Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


Лабораторна робота № 4

з дисципліни "Економічний аналіз"

на тему: «АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА»


Виконав

Гречан І.М.

Перевірив к. е. н., доцент

Жмайлова О.Г.


Суми 2013

Мета роботи - оволодіння методикою аналізу матеріальних ресурсів підприємства і пошуку резервів їх ефективного використання.


Завдання 1


Оцінити ефективність використання матеріальних ресурсів. Проаналізувати вплив факторів на зміну обсягу виробництва. Сформулювати висновок за отриманими розрахунками.


Таблиця 1 - Показники використання матеріальних ресурсів та їх вплив на вартість товарної продукції

ПоказникиЗа планомФактичноВідхилення1.Матеріальні витрати, тис. грн.1210012180802.Вартість товарної продукції, тис. грн.23800240102103.Матеріаловіддача, грн.1,9671,9710,0044.Матеріаломісткість продукції, грн.0,5080,507-0,001

Для розвязання даного завдання побудуємо розрахункову модель:


ТП = МВ х Мвитр


де ТП - вартість товарної продукції, тис. грн.

МВ - матеріаловіддачі, грн.

Мвитр - матеріальні витрати, тис. грн.;

Знаходимо планове і фактичне значення результативного показника:

Фактична вартість товарної продукції: ТПф = 24010 тис. грн.

Плановий обсяг продукції: ТПпл = 23800 тис. грн.

Загальне відхилення : ТПф - Тпл = 24010 - 23800 = 210 тис. грн.

Проаналізуємо вплив факторів на виконання плану з випуску продукції за допомогою методу ланцюгових підстановок. Розрахуємо вплив факторів на виконання плану з випуску продукції в тому числі за рахунок:

 • збільшення матеріальних витрат на 80 тис. грн.:

тис. грн.

 • збільшення матеріаловіддачі на 0,004 грн.:

тис. грн.

Перевірка відхилень: +210 = +157,36 + 52,64 = +210 тис. грн.

Таким чином, ми бачимо, що в порівнянні із плановим роком у звітному році вартість товарної продукції зросла на 210 тис. грн. З побудованої розрахункової моделі можемо побачити, що на зміну вартості товарної продукції впливають наступні фактори - матеріаловіддачі та матеріальні витрати. Отож, за рахунок збільшення матеріальних витрат на 80 тис. грн. вартість товарної продукції зросла на 157,36 тис. грн. Якщо аналізувати вплив зміни матеріаловіддачі, то за рахунок збільшення матеріаловіддачі на 0,004 грн. вартість товарної продукції зросла на 52,64. В цілому ж вартість товарної продукції, як вже зазначалося вище, зросла на 210 тис. грн., що й підтвердила проведена перевірка.

Побудуємо наступну розрахункову модель:

 • Мвитр = Мм·х ТП
 • де Мвитр - матеріальні витрати, тис. грн.;
 • Мм - матеріаломісткість продукції, грн.;
 • ТП - вартість товарної продукції, тис. грн.
 • Знаходимо планове і фактичне значення результативного показника:
 • Фактичні матеріальні витрати: Мвитр.ф = 12180 тис. грн.
 • Планові матеріальні витрати: М витр. пл. = 12100 тис. грн.
 • Загальне відхилення: М витр. ф - М витр. пл. = 12180 - 12100 = 80 тис. грн.
 • Проаналізуємо вплив факторів на виконання плану матеріальних витрат за допомогою методу ланцюгових підстановок. Розрахуємо вплив факторів на виконання плану з матеріальних витрат в тому числі за рахунок:
 • зменшення матеріаломісткості на 0,001 грн:

тис. грн.

 • збільшення вартості товарної продукції на 210 тис. грн.:

тис. грн.

Перевірка відхилень: +80 = -26,53 + 106,53 = +80 тис. грн.

Таким чином, із побудованої розрахункової моделі бачимо, що на зміну матеріальних витрат впливає два таких показника як матеріаломісткість продукції та вартість товарної продукції.

Отож, в порівнянні з плановим роком у звітному році загальна сума матеріальних витрат зросла на 80 тис. грн. Таку зростання матеріальних витрат можна пояснити тим, що фактично вартість товарної продукції зросла на 210 тис. грн., що викликало збільшення матеріальних витрат на 106,53 тис. грн. В свою чергу, зменшення матеріаломісткості на 0,001 призвело до зменшення матеріальних витрат на 26,53 тис. грн. В підсумку, матеріальні витрати зросли на 80 тис. грн. і це підтвердилося після проведення перевірки.


Завдання 2


За даними бухгалтерського балансу (додатки) визначити зміну обсягу, структури і динаміки майна підприємства. Сформулювати висновок за отриманими розрахунками.


Таблиця 2 - Показники майна підприємства

Показник На початок рокуНа кінець рокуВідхиленнятис. грн.П.В.,%тис. грн.П.В.,%тис. грн.П.В.,%Усього майна15050931001555733100506403,41. Необоротні активи77200651,374041547,6-31591-4,12. Оборотні активи 2.1. Матеріальні оборотні активи 2.2. Грошові кошти, рахунки та інші активи34927723,243921528,28993825,738371325,534844522,4-35268-9,23.Витрати майбутніх періодів970,006276581,82756128413,4

Щоб визначити зміну обсягу, структури і динаміки майна підприємства, проведемо розрахунки окремо по групах балансу підприємства додаючи статті балансу кожної групи активу балансу. Після цього визначимо яку частку становить кожна група у загальній структурі майна підприємства як відношення кожної групи до суми загального майна підприємства. Розрахунки наведено в таблиці 2.

Таким чином, із проведених розрахунків майна підприємства на початок і на кінець року можемо зробити висновок, що на кінець року загальна сума майна підприємства збільшилася на 50640 тис. грн. У процентному відношенні збільшення відбулося на 3.4% в порівнянні з даними на початок року.

Необоротні активи підприємства на кінець року зменшилися на 31591 тис. грн. Якщо на початок року їх було на суму 772006 тис. грн., що становило 51,3% від суми всього майна підприємства, то на кінець року необоротних фондів налічувалося на суму 740415 тис. грн., що в загальній структурі майна вже становило 47,6%.

Оборотні активи будемо характеризувати окремо групах матеріальних оборотних активів та грошових коштів, рахунках та інших активах. На початку року матеріальні оборотні активи складали 349277 тис. грн., що становило 23,2% від всього майна підприємства, а вже на кінець року їх було на суму 439215 тис. грн., і відповідно 28,2% від усього майна підприємства. Це означає, що матеріальних оборотних активів збільшилося на 89938 тис. грн.

Грошових коштів, рахунків та інших активів на початок року в балансі налічувалося на суму 383713 тис. грн. і відповідно в процентному відношенню до всього майна 25,5%. На кінець року відбулося зменшення цього розділу активу на 35268 тис. грн., і сума становила вже 348445 тис. грн., що склало 22,4% всього активу балансу.

І, нарешті, витрати майбутніх періодів на початок року склали 97 тис. грн., що склало всього 0,006% від усього майна підприємства, а на кінець року їх уже налічувалося на суму 27658 тис. грн., і відповідно 1,8%. Отож, витрати майбутніх періодів збільшилися на 27561 тис. грн.


Завдання 3

матеріальний ресурс майно

Визначити відхилення фактичних матеріальних витрат від планових під впливом зміни обсягу виробництва і за рахунок зміни структури випущеної продукції. Сформулювати висновок за отриманими розрахунками.


Таблиця 3 - Основні показники виробництва товарної продукції

ПоказникиВеличина1. Витрати матеріалу, кг: за планом за фактом 1621,9 1797,92. Ціна за 1 кг, коп.: за планом за фактом 22 193. Товарна продукція в оптових цінах підприємства, грн.: за планом фактично в цінах прийнятих в плані 2135 2358

Розв'язання

1.За рахунок зміни обсягу виробництва2. За рахунок зміни структури випущеної продукціїОтож, згідно проведених розрахунків можемо зробити наступні висновки. За рахунок зміни обсягів виробництва фактично в порівнянні із плановим періодом на 223 грн., витрати матеріалу збільшилися на 37,27 грн.

Проте, за рахунок зміни структури випущеної продукції фактичні витрати матеріалу в порівнянні із плановими зменшилися на 393,62 грн.

Таким чином, ми бачимо, що у звітному періоді витрати матеріалу на виробництво значно зменшилися за рахунок зміни структури випущеної продукції, а це означає, що підприємство почало виготовляти менш матеріаломістку продукцію, а вартість товарної продукції зросла на 220 грн. в оптових цінах. Отож, підприємство може отримати у звітному році більший прибуток, ніж в плановому.


Завдання 4


За нижченаведеними даними визначити коефіцієнти обороту щодо оновлення, вибуття основних засобів, коефіцієнт зношеності, коефіцієнт їх придатності. Сформулювати висновок за отриманими розрахунками.


Таблиця 4. - Аналіз руху основних фондів за минулий та звітний роки, тис. грн.

ПоказникиМинулий рікЗвітний рікВідхиленняСередня вартість основних засобів75007390-110Поступило основних засобів22025030Вибуло основних засобів33035020Знос основних засобів760877117Коефіцієнта оновлення основних засобів розрахуємо як відношення

Коефіцієнт придатності основних засобів знайдемо як різницю між одиницею та коефіцієнтом зношеності основних засобів:


Коновл. = 1 - Кзнош.

Результати, отримані при розрахунку даних коефіцієнтів наведені в таблиці 5.


Таблиця 5 - Коефіцієнти оновлення, вибуття, зношеності та придатності основних засобів

Назва коефіцієнтаМинулий рікЗвітний рікВідхиленняКоефіцієнт оновлення0,0300,0340,004Коефіцієнт вибуття0,0440,0470,003Коефіцієнт зношеності0,1010,1170,016Коефіцієнт придатності0,8990,883-0,016

Таким чином, із проведених розрахунків можемо зробити наступні висновки.

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних засобів. Він показує частку введених основних засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду. Отже, із проведених розрахунків бачимо, що в минулому році коефіцієнт оновлення становив 0,030 від загальної вартості основних засобів, а в звітному році він уже складав 0,034. Це свідчить про те, що у звітному році було введено в дію основних засобів на суму, яка складає 0,004 від усієї вартості основних засобів.

Коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих засобів, тобто ступінь вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання. Отож, згідно даних за минулий рік коефіцієнт вибуття основних засобів становив 0,044 від загальної частки основних засобів, а за звітний рік - 0,047. Бачимо, що у звітному році основних засобів вибуло на 0,003 від вартості всієї частини більше ніж у минулому.

Коефіцієнт зношеності основних виробничих засобів показує ступінь зносу основних виробничих засобів, тобто ту частину вартості основних фондів, яка перенесена на вартість новоствореного продукту. Отож, у минулому році ступінь зношеності основних виробничих засобів становив частку 0,10 від усієї вартості основних засобів, а у звітному році - 0,117. Це говорить про те, що в порівнянні із минулим роком у звітному році ступінь зносу основних виробничих засобів зріс на 0,016. Це означає, що у звітному році на вартість новоствореної продукції перенесено значно більшу вартість основних виробничих засобів.

Коефіцієнт придатності основних виробничих засобів відображає частину основних засобів, придатну для експлуатації. Отож, у минулому році частка основних засобів, придатна для використання становила 0,899, а у звітному - 0,883. Це свідчить про те, що частка основних засобів, придатних до використання скоротилася на 0,016 від всієї вартості основних виробничих засобів.

Таким чином, при виконанні даної лабораторної роботи ми оволоділи методикою аналізу матеріальних ресурсів підприємства і пошуку резервів їх ефективного використання.


Теги: Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства  Практическое задание  Экономическая теория
Просмотров: 30188
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
Назад