Визначення національної економіки на основі економічних показників

Содержание


Практична робота №1. Визначення національної економіки на основі економічних показників. Показники національного багатства

Практична робота №2. Визначення національної економіки на основі економічних показників. Показники національного багатства

Практична робота №3. Розрахувати та проаналізувати структуру національного доходу

Практична робота №4. Розрахувати показники природно-ресурсного, демографічного, науково-технічного потенціалу національної економіки

Практична робота №5. Розрахувати показники, що визначають рівень працересурсного потенціалу регіону

Практична робота №6. Нормативні і статистичні методи розрахунку прожиткового мінімумуПрактична робота №1. Визначення національної економіки на основі економічних показників. Показники національного багатства


Мета: Вміти аналізувати структуру національного богатства, визначати показники та складові національного багатства.

Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, табл.1.3.5 Динаміка НБ України та його структура, конспект лекцій.

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Дайте оцінку показникам, що відображають розвиток національної економіки.

· Охарактеризуйте класифікацію структури національного багатства

· Обґрунтувати загальний обсяг активів національного багатства

2.   Практичне завдання. Приклад 1.

Визначити структуру активів національного багатства, виділивши:

1. Фінансові активи;

2. Нефінансові активи:

а) створені та нестворені;

б) матеріальні та нематеріальні.

 

Таблиця до прикладу 1.

Види активів

млн. грн.

1

Основні виробничі засоби

420

2

Запаси матеріальних оборотних засобів

130

3

Державні резерви предметів споживання

40

4

Державні резерви засобів виробництва

70

5

Запаси готової продукції на складах підприємств

150

6

Витрати на розробку родовищ корисних копалин

35

7

Вартість засобів програмного забезпечення

20

8

Твори мистецтва

860

9

Земля (вартісна оцінка)

1440

10

Корисні копалини (вартісна оцінка)

1960

11

Грошові кошти

840

12

Монетарне золото

2250

13

Акції

380

14

Депозити

510

15

Цінності

480
16

Худоба на вирощуванні

80

17

Авторські права, торгові знаки

105

18

Прямі іноземні інвестиції

230

Висновки: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розв’язок:

Загальний обсяг активів національного багатства =

∑ всіх активів = 10000 млн. грн

Згідно з класифікацією структури національного багатства, до фінансових активів належать: грошові кошти, монетарне золото, акції, депозити. Отже сума всіх фінансових активів обчислюється як:


840 + 2250 + 380 + 510 = 3980

Фінансові активи = 3980/10000*100% = 39,8% (від всіх активів)

Нефінасові активи = 10000 − 3980 = 6020 млн. грн.

Нефінансові активи = 6020/10000*100% = 60,2% (від всіх активів)

Створені нефінансові активи = Основні виробничі запаси + Запаси матеріальних оборотних засобів + Державні резерви предметів споживання + Державні резерви засобів виробництва + Запаси готової продукції на складах підприємств + Твори мистецтва + Цінності + Худоба на вирощуванні

Створені нефінансові активи = 2230 млн. грн. (22,3% від усіх активів)

Створені нематеріальні нефінансові активи = Витрати на розробку родовищ корисних копалин + Вартість засобів програмного забезпечення

Створені нематеріальні нефінансові активи = 55 млн. грн. (0,55% від усіх активів)

Нестворені нефінансові активи = Земля (вартісна оцінка) + Корисні копалини (вартісна оцінка)

Нестворені нефінансові активи = 3400 млн. грн. (34% від усіх активів)

Нестворені нефінансові нематеріальні активи = Авторські права, торгові знаки

Нестворені нефінансові нематеріальні активи = 105 млн. грн. (1,05% від усіх активів)

Відповідь: Фінансові активи = 4210 млн. грн. (42,1%), Нефінасові активи = 5790 млн. грн. (57,9%) в т. ч. Створені нефінансові активи = 2230 млн. грн. (22,3%), Створені нематеріальні нефінансові активи = 55 млн. грн. (0,55%), Нестворені нефінансові активи = 3400 млн. грн. (34%), Нестворені нефінансові нематеріальні активи = 105 млн. грн. (1,05%)

Практична робота №2. Визначення національної економіки на основі економічних показників. Показники національного багатства


Мета: Вміти аналізувати структуру національного багатства, визначати показники та складові національного багатства.

Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, табл.1.3.5 Динаміка НБ України та його структура, конспект лекцій.

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Дайте оцінку показникам, що відображають розвиток національної економіки.

· Охарактеризуйте класифікацію структури національного багатства

· Обґрунтувати загальний обсяг активів національного багатства

2.   Практичне завдання. Приклад 1.

Визначити обсяг та структуру національного багатства країни у звітному році та дати оцінку структурних зрушень за період, що розглядається.

Вихідні дані:

1. Обсяг національного багатства країни у базовому році склав 1500 у. г. о.

2. Структура національного багатства країни у базовому році (%):


Всього

в тому числі:

Створені нефінансові активи

Нестворені нефінансові активи

Фінансові активи

100,0

60,0

25,0

15,0


3. Приріст фінансових активів в звітному році склав 10%.

4. Питома вага основних виробничих фондів та державних матеріальних резервів у складі створених нефінансових активів в базовому році складала відповідно 30 та 5%.

5. Темп росту основних виробничих фондів у звітному році склав 10%.

6. Приріст державних матеріальних резервів у звітному році склав 4 у. г. о.

7. Приріст та вибуття нестворених нефінансових активів у звітному році відповідно склали 50 та 25 у. г. о.

Висновки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Розв’язок:


Створені нефінансові активи б. р. = 1500*0,6 = 900 (у. г. о.)

Нестворені нефінансові активи б. р. = 1500*0,25 = 375 (у. г. о.)

Нестворені нефінансові активи з. р. = 375+50−25 = 400 (у. г. о.)

Фінансові активи б. р. = 1500*0,15 = 225 (у. г. о.)

Фінансові активи з. р. = 225*1,2 = 270 (у. г. о.)

Основні виробничі фонди б. р. = 900*0,3 = 270 (у. г. о.)

Основні виробничі фонди з. р. = 270*1,2 = 324 (у. г. о.)

Державні матеріальні резерви б. р. = 900*0,05 = 45 (у. г. о.)

Державні матеріальні резерви з. р. = 45+4 = 49 (у. г. о.)

Створені нефінансові активи з. р. = 900− (270+45) +324+49 = 958 (у. г. о.)

Обсяг національного багатства з. р. = 958+400+270 = 1628 (у. г. о.)

Створені нефінансові активи з. р. = 958/1628*100% = 58,85 %

Нестворені нефінансові активи з. р = 400/1628*100% = 24,57%

Фінансові активи з. р = 270/1628*100% = 16,58%

Відповідь: В звітному році обсяг національного багатства збільшився на 728 у. г. о. порівняно з базовим і склав 168 у. г. о. Якщо прийняти це за 100%, то можна спостерігати наступні зрушення в структурі національного багатства в звітному році: частка створених не фінансових активів зменшилась на 1,15%, частка нестворених не фінансових активів зменшилась на 0,43%, в той час як частка фінансових активів збільшилась на 1,58%.

Практична робота №2

Тема: Розрахувати ВВП та визначити процентні співвідношення його окремих складових.

Мета: вміти розрахувати ВВП та визначати процентні співвідношення його окремих складових.

Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, конспект лекцій.

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Дати оцінку про основні макроекономічні показники, їхню структуру, взаємозв’язок.

· Обґрунтувати застосування ВВП на душу населення як показника чистого економічного добробуту.

· Аналізувати динаміку ВВП та інших макроекономічних показників.

2.   Практичне завдання. Приклад 1.

За даними розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту.


Рахунок

Млрд евро

Особисті споживчі витрати

115

Державні закупівлі товарів та послуг

25

Чисті приватні внутрішні інвестиції

20

Амортизація

8

Експорт товарів та послуг

6

Імпорт товарів та послуг

4


Висновок_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розв’язок. Обсяг ВВП розраховуємо за методом кінцевого використання:


Y = C + I + G + NX; Y = 115 + (20 + 25 + (6 - 4) = 170млрд евро.


Відповідь. Валовий внутрішній продукт дорівнює 170 млрд евро.

ПРИКЛАД 2

За даними розрахувати обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення становить 50 млн чоловік.


Рахунок

млрд гр. од.

Рахунок

млрд гр. од.

Валові інвестиції

23

Чисті інвестиції

3

Чисті непрямі податки на бізнес

12

Заробітна плата

46

Рента

2

Чисті %

7

Дохід від власності

3

Податок на прибуток корпорацій

8

Дивіденти акціонерам

7

Нерозподілений прибуток корпорацій

5


Розв’язок. Для підрахунку ВВП на душу населення спочатку обчислюємо показник ВВП за розподільчим методом, за яким до ВВП входять усі чинникові доходи та два чинники, які не є доходами, - амортизація та непрямі податки на бізнес. Враховуємо, що амортиза-ція - це валові інвестиції мінус чисті інвестиції. Отже, Y = 46 + 2 + + 7 + 3 + 8 + 7 + 5 + (23 - 3) + 12 = 110 млрд гр. од.

ВВП на душу населення розраховуємо як частку від ділення ВВП на кількість населення. Y1 = 110 млрд гр. од. / 50 млн чоловік = 2020 гр. од. на душу населення.

Відповідь: Валовий внутрішній продукт на душу населення становить 2020 гр. од.

Приклад 3

Розрахувати обсяг ВВП за методом його обчислення в СНР України, якщо задані такі дані (млрд гр. од.):


Заробітна плата

280

Продуктові податки

170

Субсидії на продукти

100

Валовий корпоративний прибуток

60

Змішаний дохід

15


Розв’язок. Використовуємо розподільчий метод підрахунку ВВП, за яким


ВВП = заробітна плата + валовий корпоративний прибуток + + змішаний дохід + (продуктові податки - субсидії) = 280 + 60 + 15 + + (170 - 100) = 425.


Відповідь. Валовий внутрішній продукт дорівнює 425 млрд гр. од.

ПРИКЛАД 4

Завдання. Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП становив 650 млрд. грн., ВВП на душу населення - 13000 грн. У поточному році ВВП зріс на 5%, а чисельність населення скоротилась на 2%.

Розв’язок


Чисельність населення б. р. = 650 000 000 000/13 000 = 50 (млн. чол.)

Чисельність населення з. р. = 50*0,98 = 49 (млн. чол.)

ВВП з. р. = 650*1,05 = 682,5 (млрд. грн.) з

ВВП на душу населення з. р. = 682 500 000 000/49 000 000 = 13 929 (грн.)


Відповідь: ВВП на душу населення у звітному році складає 13 929 грн

Практична робота №3. Розрахувати та проаналізувати структуру національного доходу


Мета: навчитись розраховувати та аналізувати структуру національного доходу.

Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, конспект лекцій.

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Дати оцінку поняття національного доходу.

· Обґрунтувати структуру національного доходу.

· Аналізувати вартість національного доходу суспільства протягом року

2.   Практичне завдання. Пояснити всі компоненти показника чистого економічного добробуту, зміст і методику розрахунку.

Приклад 1.

Задача 1. У національній економіці відсутні державна діяльність та експортно-імпортні операції. її характеризують такі дані:


Y=C+I; C=800+0,8Y; I= 150.


Визначте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) рівноважний рівень споживання і заощадження;

в) якщо обсяг національного виробництва становить 4115, то яким буде приріст інвестицій у запаси?

г) якщо інвестиції збільшаться до 115, то як зміниться рівноважний обсяг виробництва?

Відповідь а) Обчислимо рівноважний рівень дох: Y= 800+0,8*Y-150. Звідси: Y= 4750.

б) Рівновага досягається за рівності заощаджень та інвестицій. Отже, S=I=150. Рівноважний рівень споживання дорівнює: С = Y - S = 4750-150 = 4600. Рівноважний рівень споживання можна обчислити і на підставі функції споживання: С = 800 + 0,8*4750 = 4600.

в) Якшо обсяг національного виробництва дорівнює 4775, а його рівно важний рівень 4750, то приріст інвестицій у запаси становитиме 25.

г) Якшо інвестиції збільшаться до 175, то рівноважний ВВП зросте на 125.


[∆I*m] = 25*5 = 125.

Приклад 2

Задача Нехай національну економіку описус система рівнянь:

Y=C+I+G; С= 150+0,8 (Y-T); I= 190; G = 250; T= 150


Визначте:

а) рівноважний рівень доходу;

б) якщо У = 2500, то наскільки збільшаться інвестиції у запаси.

Відповідь а) Рівноважний рівень доходу дорівнює 2350


У= 150 - 0,8* (У - 150) + 250 + 190. Звідси: У= 2350


6) Якшо У= 2500. то інвестиції у запаси збільшаться на 150

150= (2500-2350)

Приклад 3

Задача Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд С= 200+0,75 (Y-T) Заплановані інвестиції становлять 100 грошових одиниць, державні видатки і податки - також по 100. Яким є рівноважний рівень доходу?

Відповідь У = 200 + 0,75 (У - 100) + 100 + 100. У= 1300.


Отже, рівноважний рівень доходу становить 1300

Приклад 4

Задача 1 Кількість населення країни становить 50 млн осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 20 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 564 млрд грн. Природна норма безробіття - 5%. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

Відповідь Робоча сила країни становить 30 млн осіб (50 млн*0,6)


Кількість зайнятих = 564 млрд грн: 20 тис грн = 28,2 млн осіб

Кількість безробітних = 30 - 28,2 = 1,8 (млн осіб)

Рівень безробіття = (1,8/30) х 100% = 6%.

Природний ВВП = (30 млн осіб*0,95) *20 тис. грн = 570 млрд грн

ВВП-розрив = 570 - 564 = 6 (млрд грн).

Отже, рівень безробіття становить 6%, а ВВП-розрив - 6 млрд грн.

Приклад 5

Задача 1 Припустімо, що курс гривні до російського рубля становить: 1 гривня = 6 рублям. Українські фірми експортують товар А в Росію, який коштує там 420 рублів. Російські фірми також виробляють продукт А та експортують його в Україну, де його ціна становить 70 грн. Обсяг експорту товару А фірмами обох країн однаковий - 50 тис. одиниць. Напередодні виборів в Україні курс гривні щодо рубля знизився до 1: 5,5. Визначте розмір додаткового доходу, який отримують фірми однієї з країн унаслідок зміни курсу

Відповідь Виторг українських фірм у Росії від продажу товару А становить 21 млн рублів. Вітчизняні фірми обміняють рублі на гривні за курсом 1: 5,5 і отримають 3818 тис. грн. За старим курсом вони отримали би 3,5 млн грн. Отже, українські фірми матимуть додатковий дохід у сумі 318 тис. грн (3,818 млн - 3,5 млн). Втрати російських фірм від поцінування рубля становитимуть 1,75 млн рублів.

Приклад 6

Задача 1 Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн):


Особисті видатки на споживання

50

Чисті інвестиції

6

Державні закупівлі товарів і послуг

20

Рента

З

Прибуток акціонерних підприємств

10

Відрахування на споживання капіталу

6

Процент

8

Непрямі податки на бізнес

4

Заробітна плата

42

Трансферні платежі

6

Доходи індивідуальних власників

12

Чистий експорт

З

Чисті іноземні факторні доходи,

зароблені за кордоном


2


а) Обчисліть ВВП як суму видатків і суму доходів.

б) Внесіть необхідні поправки до ВВП, щоб отримати валовий національний продукт.

в) Обчисліть національний дохід (1) вирахуванням відповідних компонентів із валового національного продукту і (2) додаванням доходів, що становлять національний дохід.

Відповідь


а) ВВП як сума видатків = [50 + (6 + 16) + 20 + З =95

доходів = 3 + 10 + 16 + 8 + 42 + 12 = 95

б) ВНП = 95 + 2 = 97.

в) НД = 97 - 16 - 4 = 77; НД = [3 + 10+ 8 + 42 + 12 + 2] = 77

Практична робота №4. Розрахувати показники природно-ресурсного, демографічного, науково-технічного потенціалу національної економіки


Мета: навчитись розрахувати показники природно - ресурсного, демографічного, науково - технічного потенціалу національної економіки.

Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, конспект лекцій., таблиці2.4.2 (Інноваційна активність вітчизняних підприємств) Таблиця 2.2.2 Запаси корисних копалин в Україні, плакати (Динаміка демографічного навантаження в Україні)

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Дайте визначення природно - ресурсного потенціалу та розкрийте його класифікацію.

· Назвіть основні показники демографічного потенціалу України.

· Дайте оцінку рівня розвитку матеріальної бази організацій, які виконують наукові та науково - технічні розробки в регіонах України.

2.   Практичне завдання.

Приклад 1.

Задача Припустімо, що деяка особа має тепер 45 років, а її трудове життя почалося з 25 років. Ця особа сподівається прожити до 85 років і планує вийти на пенсію у 65 років. Щорічний дохід споживача становить 12 000 грн за рік, а його майно - 40 000 грн. Обчисліть річний обсяг споживання особи згідно з моделлю життєвого циклу.

Відповідь Трудовий період (R) становить 40 років (R= 65 - 25). Життєвий цикл (L) дорівнює 60 рокам (L = 85 - 25). Гранична схильність до споживання майна (a) дорівнює:


а = 1/ (1-7) = 1/85 - 45 - 0,025;

b = (R-T) / (L-T) = 65 - 45/85 - 45 = 20/40=0,5.


Річний обсяг споживання цієї особи становитиме:


С = 0,025 *40 000 + 0,5*12 000 = 1000 + 6000 = 7000 (грн).

 

Завдання 3. Визначити чисельність та темп приросту економічно активного населення країни у звітному році.

Вихідні дані:

1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році становила 18540 тис. чол., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих та 80% від загальної чисельності економічно активного населення.

2. Темп приросту зайнятих працездатного віку у звітному році склав 1% а осіб старше працездатного віку: - 4%.

3. Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 28%.

Розв’язок:


Чисельність економічно активного населення в базовому році = 18540/0,8 = 23175 тис. чол.

Загальна чисельність зайнятих в базовому році = 18540/0,9 = 20600 тис. чол.

Кількість зайнятих у працездатному віці у звітному році = 18540*1,01 = 18725,4 тис. чол.

Зайняті особи старше працездатного віку в базовому році = 20600 - 18540 = 2060 тис. чол.

Зайняті особи старше працездатного віку в звітному році = 2060 - (2060*0,04) = 1977,6 тис. чол.

Кількість безробітних в базовому році = 23175 - 18540 = 4635 тис. чол.

Кількість безробітних в звітному році = 4635 - (4635*0,28) = 3337,2 тис. чол.

Чисельність економічно активного населення в звітному році = Кількість зайнятих у працездатному віці у звітному році + Зайняті особи старше працездатного віку в базовому році + Кількість безробітних в звітному році = 18725,4 + 2060 + 1977,6 = 22763 тис. чол.

Темп приросту економічно активного населення = (Чисельність з. р − чисельність б. р.) / Чисельність б. р. *100% = (22763 - 23175) / 23175 * 100% = − 1,7%

Кількість економічно активного населення в звітному році зменшилась на 1,7% або на 412 тис. чол.

Задача Природна норма безробіття становить 6%, а його фактичний рівень - 8%. Визначте ВВП-розрив за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, а Фактичний ВВП становить 950 млн грн.

Відповідь Знайдемо відсоток відхилення фактичного ВВП від природного внаслідок циклічного безробіття: b* (Б’-Б*) = 2,5* (8-6) = 5%.

Тепер можна обчислити природний ВВП:


(ВВП* - ВВП) / ВВП = b* (Б’-Б*) = (ВВП - 950) / ВВП*=0,05 ВВП* = 1 млрд грн,

ВВП-розрив = b* (Б’-Б*) *ВВП* = 2,5* (8-6) *1000= 50 млн грн

Або ВВП-розрив = 1000 - 950 = 50 (млн грн).

Задача Чисельність населення країни становить 50 млн осіб. Із них 12 млн - діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції.14 млн вибули зі складу робочої сили, 3 млн - безробітні і 0,5 млн - працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень безробіття та величину робочої сили.

Відповідь Величина робочої сили = 50 - 12 - 14 = 24 (млн осіб)

Рівень безробіття = (3/24) *100% = 12,5%.


Дані про зайнятих неповний робочий день є надлишковими для цієї задачі.

Задача Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 50 млн осіб;

населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають

у тривалій ізоляції, - 12 млн;

природний ВВП - 470 млрд грн;

природна норма безробіття - 6%;

фактичний ВВП становить 90% природного ВВП:

особи, що вибули зі складу робочої сили. - 13 млн.

Відповідь

Робоча сила = 50-12-13 = 25 (млн осіб).

Зайняті за природної норми безробіття становлять 23,5 млн осіб.

Виробіток на зайнятого: 470 млрд грн: 23,5 млн = 20 (тис. грн).

Фактичний ВВП = 470*0,9 = 423 (млрд грн).

Тепер можна знайти чисельність зайнятих:

423 млрд грн: 20 тис. грн = 21,15 (млн осіб).

Безробітні = 25 - 21,15 = 3,85 (млн осіб).

Рівень безробіття = (3,85: 25) х 100% = 15,4%.

Задача 1 Економіку Багатії характеризують такі параметри:

експорт товарів становить 850;

імпорт товарів становить 820;

резиденти країни отримують доходи від іноземних інвестицій у формі виплати процентів із-за кордону - 320;

видатки резидентів країни на туризм становлять 350;

доходи даної країни від туризму дорівнюють 280;

країна виплачує зарубіжним інвесторам дохід у сумі 200;

перекази капіталу, отримані резидентами Багатії, - 180;

перекази капіталу резидентами Багатії нерезидентам - 230;

прямі інвестиції нерезидентів в економіку Багатії - 200;

прямі інвестиції резидентів Багатії за кордоном - 220.

а) Обчисліть сальдо поточного рахунку, сальдо рахунку капіталів і фінансів без статті "Резервні активи" і сальдо підсумкового балансу країни.

б) Визначте зміни величини офіційних золотовалютних резервів країни.

Відповідь


а) Сальдо поточного рахунку

 = (850 + 320 + 280) - (820 + 350 + 200) = + 80.

Сальдо рахунку капіталів і фінансів

= (180 + 200) - (230 + 220) = - 70

Сальдо підсумкового платіжного балансу = +80 + (-70) = +10.


б) Оскільки підсумковий платіжний баланс активний, то офіційні золотовалютні резерви країни збільшаться на 10. У статті "Резервні активи" буде зроблено запис на цю суму зі знаком мінус (-10). Це дебетова операція

Завдання 22. Розрахувати структуру експорту та охарактеризувати роль країни у міжнародній галузевій спеціалізації.


Показники

Вартість,

тис. дол. США

Питома вага

%

Всього:

52962995

100

1. Живі тварини, продукти тваринного походження

732225

1,38

2. Продукти рослинного походження

1695850

3, 20

3. Готові харчові продукти

1291670

2,44

4. Мінеральні продукти

4707985

8,89

5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

2990245

5,65

6. Текстиль та вироби з текстилю

914035

1,73

7. Недорогоцінні метали та вироби з них

40472050

76,42

8. Інші

158935

0,30

Розв’язок:

 

Питома вага % = Обсяг частини/загальний обсяг*100%

Висновки: Основну частку експорту даної країни - 76,42% займає експорт недорогоцінних металів та виробів з них, також значну частку (8,89%) в структурі експорту займає експорт мінеральних продуктів, тож в міжнародній галузевій спеціалізації ця країна є експортером вищезазначених продуктів.

Завдання 23. Розрахувати структуру імпорту та проаналізувати залежність національної економіки від решти світу.


Показники

Вартість,

тис. дол. США

Питома вага

%

Всього:

31649280

100

1. Живі тварини, продукти тваринного походження

499640

1,58

2. Продукти рослинного походження

525490

1,66

3. Готові харчові продукти

1454895

4,60

4. Мінеральні продукти

21567830

68,15

5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

3097915

9,79

6. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

1938135

6,12

7. Недорогоцінні метали та вироби з них

2468820

7,80

8. Інші

96555

0,31

Розв’язок:

 

Питома вага % = Обсяг частини/загальний обсяг*100%

Висновки: Національна економіка найбільш залежить від решти світу у мінеральних продуктах (68,15% всього імпорту), не залежить у живих тваринах і продуктах тваринного походження - 1,58% та продуктах рослинного походження - 1,66%.


Практична робота №5. Розрахувати показники, що визначають рівень працересурсного потенціалу регіону


Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, конспект лекцій., таблиці2.4.2 (Інноваційна активність вітчизняних підприємств) Таблиця 2.2.2 Запаси корисних копалин в Україні, плакати (Динаміка демографічного навантаження в Україні)

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Назвіть які чинники визначають рівень працересурсного потенціалу регіону.

 

 

Завдання 7. Використовуючи наведені у таблиці дані по розвинутій країні А та слаборозвинутій Б, обчислити: індекс розвитку людського потенціалу та індекс зубожіння.


Показник

А

Б

Очікувана тривалість життя, років

77,2

69,8

Рівень освіченості дорослого населення, %

99,0

82,6

Сукупна частка осіб, що навчаються, %

88,1

68,9

Реальний ВВП на одну особу, дол. США

21260

3130

Знедоленість з точки зору тривалості життя, %

6,4

12,6

Знедоленість з точки зору знань, %

8,9

20,7

Знедоленість з точки зору належного рівня життя, %

19,1

-

Знедоленість з точки зору ізоляції, %

0,5

-

Частка населення, яка не має доступу до питної води, %

-

7,0

Частка населення, яка не має можливості користуватися медичними послугами

-

18,0

Частка дітей, у віці до 5 років, яка страждає на відставання у вазі, %

-

7,0

 

Завдання 8. Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП становив 420 млрд. грн., ВВП на душу населення - 9000 грн. У поточному році ВВП зріс на 5%, а чисельність населення скоротилась на 2%.

Завдання 8. Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП становив 650 млрд. грн., ВВП на душу населення - 13000 грн. У поточному році ВВП зріс на 5%, а чисельність населення скоротилась на 2%.

Розв’язок


Чисельність населення б. р. = 650 000 000 000/13 000 = 50 (млн. чол.)

Чисельність населення з. р. = 50*0,98 = 49 (млн. чол.)

ВВП з. р. = 650*1,05 = 682,5 (млрд. грн.) з

ВВП на душу населення з. р. = 682 500 000 000/49 000 000 = 13 929 (грн.)


Відповідь: ВВП на душу населення у звітному році складає 13 929 грн.

Завдання 20. Розрахувати: а) вартість прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць, рік; б) вартість набору продуктів харчування для працездатної особи на місяць, рік.

Вихідні дані:

1. Мінімальний рівень і структура споживання продуктів харчування працездатною особою представлені в таблиці.Продукти харчування


Ціна одиниці товару, грн.

Працездатні особи

мінімальний рівень

споживання у

натуральному

виразі за рік,

кг

Вартість продуктів харчування, грн.


за рік


за місяць

Хліб і хлібопродукти

1,55

123,4Картопля

1,46

95Овочі

1,63

110Фрукти і ягоди

3,50

64Цукор

2,60

24Кондитерські вироби

6, 20

13Масло вершкове

12,2

5Олія

6,16

7,1Яйця, шт.

0,32

220Молоко і молокопродукти

2,03

143,5М'ясо і м'ясопродукти

8,21

53Риба і рибопродукти

7,12

13Всього

×

×
2. Питома вага вартості набору непродовольчих товарів складає 53 % вартості продуктів харчування на місяць.

3. Питома вага витрат на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги становить 39 % вартості набору непродовольчих товарів на місяць.

4. Витрати на загальнообов’язкове державне страхування - 21% вартості усіх продовольчих і непродовольчих товарів і послуг.

Завдання 23. Розрахувати структуру імпорту та проаналізувати залежність національної економіки від решти світу.


Показники

Вартість,

тис. дол. США

Питома вага

%

Всього:1. Живі тварини, продукти тваринного походження

499641


2. Продукти рослинного походження

525492


3. Готові харчові продукти

1454893


4. Мінеральні продукти

21567831


5. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

3097918


6. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

1938136


7. Недорогоцінні метали та вироби з них

2468818


8. Інші

965545. Обчислити темп приросту та темп зростання ВВП у 2001 р. порів-няно з 2000 p., якщо обсяг виробництва у 2001 р. становив 28 млрд гр. од., а обсяг виробництва в 2000 р. - 25 млрд гр. од.

Розв’язок. Темп приросту ВВП у 2001 p. порівняно з 2000 p. визна-чається як частка від ділення різниці ВВП розрахункового року і ВВП базового року та ВВП базового року (у відсотках).

Відповідь. Темп приросту ВВП у 2001 р. становив 12 %, темп зрос-тання ВВП становив 112 %.

6. За даними таблиці обчислити значення номінального ВВП у 2000 та 2001 pp., реального ВВП у 2001 p., прийнявши 2000 р. за ба-зовий, величину дефлятора ВВП2001:


Товар

2000 р.

2001 р.

Ціна,

тис. гр. од.

Кількість, тис. шт.

Ціна,

тис. гр. од.

Кількість, тис. шт.

Телевізори

2,0

10

1,8

15

Холодильники

1,5

24

2,0

26


Розв’язок.

Номінальний ВВП 2000 p.: F2000 = 2-10 + 1,5-24 = 56. Номінальний ВВП 2001 р.: Г2001 = 1,8 15 + 2,0 26 = 79.

Реальний ВВП 2001 р.: Ггш = 2,0 15 + 1,5 26 = 69.

Дефлятор ВВП 2001 p.: 2 e/2001 = 79/69 100 % = 114,5 %.


Відповідь. Номінальний ВВП 2000 р. дорівнював 56 млн гр. од. Номінальний ВВП 2001 p. дорівнював 79 млн гр. од. Реальний ВВП 2001 p. становив 69 млн гр. од. Дефлятор ВВП 2001 p. дорівнював 114,5 %.

7. Ринковий кошик складається з 2 бананів та 8 апельсинів. Ціни на товари подані у таблиці. Розрахувати індекс цін.


Показник

Кількість, у ринковому кошику, шт.

Ціна в 1998 p., гри

Ціна в 1999 p., гри

Банани

1

2

3

Апельсини

2

4

5

Вартість кошика, гри.


10

13

Індекс цін

(базовий перший рік), %


100

130


Розв’язок. Вартість ринкового кошика у 1998 р. становила: 2 1 + + 4-2 = 10 грн.

Вартість ринкового кошика в 1999 р. становила: 3-1 + 5-2 = 13 грн.

Індекс цін базового року дорівнює 100 %. Індекс цін 1999 р. дорівнює частці від ділення вартості ринкового кошика розрахункового року та вартості ринкового кошика базового року (у відсотках): 13/10-100% = 130%.

Відповідь. Індекс цін 1999 р. порівняно з 1998 р. становив 130 %.

9. Ціна споживчого кошика у 2001 р. дорівнювала 5000 грн, у 2000, базовому, році його ціна становила 4500 грн. Обчислити індекс споживчих цін.

Розв’язок. Індекс споживчих цін визначається як частка від ділення вартості споживчого кошика розрахункового року на вартість кошика базового року (у відсотках): 5000 / 4500 100 % = 111 %.

Відповідь. Індекс споживчих цін 2001 р. становив 111 %.

Практична робота №6. Нормативні і статистичні методи розрахунку прожиткового мінімуму


Мета: вміти застосовувати на практиці нормативний та статистичний методи розрахунку прожиткового мінімуму.

Обладнання: калькулятор, роздатковий матеріал, конспект лекцій.

Хід роботи

1.   Теоретичне завдання.

· Дати узагальнюючу характеристику показників рівня життя населення.

· Обгрунтувати купівельну спроможність населення.

· Дати визначення нормативного та статистичного методу прожиткового мінімуму.

2.   Практичне завдання.

Приклад 1.

Розрахувати: а) прожитковий мінімум для працездатної особи на місяць, рік;

б) вартість набору продуктів харчування для працездатної особи на місяць, рік.

Вихідні дані:

1. Мінімальний рівень і структура споживання продуктів харчування працездатною особою представлені в таблиці.


Продукти харчування

Ціна одиниці товару, грн.

Працездатні особи

мінімальний рівень споживання у натуральному виразі за рік, кг

Вартість продуктів харчування, грн.

за рік

за місяць

Хліб і хлібопродукти

1,55

123,4

191,27

15,93

Картопля

1,46

95

138,7

11,55

Овочі

1,63

110

179,3

14,94

Фрукти і ягоди

3,50

64

224

18,66

Цукор

2,60

24

62,4

5,2

Кондитерські вироби

6, 20

13

80,6

6,71

Масло вершкове

12,2

5

61

5,08

Олія

6,16

7,1

43,73

3,64

Яйця, шт.

0,32

220

70,4

5,86

Молоко і молокопродукти

2,03

143,5

291,3

24,27

М’ясо і м’ясопродукти

8,21

53

435,13

36,26

Риба і рибопродукти

7,12

13

92,56

7,71

Всього

×

×

1870,4

155,86


2. Питома вага вартості набору непродовольчих товарів складає 55 % вартості продуктів харчування на місяць.

3. Питома вага витрат на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги становить 40 % вартості набору непродовольчих товарів на місяць.

4. Витрати на загальнообов’язкове державне страхування - 20 % вартості усіх продовольчих і непродовольчих товарів і послуг.

Розвязок:

 

Вартість на рік = ціна од. *мінімальний рівень споживання

Вартість на місяць = вартість на рік/12

Вартість продовольчих товарів на місяць = 155,86 (грн.)

Вартість продовольчих товарів на рік = 1870,4 (грн.)

Вартість непродовольчих товарів на місяць = 155,86*0,55 = 85,72 (грн.)

Вартість непродовольчих товарів на рік = 85,72 *12 = 1028,68 (грн.)

Вартість послуг на місяць = 85,72 *0,4 = 34,29 (грн.)

Вартість послуг на рік = 34,29*12 = 411,46 (грн.)

Витрати на страхування на місяць = (85,72 +34,29 +155,86) *0,2 = 55,17 (грн.)

Витрати на страхування на рік = 55,17*12 = 662,09 (грн.)

Прожитковий мінімум = ∑ всіх витрат

Прожитковий мінімум на місяць = 155,86+85,72 +34,29 +55,17= 331,04 (грн.)

Прожитковий мінімум на рік = 1870,4+1028,68 +411,46+662,09= 3972,63 (грн.)

Відповідь: Прожитковий мінімум на місяць = 331,04грн., на рік − 3972,63 грн. Вартість продуктового набору на місяць = 155,86 грн., на рік = 1870,4грн.


Теги: Визначення національної економіки на основі економічних показників  Практическое задание  Экономика отраслей
Просмотров: 7605
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Визначення національної економіки на основі економічних показників
Назад