допомоги.

В основу функціонування Word покладено принцип WYSWYG (What You See is What You Get) - "що бачите, то й одержите". Те, що користувач бачить на екрані буде з точністю збігатися, наприклад, з роздрукованим.

Редактор Word забезпечує: введення, перегляд, редагування тексту; форматування абзаців і сторінок тексту, вибір типу шрифту, його розміру, накреслення та кольору; створення, сортування й обробка таблиць; вибір стилю й шаблона документа; зміну власних режимів роботи, створення макросів і встановлення значень основних параметрів середовища Word; створення поштової кореспонденції, використання сучасних коштів зв'язку; використання таких процедур як автоформатування, автотекст, автокореляція й т.д.

У середовищі Windows реалізовано технологію OLE. Редактор Word підтримує цю технологію, завдяки чому в його документи можна вставляти різноманітні об’єкти, створені в інших програмах-додатках. При цьому вмонтований об’єкт стає частиною поточного документа.

У Word, як правило, входять такі програми-додатки, що підтримують OLE:

·   Microsoft WordArt – програма введення текстових спецефектів;

·   Microsoft Graph – програма створення ділової графіки;

·   Microsoft Equation Editor – програма введення математичних формул і рівнянь.[9]

Електронна таблиця - найпоширеніша й потужна інформаційна технологія для професійної роботи з даними. Для керування електронними таблицями створені спеціальні програмні продукти - табличні процесори, одним з яскравих представників яких є Microsoft Excel.

Електронна таблиця – основа будь-якого табличного процесора, у клітках (осередках) яким записані дані різних типів: тексти, дати, формули, числа.

Крім обробки й аналізу даних Excel включає у себе наступні функції:

•   працювати зі списками (базами даних) - створювати, форматувати й сортувати списки, шукати й вибирати їхні елементи по певним критеріям - автофільтрам;

•   представляти дані у вигляді графіків (піктограми, діаграми й т.д.);

•   сортувати табличні дані за алфавітом, за зростанням (спаданням), датами, місяцями;

•   створювати макрокоманди, які використаються для автоматизації процедур рішення завдань, які часто повторюються;

•   оперативно аналізувати економічну діяльність деяких об'єктів, сприяти прийняттю правильних рішень;

•   формувати зведені таблиці, звіти й карти з географічними даними.

Перевага електронної таблиці Excel - це можливість миттєвого перерахування всіх даних, зв'язаних формульними залежностями при зміні будь-якого значення [7].

Microsoft Outlook — персональний комунікатор. До складу Outlook входять: календар, планувальник завдань, записки, менеджер електронної пошти, адресна книга. Підтримується спільна мережна робота.

Windows Internet Explorer, скорочено IE — безкоштовний графічний браузер корпорації Microsoft для операційних систем сімейства Windows.

PowerPoint - допомагає створити барвисті, наочно оформлені мультімедийні презентації.


2.3 Типи баз даних, які використовуються у відділі


У бухгалтерському відділі “Сумбуд” використовується такий вид бази даних, як СУБД Microsoft Access.

Access - це система керування базами даних (СУБД). Як і інші продукти цієї категорії, вона призначена для зберігання й пошуку даних, подання інформації в зручному виді й автоматизації часто повторюваних операцій (таких, як ведення рахунків, облік, планування й т.п.). За допомогою Access можна розробляти прості й зручні форми введення даних, а також здійснювати обробку даних і видачу складних звітів.

Access - потужний додаток Windows; уперше продуктивність СУБД органічно сполучається з тими зручностями, які є в розпорядженні користувачів Microsoft Windows. Оскільки обоє ці продукти - дітища компанії Microsoft, вони прекрасно взаємодіють між собою. Система Access працює під керуванням Windows 95, Windows 98 або Windows NT, так що при роботі з нею користувачеві доступні всі переваги Windows. Можна вирізати, копіювати й вставляти дані з будь-якого додатка Windows в Access і навпаки; можна створити проект форми в Access і зберегти його як звіт.

За допомогою об'єктів OLE (Object Linking and Imbedding - зв'язування й впровадження об'єктів) в Windows і компонентах Microsoft Office, 2000 (Excel Word, PowerPoint і Outlook) можна перетворити Access у дійсне операційне середовище баз даних. За допомогою нових розширень для Internet можна створювати форми, які будуть прямо взаємодіяти з даними з World Wide Web, і транслювати їх прямо на сторінки доступу до даних для корпоративних мереж, які прямо працюють із Internet- браузером.

Таблицю Access можна зв'язати з даними, що зберігаються на великому ЕОМ або на сервері. З іншого боку, можна використати таблиці, створені в середовищі dBASE або Excel. Отримані результати можна швидко й легко зв'язати й об'єднати з даними з електронних таблиць Excel. Працюючи в середовищі Microsoft Office, користувач одержує у своє розпорядження повністю сумісні між собою Access і Word, Excel і PowerPoint.

Система Access - це набір інструментів кінцевого користувача для керування базами даних. У її склад входять конструктори таблиць, форм, запитів, звітів і сторінок доступу до даних. Цю систему можна розглядати і як середовище розробки додатків. Використовуючи макроси або модулі для автоматизації рішення завдань, можна створювати орієнтовані на користувача додатки такого ж потужними, як і додатка, написані безпосередньо на мовах програмування. При цьому вони будуть включати кнопки, меню й діалогові вікна.

У форми й звіти можна включати написи, поля текстових даних, перемикачі, прапорці, лінії й прямокутники; їх можна оформляти, виділяючи елементи кольорами й тінню. Більше того, можна включати цілі малюнки, діаграми, підлеглі форми й підзвіти. При цьому всі параметри подання даних залишаються повністю підконтрольними користувачеві.

Access містить понад двісті функцій, що виконують безліч різноманітних завдань. Є функції для маніпулювання базами даних, рядками, числами у форматі дати й часу, математичні, ділові й фінансові. Їх можна використати для створення виражень, що обчислюють, у формах, звітах і запитах.

Для непрограмістів (або недосвідчених користувачів, які просто не бажають програмувати) в Access передбачені макроси. Вони дозволяють автоматизувати виконання деяких завдань. Біля п'ятдесяти макросів дають можливість маніпулювати даними, створювати меню й діалогові вікна, відкривати форми й звіти, словом, автоматизувати виконання практично будь-якого завдання. За допомогою макросів можна вирішити порядку 75% всіх завдань обробки даних.

В Access повною мірою реалізоване керування реляційними базами даних. Система підтримує первинні й зовнішні ключі й забезпечує цілісність даних на рівні ядра. Крім того, таблиці в Access настачені коштами перевірки допустимості даних, що запобігають некоректному введенню, незалежно від того, як він здійснюється, а кожне поле таблиці має свій формат і стандартні описи, що істотно полегшує уведення даних. Access підтримує всі необхідні типи полів, у тому числі текстовий, числовий, лічильник, грошовий, дата/час, MEMO, логічний, гіперпосилання й поля об'єктів OLE. Якщо в процесі спеціальної обробки в полях не виявляється ніяких значень, система забезпечує повну підтримку порожніх значень.

Система Access підтримує обробку транзакцій з гарантією їхньої цілісності. Крім того, передбачений захист на рівні користувача, що дозволяє контролювати доступ до даних окремих користувачів і цілих груп [6].


3. Оцінка економічної ефективності впровадження інформаційних систем підприємства


Для оцінки економічної ефективності впровадження нових інформаційних систем на підприємстві необхідно знайти:

· Чисту поточну вартість

· Внутрішню норму доходності

· Період окупності

· Індекс рентабельності.


Грошовий потік має такий вигляд:

Ставка дисконтування, %

Періоди

0

1

2

3

4

5

6

7

11

-4,8

-5,2

10,7

12,8

9,8

7,8

9,3

8,2


Чиста поточна вартість (NPV) – визначається на основі дисконтування грошового потоку шляхом приведення його до нульового моменту часу.


,


де  - потік платежів;

 - дохідна частина інвестиційного проекту;

 - видаткова частина інвестиційного проекту;

 - ставка дисконтування;

 - момент закінчення інвестицій;

 - момент отримання першого доходу;

 - період реалізації інвестиційного проекту.


+


NPV>0, тобто проект ефективний.

Внутрішня норма доходності (IRR) – розрахункова ставка відсотка, при якій NPV перетворюється в нуль.Для визначення IRR необхідно не менше двох розрахунків показника NPV: вибираємо ставку , при якій NPV>0 та ставку , при якій NPV<0, при цьому >.


=11%NPV11%=28,57

=80% NPV80%=+

+

=60% NPV60%=+

+

(%)


Для ефективності проекту повинна виконуватися нерівність:

< IRR

Маємо: 11%<76,8%. Отже, проект ефективний.


Період окупності (РР) – період, за який дисконтовані доходи покриють дисконтовані витрати.

Якщо величина очікуваного доходу не постійна, то

1. Визначаємо сумарні дисконтовані витрати () шляхом приведення їх до моменту закінчення інвестування:2. Визначаємо сумарні дисконтовані доходи нарощуваним підсумком


 


доти, доки не виконуватиметься нерівність


<<


Виконується нерівність <<: 9,64<10,53<20,23

3. Визначаємо період окупності:


,


де  - повна кількість років окупності.


Індекс рентабельності (R) – визначається відношенням доходної частини NPV до видаткової.Розрахувавши показники ( чистий зведений дохід, внутрішню норму дохідності, строк окупності інвестицій і індекс рентабельності) можна зробити висновок, що використання інформаційних систем на підприємстві «Сумбуд» являється ефективним, так як NPV>1 (NPV=28,57), r < IRR (r = 11%I, RR=77%) та R>1 (R=4,01)


4. Правове забезпечення роботи з інформацією


Для захисту своєї інформації використано Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Цей Закон регулює відносини в сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних і інформаційно-телекомунікаційних системах і складається із тринадцяти статей.

Перша стаття вміщає в себе визначення термінів, які використаються в цьому законі:

•   власник інформації - фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію;

•   власник системи - фізична або юридична особа, якій належить право власності на систему;

•   доступ до інформації в системі - одержання користувачем можливості обробляти інформацію в системі;

•   захист інформації в системі - дії, у результаті яких, інформація в системі зникає;

•   комплексна система захисту інформації – взаємозв’язана сукупність організаційних і інженерно - технічних заходів, способів і методів захисту інформації;

•   користувач інформацією - фізична або юридична особа, що у встановленому законодавством порядку одержала право доступу до інформації;

•   криптографічний захист інформації - вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних даних з метою відновлення змісту , підтвердження її дійсності, цілісності, авторства й т.д.;

•   обробка інформації - виконання однієї або декількох операцій, а саме: збір, введення, запис, переробка, зчитування, заощадження, знищення, регістрація, прийняття, одержання, передання, які відбуваються в системі за допомогою технічних і програмних засобів;

•   технічний захист інформації - вид захисту, направлений на забезпечення за допомогою заходів або програмних і технічних коштів, знищення й блокування інформації, порушення цілісності й режиму доступу до інформації.

Згідно статті 2 ЗУ "Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах" об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній і програмне забезпечення, що призначено для обробки цієї інформації.

Згідно статті 3 ЗУ "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" суб'єктами відносин, пов'язаних із захистом інформації в системі, є:

•   власники інформації;

•   власники системи;

•   користувачі;

•   уповноважений орган у сфері захисту інформації в системах.

На основі договору або з доручення власник інформації може надати право розпоряджатися інформацією іншій юридичній або фізичній особі - розпорядникові інформації.

На основі договору або з доручення власник інформації може дати

право розпоряджатися інформацією іншій юридичній або фізичній особі - розпорядникові системи.

Стаття 4 - доступ до інформації в системі. Порядок доступу до інформаційної системи, перечислення користувачів і їхніх повноважень на рахунок цієї інформації визначаються власником цієї інформації. У випадках, передбачених законом, доступ до інформації в системі може відбуватися без дозволу її власника один по одному, установленому законом.

Стаття 5 описує відносини між власником інформації й власником системи. Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку й умовах, установлених у договорі, що складаються їм із власником інформації, якщо інше не передбачено законом. Власник системи на прохання власника інформації надає відомості на рахунок захисту інформації в системі.

Стаття 6 описує відносини між власником системи й користувачем. Власник системи надає користувачеві відомості про правила й режими роботи системи й забезпечує йому доступ до інформації в системі щодо порядку доступу.

Сьома 7 описує відносини між власниками системи. Власник системи, що використовується для обробки інформації з іншої системи, забезпечує захист такої інформації в порядку й умовах, які визначаються договором, що складається між власником систем, якщо інше не встановлено законодавством.

Стаття 8 містить умови обробки інформації в системі, які визначаються власником системи відповідно до договору із власником інформації.

Стаття 9 подає інформацію про забезпечення захисту інформації в системі. Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи.

Стаття 10 описує повноваження державних органів у сфері захисту інформації в системах. Обов'язки вповноваженого органа в сфері захисту інформації в системах виконує центральний орган виконавчої влади в сфері криптографічного й технічного захисту інформації.

Уповноважений орган у сфері захисту інформації в системах:

§ Розробляє пропозиції по державної політики у сфері захисту інформації забезпечує її реалізацію в рамках своєї компетенції;

§ Визначає вимоги й порядок створення комплексної системи захисту інформації, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги захисту якої встановлені законом;

§ Організовує проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації, експертизи й підтвердження відповідальності коштів технічного й криптографічного захисту інформації;

§ Відбувається контроль над забезпеченням захисту інформації, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги захисту якої встановлені законом.

Державні органи в рамках своїх повноважень за згодою з уповноваженим органом у сфері захисту інформації визначають особливості захисту інформації, що є власністю держави, або інформації, з обмеженим доступом вимоги захисту якої встановлені законом.

Стаття одинадцять - це відповідальність за порушення законодавства про захист інформації в системах. Особистості, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття дванадцять містить інформацію про міжнародні договори. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, визначені інші правила, чим ті, які передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття тринадцять включає наступну інформацію:

1) Цей Закон входить у дію з 1 січня 2006 року;

2) Нормативно - правові акти до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить цьому Закону;

3) Кабінету Міністрів України й Національному банку України в рамках своїх повноважень протягом шести місяців від дня входження в дії цього Закону:

•   привести свої нормативно - правові акти у відповідність із цим Законом;

•   забезпечити приведення міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно - правових актів у відповідність із цим Законом [1].

Висновок


Проаналізувавши дану роботу, можна зробити наступні висновки:

•   розглянуто інформаційну структуру бухгалтерського відділу;

•   дано характеристику ВАТ “Сумбуд”;

•   описано організаційну структуру підприємства, вхідна й вихідна інформація відділу, у якості вхідний - накладна, у якості вихідний - баланс підприємства й звіт про фінансові результати;

•   зроблено аналіз програмного забезпечення, використовуваного у відділі, а також використання графічних, табличних, інтегрованих пакетів у відділі й використовуваний тип бази даних;

•   зроблено економічну оцінку впровадження нових інформаційних технологій на підприємстві;

•   розглянуто правове забезпечення роботи з інформацією.

У якості програмного забезпечення, використовуваного у відділі, представлена програма 1С: Бухгалтерія. 1С: Бухгалтерія предназначена для обліку наявності й руху коштів підприємства.

Стандартні об'єкти програми 1С: Бухгалтерія дозволили створити універсальний механізм, що забезпечує роботу розподіленої інформаційної бази практично без серйозних зусиль із боку розроблювача прикладного рішення. Система сама забезпечує регістрацію змін, формує пропорцію обміну даними, синхронізацію інформації, відновлення всіх облікових реєстрів. Будь-яка інформаційна база 1С: Бухгалтерія із самого початку практично готова до роботи в розподіленій системі й під час переходу до розподіленої обробки інформації в різних інформаційних базах, а також для часткової організації часткової еміграції даних.

У бухгалтерському відділі ВАТ “Сумбуд” використовуються такі пакети, як Word - прикладне програмне забезпечення, використовуване для створення текстових документів різного ступеня складності й Excel - пакет прикладних програм, орієнтованих на обробку даних, поданих у табличній формі.

У відділі також використовується такий вид бази даних, як СУБД Microsoft Access.

Access - це система керування базами даних (СУБД). Як і інші продукти цієї категорії, вона призначена для зберігання й пошуку даних, подання інформації в зручному виді й автоматизації часто повторюваних операцій (таких, як ведення рахунків, облік, планування й т.п.). За допомогою Access можна розробляти прості й зручні форми введення даних, а також здійснювати обробку даних і видачу складних звітів.

При оцінці економічної ефективності впровадження нових технологій були розглянуті такі показники:

•   чистий приведений дохід;

•   внутрішня норма прибутковості;

•   період окупності;

•   індекс рентабельності.

Розрахувавши ці показники, можна зробити висновок, що впровадження нових технології є ефективним.

Для захисту своєї інформації ВАТ “Сумбуд” використовує Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Цей Закон регулює відносини в сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних і інформаційно-телекомунікаційних системах і складається із тринадцяти статей.


Список використаної літератури


1. Білоусько В.С., Беленкова М.І. та інші. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. Видання 4-тє. – Харків. – 2007, - 423с.

2. Василь Сопко, Зіновій Куцайлюк, та інші. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для студентів спеціальностей «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль:Астон, - 2005, -496с

3. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.

4. Закон України "Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах".

5. Закон України "Про інформацію" - від 2 жовтня 1992р.

6. Заміський В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Учеб. - практ. - допомога - 4-і изд., доп. і перероблене. - К.: А.С.К., 1999. - 864з

7. Керри Р. Праг, Майкл Р. Ирвин Microsoft Access: Біблія користувача. - Москва. Санкт-Петербург. Київ: Компл видавництво діалектика, 2004. - 653с.

8. Макарова Н.В. Інформатика: Підручник. - М.: Фінанси й статистика, 1997. - 768с.: іл.

9. Мірошник Л.Г., Иляшенко С.Н., Касьяненко В.А. Економіка інформації й информмационные системи підприємства: Учебн. допомога. - Суми: ИТД "Університетська книга", 2004. - 400с.

10. Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006, - 240с.

11. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: «Издательство Либра» ООО, 1996

12. Пушкарь О.І. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», - 2002, - 174с.

13. Рудакова О. С. Банковские електронные услуги: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 261 с.

14. Савицькаи Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник – з-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 20007, - 668 с.

15. Стельмащук А.М., Силоленко П. Бухгалтерський облік: навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2001 – 528 с.

16. Чаповська Р., Жмуркевич А. Робота з базами даних Micrоsoft Access.- К.: ЦУЛ, -2003

17.http://www.invoco.com.ua/software.php?cat=33

18.http://www.smida.gov.ua

 .ru


Теги: Інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства "Сумбуд"  Курсовая работа (теория)  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 36187
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства "Сумбуд"
Назад