Економіка і організація інноваційної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


Економіка і організація інноваційної діяльності


Вступ


Ефективний розвиток національної економіки в сучасних умовах знаходиться в прямій залежності від рівня сприйнятливості суб'єктів господарювання до інновацій. Саме тому створення умов для ефективного розвитку інноваційної діяльності є основним державним пріоритетом України.

Викладання курсу дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» має на меті дати майбутнім економістам, що спеціалізуються в галузі інноваційної діяльності необхідні знання про основні економічні відносинах, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання інновацій.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: мати уявлення про особливості впливу інноваційної діяльності на розвиток національної економіки як на макро-, так і на мікроекономічному рівні; про сутність і структуру інноваційних циклів та інноваційних процесів; ресурсах (витратах) і результати (ефекті) інноваційної діяльності; про сучасні методи оцінки та управління інноваційним розвитком; знати і вміти використовувати методичні засади обґрунтування цілей і завдань інноваційної діяльності суб'єктів господарювання; організації інноваційної діяльності на мікроекономічному рівні; оцінки витрат і результатів інноваційного процесу; мати навички визначення ефективності інноваційної діяльності суб'єктів інноваційної діяльності; просування на ринки наукомісткої продукції; оцінки ризиків при комерціалізації інновацій.

. Загальні положення

.1. Основною метою курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» є вироблення навичок творчого мислення на основі знань, отриманих в процесі навчання і самопідготовки студентів.

.2. Варіант вибирається студентом за номером в журналі і виконується відповідно до розробленого плану курсової роботи, який відповідає темі.

.3. Виконання курсової роботи будується на самостійному вивченні спеціальної літератури, відповідних нормативних правових матеріалів, статистичних даних, основних показників виробничо-господарської діяльності підприємств з використанням матеріалів організаційно-економічних практик.

.4. Курсова робота складається з трьох частин - теоретичної, аналітичної та практичної і носить науково-дослідний характер. Всі питання, позначені в структурі по кожній з тем, повинні бути розглянуті у взаємозв'язку; основні положення та висновки повинні бути обґрунтовані й підкріплені відповідним теоретичним і фактичним матеріалом.

.6. При виконанні курсової роботи застосовуються сучасні розрахунково-графічні та економіко - математичні методи, методи організаційного, економічного і соціального аналізу; оцінки; порівняння; вибору та обгрунтування пропонованих рішень.

Матеріал повинен бути викладений грамотно, чітко, чисто.Формули виносяться в окрему сторону і нумеруються цифрами в круглих дужках, розміщених праворуч від формули.

Посилання на використані джерела наводяться по тексту в квадратних дужках із зазначенням номера за списком.

Нумерація сторінок проставляється у правому нижньому куті.Обсяг курсової роботи - не менше 30 аркушів друкованого тексту.

.8. При оформленні роботи необхідно дотримуватися таких вимог і порядок розташування матеріалу:

Титульний лист;

Зміст;

Введення, яке повинно містити мети курсової роботи, її актуальність і значимість для розвитку економіки;

РОЗДІЛ І. Теоретичне дослідження питання з використанням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз інноваційної діяльності підприємства (на прикладі конкретного підприємства);

РОЗДІЛ ІІІ. Оцінка інноваційного проекту

Висновки, узагальнюючі основні результати, отримані в результаті виконання курсової роботи;

Список використаних джерел у т.ч. нормативних правових та довідкових матеріалів;


Розділ 1. Теоретична частина


Теоретична частина пишеться студентом за темою, що відповідає номеру студента у журналі групи за наведеним планом. Обсяг розділу 10-12 сторінок.

Тема 1. Економічна сутність інновацій та їх роль у підвищенні ефективності національної економіки

Сутність і роль інновацій у формуванні конкурентоспроможної економіки

.1 Інновації: поняття, сутність інновацій, їх основні функції.

.2 Класифікаційні ознаки й угруповання інновацій

.3. Роль інноваційної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки

Тема 2. Особливості формування державної інноваційної політики в Україні

Сутність поняття «державна інноваційна політика». Роль державної інноваційної політики в підвищенні ефективності економіки.

.1 Державна інноваційна політика - теоретичні підходи до її визначення.

.2 Аналіз досвіду економічно розвинених країн у формуванні державної інноваційної політики

.3 Особливості формування державної інноваційної політики в Україні - її склад і структура

Тема 3. Характеристика основних видів інновацій, проблеми їх розробки та використання

.1 Продуктові та процесні інновації, основні проблеми їх розробки і використання та шляхи вирішення

.2 Технологічні інновації як основа інноваційних перетворень. Характеристика основних прогресивних інноваційних технологій. Хай-тек технології. Основні проблеми їх розробки і використання та шляхи вирішення

.3 Об'єкти інтелектуальної власності як інновації, основні проблеми їх розробки і використання та шляхи вирішення

Тема 4. Роль об'єктів інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки України

.1. Характеристика об'єктів інтелектуальної власності як результатів інноваційної діяльності

.2 Сутність охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

.3 Основні проблеми введення об'єктів інтелектуальної власності у цивільний обіг та шляхи їх вирішення

Тема 5. Циклічність в інноваційному розвитку

.1 Циклічність в інноваційному розвитку. Поняття інноваційних циклів та інноваційної спіралі

.2 Структура науково-інноваційних та інноваційних циклів

.3 Характеристика основних фаз і стадій науково-інноваційного циклу і проблеми підвищення їх ефективності

Тема 6. Удосконалення управління інноваційною діяльністю як засобу підвищення наукоємності виробництва

.1 Наукоємність виробництва - поняття і показники, її характеризують

.2 Характеристика рівня наукоємності підприємств промисловості України

.3 Проблеми підвищення наукоємності виробництва в Україні. Шляхи їх вирішення

Тема 7. Проблеми формування та використання інноваційного потенціалу

.1 Характеристика основних складових інноваційного потенціалу. Динаміка їх стану

.2 Основні проблеми формування та використання інноваційного потенціалу України в сучасних умовах.

.3 Державні пріоритети в ефективному формуванні та використанні інноваційного потенціалу України

Тема 8. Матеріально-технічна складова інноваційного потенціалу - стан і основні напрями підвищення ефективності формування та використання

.1 Характеристика матеріально-технічної складової інноваційного потенціалу. Динаміка її розвитку в Україні

.2 Особливості обліку елементів матеріально - технічної складової в науково-інноваційній сфері

.3 Основні проблеми формування та використання матеріально - технічної складової інноваційного потенціалу та шляхи їх вирішення

Тема 9. Кадрова складова інноваційного потенціалу - стан і основні напрями підвищення ефективності формування та використання

.1 Характеристика кадрової складової інноваційного потенціалу. Класифікація працівників науково-інноваційної сфери

.2. Динаміка кадрової забезпеченості науково-інноваційної сфери в Україні

.3 Основні напрямки підвищення ефективності формування, використання і розвитку кадрової складової інноваційної діяльності в Україні

Тема 10. Основні напрями підвищення рівня кадрової забезпеченості інноваційної діяльності

.1 Особливості праці в інноваційній сфері. Характеристика трудових ресурсів інноваційної сфери та їх структура

.2 Методи визначення потреби у фахівцях інноваційної сфери

.3 Зарубіжний досвід кадрового забезпечення інноваційної сфери. Основні напрямки вдосконалення підготовки кадрів для інноваційної діяльності в Україні

Тема 11. Фінансова складова інноваційного потенціалу - стан і основні напрями підвищення ефективності формування та використання

.1 Характеристика фінансової складової інноваційного потенціалу. Динаміка її розвитку в Україні

.2 Форми та джерела фінансування науково-інноваційної сфери

.3 Основні проблеми формування та використання фінансового потенціалу науково-інноваційної сфери та шляхи їх вирішення

Тема 12. Венчурне фінансування науково-інноваційної діяльності. Особливості та перспективи розвитку в Україні

.1.Венчурное фінансування: основні поняття

.2 Міжнародний досвід формування венчурного фінансування

.3 Проблеми формування венчурного підприємництва в Україні. Основні напрямки організації та розвитку венчурного фінансування в Україні

Тема 13. Інформаційна складова інноваційного потенціалу - стан і основні напрями підвищення ефективності формування та використання

.1 Характеристика складу і структури інформаційної складової інноваційного потенціалу

.2 Роль інформації в розвитку сучасних економічних систем

.3 Особливості розвитку інформаційної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій у виробництво

Тема 14. Організаційна складова інноваційного потенціалу - стан і основні напрями підвищення ефективності формування та використання

.1 Характеристика його складу і структури організаційної складової інноваційного потенціалу та її роль у підвищенні ефективності використання інноваційного потенціалу України.

.2 Розвиток організаційних форм реалізації інноваційних процесів за кордоном

.3 Проблеми вдосконалення організаційної структури інноваційної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення

Тема 15. Прогресивні організаційні форми реалізації інноваційної діяльності

.1. Поняття організаційних форм реалізації інноваційної діяльності, їх роль у прискоренні науково-інноваційної діяльності

.2 Міжнародний досвід організації інноваційної діяльності

.3 Спін-офф структури, як прогресивні форми організації інноваційної діяльності: поняття, структура. Перспективи розвитку спін-офф структур в Україні

Тема 16. Наукові дослідження як основа реалізації інноваційних процесів

.1 Сутність понять «наука» і «науково-дослідні роботи». Роль і місце науки в розвитку суспільного виробництва

.2 Структура наукової фази науково-інноваційного та інноваційного циклів - основні етапи та їх характеристика

.3 Основні проблеми організації та виконання науково-дослідних робіт (НДР) та шляхи їх вирішення

Тема 17. Сутність підготовки виробництва до випуску нової продукції як етапу виробничої фази інноваційного циклу

.1 Поняття інноваційного циклу, його структура, характеристика виробничої фази інноваційного циклу та її окремих етапів

.2 Роль і місце етапу науково-технічної підготовки виробництва у виробничій фазі інноваційного циклу

.3 Основні проблеми організації підготовки виробництва до випуску нової продукції та основні напрями її вдосконалення

Тема 18. Інноваційна діяльність підприємства і його конкурентоспроможність

.1 Сутність інноваційної діяльності підприємства як основного засобу підвищення його конкурентоспроможності

.2 Державні пріоритети України в області підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної економічної кризи

.3 Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі акціонування і приватизації об'єктів, що перебувають у державній власності

Тема 19. Експлуатаційна фаза інноваційного циклу - особливості складу, структури та функціонування

.1 Сутність експлуатаційної фази інноваційного циклу

.2 Ринок як індикатор затребуваності інновацій. Комерційні та некомерційні форми передачі інновацій на ринки

.3 Особливості маркетингових досліджень при виведенні інновацій на ринки

Тема 20. Особливості просування об'єктів інтелектуальної власності на ринок

.1 Визначення поняття «об'єкти інтелектуальної власності», сутність і види об'єктів інтелектуальної власності

.2 Особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в інноваційній діяльності підприємства

.3 Основні методи вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності

Тема 22. Удосконалення оподаткування в інноваційній діяльності

.1 Роль оподаткування у розвитку інноваційної діяльності.

.2 Закордонний досвід оподаткування інноваційної діяльності

.3 Особливості оподаткування інноваційної діяльності: проблеми та шляхи їх вирішення. Аналіз податкового навантаження на суб'єкти інноваційної діяльності

Тема 23. Ціноутворення на науково - технічну продукцію

.1 Особливості ціноутворення на науково - технічну продукцію.

.2 Види цін на науково - технічну продукцію.

.3 Цінова політика на науково - технічну продукцію в діяльності підприємства

Тема 24. Критерії оцінки та відбору інноваційних проектів при прийнятті управлінських рішень про доцільність впровадження інновацій

.1 Поняття і сутність інноваційного проекту. Його роль в організації інноваційної діяльності

.2 Класифікація інноваційних проектів

.3 Методи оцінки ефективності інноваційних проектів.

Тема 25. Планування інноваційного проекту

.1 Характеристика системи проектного планування

.2 Порівняльний аналіз методів мережевого планування

.3 Календарне планування інноваційного проекту

Тема 26. Фінансування інноваційних проектів та управління вартістю проекту

.1 Проектне фінансування інновацій: сутність, стадії та джерела

.2 Організаційні форми фінансування інноваційних проектів

.3 Управління вартістю інноваційного проекту. Поняття і сутність бюджетування проекту. Звітність по витратах проекту та контроль його вартості

Тема 27. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства

.1 Сутність стратегічного управління інноваціями на підприємстві

.2 Класифікація інноваційних стратегій

.3 Особливості розробки та основні етапи реалізації інноваційних стратегій на підприємстві

Тема 28. Удосконалення планування інноваційної діяльності підприємства

.1. Особливості бізнес-планування інноваційної діяльності підприємства та основні напрямки його вдосконалення

.2 Загальні принципи та етапи розробки інноваційної стратегії

.3 Основні проблеми реалізації бізнес - планування інноваційної діяльності та напрямки його вдосконалення

Тема 29. Економічна оцінка інноваційної діяльності

.1. Поняття ефекту та ефективності інноваційної діяльності

.2 Основні методи визначення економічної ефективності впровадження інновацій на підприємстві

.3 Основні методи обліку фактора невизначеності при визначенні ефективності інноваційних проектів

Тема 30. Підвищення рівня конкурентоспроможності виробництва як основна мета інноваційної діяльності підприємства

.1 Державні пріоритети України в області підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної економічної кризи

.2 Сутність інноваційної діяльності підприємства як основного засобу підвищення його конкурентоспроможності

.3 Визначення сфери конкуренції: методи виділення стратегічних груп конкурентів компанії


Розділ 2. Аналіз інноваційної діяльності на підприємстві

інноваційний економіка технічний конкурентоспроможність

Виконується на базі інформації про підприємство, на якому працює студент або взятої з Інтернету. Фінансову звітність для виконання курсової роботи можна взяти на сайті smida.gov.ua.

Завдання: дослідити інноваційну діяльність підприємства, провести оцінку інноваційного клімату та інноваційного потенціалу підприємства, оцінити інноваційну активність підприємства та обрати найбільш прийнятний варіант інноваційного розвитку підприємства.

Даний розділ має містити наступні частини:

. Опис досліджуваного підприємства (обирається самостійно студентом). Обовязково мають бути у роботі наступна інформація:

-загальна характеристика підприємства, від діяльності, форма власності;

-основні показники діяльності за 2-3 роки (обсяги продажу, прибуток, доходи, витрати, рентабельність продажу, продукції, активів, витрат, розраховану на основі даних звіту про фінансові результати та балансу), що зведено у таблиці;

опис продукції чи послуг, що виробляється підприємством;

опис конкурентів та конкурентного положення на ринку;

здійснення управління інноваційною діяльністю;

процедури розробки нової продукції на підприємстві.

2. Оцінка інноваційної активності підприємства.

Для оцінки ефективності інноваційних стратегій і вибору відповідного шляху економічного розвитку варто провести оцінку інноваційної активності підприємства.

При цьому виходимо з того, що кожне підприємство відслідковує стан і тенденції розвитку галузевої науки і техніки, представляє, у якому напрямку удосконалюються виробленому і реалізовані на даному сегменті ринку товари, а також має у своєму інтелектуальному активі визначені інноваційні пропозиції.

Оцінка інноваційної активності проводиться разом з аналізом внутрішнього середовища підприємства при формуванні його стратегічного поводження на ринку. Це дозволяє оцінити накопичений досвід і можливості підприємства в інноваційній сфері і зробити попередній вибір подальшого технологічного розвитку. При цьому особлива увага приділяється оцінці можливостей даного підприємства до освоєння визначених видів нововведень - нових або поліпшуючих. Для цього з даних фінансового обліку і звітності підприємства виділимо і згрупуємо витрати, що направляються їм на здійснення інноваційного розвитку.

Оцінка інноваційної активності підприємства проводиться за наступними показниками:

1)коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною власністю:


,


де: Си - вартісна оцінка інтелектуальної власності підприємства (стр. «Нематеріальні активи» ? раздела бухгалтерского баланса), грн.;

Авн - позаоборотні активи підприємства, грн.

Якщо Кис > 0,1, то підприємств обирає освоєння базисних інновацій, якщо Кис ? 0,1, то вибір на користь освоєння поліпшувальних інновацій.

) питома вага персоналу, зайнятого розробкою інновацій:


,


де: Пн - число зайнятих у сфері НДДКР, чол.;

Ч - середньоспискова чисельність працівників підприємства, чол.

Якщо Кпр > 0,2, те підприємство вибирає освоєння базисних інновацій, якщо Кпр ? 0,2, те вибір на користь освоєння поліпшуючих інновацій.

) Питома вага майна, призначеного для НДДКР:


,


де: Ооп - вартісна устаткування дослідно-приладового призначення, грн.;

Опн - вартість устаткування виробничо-технологічного призначення, грн.

Якщо Кни > 0,25, те підприємство вибирає освоєння базисних інновацій, якщо Кни ? 0,25, те вибір на користь освоєння поліпшуючих інновацій.

) Коефіцієнт освоєння нової техніки:


,


де: ОФн - вартісна оцінка знову введених основних фондів, грн.;

ОФср - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.

Якщо Кот > 0,35, те підприємство вибирає освоєння базисних інновацій, якщо Кот ? 0,35, те вибір на користь освоєння поліпшуючих інновацій.

) Питома вага нової продукції:


,


де: ВРнп - виторг від реалізації нової або удосконаленої продукції (робіт, послуг) і продукції (робіт, послуг), виготовленої з використанням нових або поліпшених технологій, грн.;

ВРоб - загальний виторг від реалізації всієї продукції (робіт, послуг), грн.

Якщо Кнп > 0,45, те підприємство вибирає освоєння базисних інновацій, якщо Кнп ? 0,45, те вибір на користь освоєння поліпшуючих інновацій.

2)коефіцієнт інноваційного росту:


,


де: Иис - вартісна науково-дослідних інвестиційних проектів, грн.;

Иоб - загальна вартість всіх інвестиційних проектів, грн..

Якщо Кир > 0,55, те підприємство вибирає освоєння базисних інновацій, якщо Кир ? 0,55, те вибір на користь освоєння поліпшуючих інновацій.

Розрахунок показників, що характеризують рівень інноваційної активності підприємства, представимо в табл.1.


Таблиця 1. Результати аналізу інноваційної активності підприємства

ПоказникиФормула для розрахункуРозрахункове значенняВибір стратегіїВисновки1 Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною власністю 2 Питома вага персоналу, зайнятого в НДДКР3 Питома вага майна, призначеного для НДДКР4 Коефіцієнт освоєння нової техніки 5 Питома вага нової продукції 6 Коефіцієнт інноваційного росту

У результаті проведеного аналізу інноваційної активності перед-прийняття можна зробити наступні висновки:

Практичне застосування отриманих дослідницьких результатів свідчить про те, що для ефективного вибору подальшого напряму інноваційного розвитку підприємству недостатньо обмежитися проведенням оцінки поточного стану можливостей у сфері НДДКР і взаємоповязаних з нею структурних елементів. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень необхідно також розрахувати зразкові витрати на розробку і реалізацію нових і поліпшуючих технологій і провести фінансово-економічний аналіз інноваційного потенціалу підприємства.

. Оцінка інноваційного клімату підприємства.

Аналіз і оцінка інноваційного клімату в цілому. Вимірювання і аналіз інноваційного клімату на стратегічному рівні можна проводити експертним шляхом, використовуючи табл. 2. Оцінки компонентів і параметрів зовнішнього середовища даються експертом по 5-балльной шкалою.

Сенс балів наступний:

- стан даного компонента, параметра зовнішнього середовища настільки відмінно і прийнятно, що дозволяє повністю використовувати наявний інноваційний потенціал. Це стан розглядається як відмінна можливість для підприємства;

- стан даного компонента, параметра хороше, що створює деяку можливість для використання інноваційного потенціалу;

- стан даного компонента, параметра ненадійно - загрози поки немає, але потрібен нагляд за його динамікою;

- стан даного компонента, параметра викликає тривогу, воно негативно впливає на інноваційний потенціал.Це стан класифікується як деяка загроза організації;

- стан даного компонента, параметра без всяких сумнівів загрозливе, воно повинно розглядатися як небезпечна загроза.

У роботі необхідно описати стан складових інноваційного клімату, на основі чого зробити оцінку рівня стану у табл. 2.


Таблиця 2. Оцінка стану інноваційного клімату

№Оцінка компонентівРівень стануЗагрозиМожливості1. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО макроклімату (СТЕП-аналіз стратегічних сфер)1.1Соціальна, природно-географічна та комунікаційна сфера (соціальна напруженість, транспорт, зв'язок)31.2Технологічна і науково-технічна сфера (ринок технологій і науково-технічної інформації)31.3Економічна та фінансова сфера (податки, пільги, інвестиційний клімат на федеральному рівні)31.4Політична і правова сфера (федеральні і регіональні плани і програми, законодавча база)3Підсумкова оцінка стану інноваційного макроклімату32. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО МІКРОКЛІМАТА (аналіз стратегічних зон)2.1Зона господарювання, сегмент ринку: рівень конкуренції, відносини з споживачами і партнерами32.2Зона капіталовкладень - інвестицій32.3Зона нових технологій і науково-технічних інформаційних ресурсів32.4Зона сировинних, паливних, енергетичних і матеріально-технічних ресурсів32.5Зона трудових ресурсів - ринок праці фахівців, менеджерів, робітників32.6Групи стратегічного впливу (на рівні галузі, регіону міста, району)3Підсумкова оцінка стану інноваційного мікроклімату3РАЗОМ ПО інноваційного клімату1Оцінка макроклімату32Оцінка мікроклімату3Підсумкова оцінка стану інноваційного клімату3

Необхідно зробити загальні висновки щодо впливу інноваційного клімату на підприємство.

4. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

При оцінці інноваційного потенціалу підприємства спочатку оцінюється достатність власних оборотних коштів, довгострокових кредитів і короткострокових позик для формування запасів і нормального забезпечення витрат поточної виробничо-господарської діяльності підприємства (Мс, Мд, Мк). Потім на основі отриманих показників розраховуються величини, що дають оцінку розміру джерел для покриття виробничих запасів і витрат, з урахуванням можливого надлишку або недоліку власних оборотних коштів (+Мс), а також залучення довгострокових (+Мд) і короткострокових позикових джерел (+Мк). Розрахунок представимо в таблиці 3.


Таблиця 3. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства

ПоказникРозрахункова формулаФінансово-економічне забезпечення розробки технологійновихполіпшуючих1 Джерела власних засобів 2 Внеоборотные активи 3 Власні оборотні кошти 4 Довгострокові кредити і позикові засоби 5 Наявність власних оборотних коштів і довгострокових позик 6 Короткострокові кредити і позики 7 Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат 8 Величина запасів і витрат 9 Надлишок (недолік) власних оборотних коштів для формування виробничих запасів і витрат 10 Надлишок (недолік) власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування виробничих запасів і витрат11 Надлишок (недолік) загальної величини джерел для формування виробничих запасів і витрат12 Тривимірний показник типу фінансової стійкості 13 Величина витрат на реалізацію інноваційних стратегій 14 Надлишок (недолік) власних оборотних коштів для формування виробничих витрат і освоєння технологій 15 Надлишок (недолік) власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування виробничих запасів і витрат і освоєння технологій 16 Надлишок (недолік) загальної величини джерел для формування виробничих запасів і витрат і освоєння технологій 17 Тривимірний показник типу інноваційної стійкості

Необхідно наприкінці зробити висновки по таблиці 3.

. Вибір варіанта інноваційного розвитку підприємства та інноваційної стратегії на основі проведеного вище аналізу.


Розділ 3. Оцінка запропонованого інноваційного проекту


В цьому розділі слід запропонувати для обраного підприємства впровадити певну технологію чи впровадження нового продукту. Провести розрахунок показників ефективності обраного проекту.

Для визначення ефективності впровадження інноваційних проектів та рішень зазвичай користуються певними критеріями ефективності інвестиційних рішень. Таких критеріїв кілька, до них належать: - Net Present Value - чистий приведений доход або чиста теперішня (сучасна) вартість;- Profitability Index - індекс прибутковості (рентабельності);/C ratio - співвідношення «Вигоди/Витрати»;- Internal Rate of Return - внутрішня норма доходності;- Payback Period - дисконтований період окупності інвестицій.

За їх допомогою можна оцінити ефективність реалізації того чи іншого інноваційного проекту (рішення).

Чистий приведений доход (NPV) визначають як різницю між приведеною до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) величиною грошового потоку за весь період служби інновації та сумою інвестованих в його реалізацію коштів:де I0 - інвестиції (капіталовкладення) здійснені в нульовому періоді (тобто до початку експлуатації проекту), тис. грн;t - майбутні грошові потоки (надходження готівки - cash flow), отримані в t-му періоді, тис. грн;- норма дисконту (дисконтна ставка), %;- період реалізації проекту;- кількість періодів реалізації проекту, або життєвий цикл проекту;

- коефіцієнт дисконтування t-го періоду.

Приведення результатів і витрат до одного моменту часу необхідно робити тому, що вартість коштів є різною для різних років, залежно від ступеня віддаленості розрахункового року від року, ефект якого обчислюють. Урахування чинника часу, тобто приведення різних у часі ефектів та витрат до одного моменту - розрахункового року, називають процесом дисконтування.

Якщо величина NPV позитивна, тобто NPV > 0, це означає, що здійснення проекту дозволить упродовж його економічного життя відшкодувати початкові витрати I0, забезпечити отримання прибутку відповідно до заданої норми r, а також певний надлишок прибутку, що дорівнює величині NPV. Інше пояснення показника NPV: якщо проект фінансувався за рахунок довгострокової позики в сумі I0 (грн), отриманої на n років під r відсотків річних, то кредит і відсотки за ним можна повністю сплатити за рахунок отриманої від реалізації проекту готівки. Залишок готівки після розрахунків з кредиторами складе величину NPV.

Відємна величина NPV (NPV < 0) показує, що встановлена норма прибутку не забезпечується і проект збитковий. Якщо NPV = 0, проект тільки відшкодовує витрати, але не дає прибутку.

Величина NPV істотно залежить від двох факторів:

·структури грошового потоку (що більші надходження готівки в перші роки економічного життя проекту, то більшою буде кінцева величина NPV, швидше відбудеться відшкодування здійснених витрат і нижчими будуть ризики по проекту);

·рівня норми дисконту (ставки r); збільшення дисконтної ставки приводить до збільшення тривалості окупності проекту і зниження величини NPV.

За наявності кількох варіантів здійснення інноваційного проекту вибирають варіант з максимальним показником чистого приведеного доходу.

Індекс рентабельності PI (profitability index) розраховують як відношення теперішньої вартості прибутку за період інноваційного проекту до обсягів інвестицій у даний проект:


де PV - приведена вартість (present value) потоку очікуваних у майбутньому платежів, тис.грн:Індекс рентабельності РІ - відносний показник, який визначає, скільки гривень сучасної вартості грошового потоку припадає на одиницю (гривню) початкових витрат. Якщо PI > 1, то теперішня вартість грошового потоку проекту (за умови правильної його оцінки) перевищує початкові інвестиції, забезпечуючи тим самим наявність позитивної величини NPV, а норма рентабельності проекту перевищує задану.

Якщо PI = 1, величина NPV = 0 й інвестиції не приносять прибутку. При PI < 1 проект не забезпечує заданого рівня рентабельності, і його слід відхилити.

Внутрішня норма доходності IRR - це норма дисконтування, за якої чиста теперішня вартість інновації дорівнює нулю, тобто дисконтовані грошові потоки інвестиційних витрат та прибутків стають однаковими. Модель використання цього показника при виборі варіантів інноваційних проектів така: чим він більший, тим вища ефективність проекту. Якщо внутрішня норма доходності інноваційного проекту більша за прийняту норму дисконтування, то такий проект уважають економічно ефективним; він забезпечує позитивну величину чистого приведеного доходу. Крім того, перевагою цього показника також є можливість установлення «межі безпеки» для інноваційного проекту.

Період окупності - це термін повернення коштів через отриманий від інновацій прибуток: чим він менший, тим ефективнішим вважають проект.

Період окупності проекту (payback period) визначають як період часу, за який потік дисконтованих проектних доходів дорівнюватиме дисконтованому потоку витрат. Іншими словами, це той період, протягом якого початкові інвестиції окупляться, відшкодуються за рахунок грошових надходжень, отриманих у процесі реалізації проекту. Період окупності проекту не має перевищувати терміну ЖЦП. Недоліком показника є те, що він не враховує надходження готівки, отримані після окупності капітальних витрат.

Період окупності можна визначити двома способами:

Перший спосіб. У його основі покладено визначення середньої величини приведеної вартості грошового потоку:де n - період окупності проекту років;

- середньорічна вартість грошового потоку, тис. грн.

Результати за цим розрахунком приблизні, мають істотну погрішність.

Другий спосіб. Кумулятивний (наростаючим підсумком), за допомогою побудови таблиць. Цей метод точніший, дає змогу визначити період окупності з точністю до місяців. Періодом окупності проекту буде той період, у якому NPV набуває позитивного значення.

Для проектів, інвестиції за якими здійснюються не одномоментно, а протягом усього періоду реалізації проекту, NPV визначають як різницю дисконтованих вигод і дисконтованих витрат:де Bt - вигоди, отримані за проектом, в t-му періоді, грн;t - витрати за проектом, включаючи початкові витрати та інші поточні витрати, грн;- період реалізації проекту, від 0 до n.

Якщо NPV > 0, проект слід прийняти до реалізації, якщо ні - відхилити.

Показник B/C ratio характеризує співвідношення «Вигоди/Витрати» і аналогічний індексу рентабельності, але розраховується для проектів, за якими витрати здійснюються за ряд періодів, а не одномоментно. Коефіцієнт «Вигоди /Витрати» - це співвідношення дисконтованих вигод до суми дисконтованих витрат за проектом; показує, скільки гривень доходу приносить кожна гривня понесених у ході проекту витрат:Якщо співвідношення B/C > 1, проект варто прийняти до реалізації, якщо B/C < 1 - проект слід відхилити.


Рекомендована література


1.Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка та організація інноваційної діяльності. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2005, - 400 с.

.Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Київ: Центр навчальної літератури, 2005, - 440 с.

.Василенко В.О., Шматько В.Г.Інноваційний менеджмент. Київ:ЦУЛ, Фенікс, 2003, - 440 с.

.За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика. - Київ:«Основа», 2005, - 552 с.

.Краснокутська Н.В.Інноваційний менеджмент.Київ: КНЕУ, 2009, - 504с.

.Стадник В.В., Йохна М.А.Інноваційний менеджмент. Київ:Академвидав (Альма-матер), 2006, - 464 с.

.Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Київ:Центр навчальної літератури, 2005, - 440 с.

.Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика. За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. - Київ:«Основа», 2005, - 552 с.

.Ілляшенко С.М.Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2010, - 278 с.

.Йохна М.А., Стадник В.В.Економіка та організація інноваційної діяльності. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2009, - 400 с.


Теги: Економіка і організація інноваційної діяльності  Методичка  Экономическая теория
Просмотров: 33439
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Економіка і організація інноваційної діяльності
Назад