Аудиторська перевірка Національного банку України

ЗМІСТ


Висновок незалежного аудитора

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Аудиторський звіт

Загальна інформація про Банк

Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Аудит фінансової звітності Банку

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

Примітка 5. Цінні папери на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

ІІ. Зобов’язання

Примітка 13. Кошти банків

Примітка 14. Кошти клієнтів

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

ІІІ Капітал Банку та достатність резервів

IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами

V. Виконання вимог податкового законодавства

Примітка 19. Податок на прибуток

VІ. Управління активами та пасивами

VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

VIІІ. Події після дати балансу


Висновок незалежного аудитора

Національному банку України

Акціонерам та Керівництву Банку

Висновок щодо фінансових звітів


Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м. Київ, Україна (далі – Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства;

Висновок щодо законодавчих та нормативних актів

У відповідності до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що:

- інформація про обсяг активів та зобов’язань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства;

- резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов’язаними особами проводиться адекватно;

- бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

- за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн.

Київ, 24 квітня 2007 року.

Балченко С. О.

Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит"

 

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року


Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5


АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку


1190245

1718706

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

1893438

3819552

3

Кошти в інших банках

3

2371875

1684320

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

21423

26465

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

4111623

1614697

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

172284

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

550

537

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

1686805

505776

10

Нараховані доходи до отримання

10

40801

51959

11

Відстрочений податковий актив


0

0

12

Інші активи

11

93642

85751

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

7730

7552

14

Усього активів


11590416

9515315


ЗОБОВ"ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:


913811

338728

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України


0

12864

16

Кошти клієнтів

13

8440596

8283402

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком


492

372

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

137383

110681

20

Відстрочені податкові зобов’язання


293395

2820

21

Інші зобов’язання

16

13332

3733

22

Усього зобов’язань


9799009

8739736


ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

722000

703000

24

Капіталізовані дивіденди


1000

1000

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)


0

0

26

Емісійні різниці


0

0

27

Резерви та інші фонди банку


12508

11349

28

Резерви переоцінки, у тому числі:


899570

29867

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів


899570

29867

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів


0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років


11033

10204

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження


145296

20159

31

Усього власного капіталу


1791407

775579

32

Усього пасивів


11590416

9515315

 

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року


Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід


592275

324683

1.1

Процентний дохід

19

836174

530206

1.2

Процентні витрати

20

(243899)

(205523)

2

Чистий комісійний дохід


322140

268338

2.1

Комісійний дохід


395225

333907

2.2

Комісійні витрати


(73085)

(65569)

3

Торговельний дохід

21

45711

34330

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

0

0

5

Дохід від участі в капіталі


0

80

6

Інший дохід


72888

86235

7

Усього доходів


1033014

713666

8

Загальні адміністративні витрати

23

(186976)

(154480)

9

Витрати на персонал

24

(552226)

(395793)

10

Втрати від участі в капіталі


(5)

(32)

11

Інші витрати


(60246)

(51332)

12

Прибуток від операцій


233561

112029

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(25621)

(70476)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу


0

0

15

Прибуток до оподаткування


207940

41553

16

Витрати на податок на прибуток

26

(62644)

(21394)

17

Прибуток після оподаткування


145296

20159

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку


145296

20159

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204642,67

66312,11

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204642,67

66312,11

 

 

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Ряд-ок

Найменування статті

Примітки

Статутний капітал зареєстрований, сплачений

Капіталізовані дивіденди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди, усього

Попередній рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок на 1 січня 2006 року


703000

100011349

29867

30363

775579

355420

2

Скоригований залишок на початок року


703000

100011349

29867

30382

775598

355420

2.1

Коригування

Зміна облікової політики

1.325

25


2.2

Виправлення помилок

1.3(6)

(6)


3

Переоцінка необоротних активів1160713


1160713


4

Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття(810)

8105

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів(290200)


(290200)


6

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії7

Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації8

Чистий прибуток звітного року
145296

145296

20159

9

Розподіл прибутку до загальних резервів банку10

Розподіл прибутку до резервних фондів


1159


(1159)11

Розподіл прибутку до інших фондів банку12

Дивіденди, що сплачені у звітному році13

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році19000

(19000)14

Сплата до раніше за- реєстрованого статутного капіталу15

Внески за акціями нового випуску


19000

(19000)400000

16

Викуплені власні акції17

Продаж раніше викуплених власних акцій18

Анульовані раніше викуплені акції19

Залишок за станом на кінець дня 31

грудня 2006 року


722000

100012508

899570

156329

1791407

775579Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року


Рядок

Найменування статті

При-мітка

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду


145296

20159


Поправки чистого прибутку
2

Нараховані витрати


26837

31835

3

Нараховані доходи


11158

(18899)

4

Амортизація необоротних активів

23

56818

46267

5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів


25832

70869

6

Торговельний результат


1644

(494)

7

Нарахований та відстрочений податок


317441

(23357)

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій


(169)

(439)

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії


0

(80)

10

Амортизація дисконту і премії цінних паперів


(8922)

(3578)

11

Інший рух коштів, які не є грошовими


1050

(1877)

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку


576985

120406

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам


(853221)

(305235)

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам


(2497539)

(117961)

15

Зменшення (збільшення) інших активів


40420

(35669)

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України


(12864)

(313105)

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків


589362

274616

18

 Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках


621517

3619138

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати


120

(430)

20

Збільшення (зменшення) інших зобов’язань


(482135)

416372

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж


12453

(36334)

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності


(2581887)

3501392

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності


(2004902)

3621798

ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення


1705576

(1958452)

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії


12

9655

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії


(25)

704

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів


(367975)

(59747)

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності


1337588

(2007840)

ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу


0

0

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань


0

0

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу


19000

400000

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду


0

0

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності


19000

400000

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів


(648314)

2013958

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року


2927431

913473

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року


2279117

2927431


Аудиторський звіт


незалежних аудиторів ТОВ АФ "БДО Баланс - Аудит" за результатами проведення аудиту фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", підготовленої у відповідності з вимогами національного законодавства за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року


Згідно з договором про надання аудиторських послуг від 18.01.2007 року №12/17А аудиторською фірмою "БДО Баланс - Аудит" проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (далі – ВАТ "Ощадбанк" або Банк), підготовленої у відповідності з вимогами чинного законодавства України станом за 31 грудня 2006 року, балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за 2006 рік.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Цей аудиторський звіт підготовлено з урахуванням вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність" в редакції від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

При підготовці цього аудиторського звіту враховувались вимоги, викладені в постанові Правління НБУ від 09.09.2003 р. №389.


Загальна інформація про Банк


Юридична адреса відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним №4 (із змінами та доповненнями)

За статусом Банк є спеціалізованим ощадним.

Організаційно – правова форма Банку – відкрите акціонерне товариство.

Засновник – Банку держава в особі Кабінету Міністрів.

Відповідно до Статуту органами управління Банку є :

Наглядова рада Банку;

Правління Банку.

Функції контролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.

На звітну дату відповідальним за складання та подання фінансової звітності Банку були:

Голова правління  -О.В. Морозов

Головний бухгалтер -

директор департаменту

бухгалтерського обліку -Г.С. Костенко

Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002року.

ВАТ "Ощадбанк" отримано ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005р. № 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року.

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ „Ощадбанк" здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій (управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансових відділень.

Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банк протягом звітного періоду, були наступні:

·  Розрахунково - касове обслуговування клієнтів.

·  Кредитування юридичних і фізичних осіб.

·  Залучення депозитів фізичних та юридичних осіб.

·  Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.


Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку


Протягом звітного року основні облікові принципи Банку визначались відповідно до норм чинного законодавства, внутрішніх нормативно-правових актів Банку, в тому числі Облікової політики ВАТ "Ощадбанк" на 2006 рік, затвердженої постановою Правління ВАТ "Ощадбанк" від 27 грудня 2005 року, №127-2(а).

Облікова політика Банку затверджена в цілях забезпечення виконання методологічних принципів обліку операцій відносно адекватності, своєчасності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних, а також для забезпечення збереження активів банку.

Прийнята облікова політика обов’язкова до виконання для всіх структурних підрозділів Банку, в тому числі для філій та територіально відокремлених безбалансових відділень.

Оцінка статей балансу

Всі активи та пасиви обліковуються Банком за первісною вартістю.

Операції з іноземною валютою

Облік активів і зобов'язань, що наведені в балансовому звіті здійснюється в подвійній оцінці по номіналу в валюті і в гривневому еквіваленті, перерахованому по офіційному курсу НБУ на звітну дату. Всі залишки по валютних балансових рахунках, окрім немонетарних, переоцінюються при кожній зміні офіційного курсу НБУ.

Реалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти розраховувався за методом середньозваженої в останній день звітного місяця.

Нереалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти відображався щоденно за балансовими рахунками.

Операції з цінними паперами

Цінні папери, що придбані Банком, обліковуються залежно від того, до якого портфеля вони відносяться – торгового, на продаж чи в портфелі до погашення. Операції з купівлі-продажу цінних паперів відображаються у бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто датою виникнення активів або зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власності на цінні папери). Акції та інші вкладення банку обліковуються за первісною вартістю

Боргові цінні папери придбані за номіналом, з надбавкою (премією) або знижкою (дисконтом) обліковуються в розрізі кожної складової частини. Боргові цінні папери, які обліковувалися за амортизованою собівартістю в бухгалтерському обліку оцінювалися із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Облік нарахованих процентів здійснювався залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення. Дисконт (премія) амортизувалися протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту (премії) нараховувалася одночасно з нарахуванням процентів.

Дивіденди, які отримані під час володіння цінними паперами відображаються за статтею звіту про фінансові результати "Дохід у вигляді дивідендів".

Облік кредитних операцій

Кредитна заборгованість обліковується за балансовими рахунками 1 та 2 класу за сумою основного боргу, зменшеною на суму створеного спеціального резерву під можливі збитки за кредитною заборгованістю, розрахованого відповідно до вимог чинного законодавства.

Облік основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються Банком за первісною (переоціненою) вартістю з врахуванням витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою та ін. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу, враховуючи норми, що використовуються при класифікації окремих груп.

Облік депозитних операцій

Облік коштів за зазначеними операціями здійснюється за первісною вартістю відповідно до внутрішніх положень Банку.

Облік доходів та витрат

Облік доходів та витрат Банком здійснюється з використанням методу нарахування. Доходи, що отримані Банком протягом поточного періоду до дати нарахування, обліковуються в момент їх надходження (сплати) касовим методом або нарахуванням у момент сплати. Доходи та витрати за разовими послугами визнаються без відображення на рахунках нарахованих доходів/витрат, якщо отримуються/сплачуються в поточному періоді, в якому отримано/сплачено послугу.

При розрахунку процентних доходів та витрат кількість днів визначається за методами "факт/факт", "факт/360" та "30/360".

При обліку штрафів та пені використовується касовий метод.

Облік формування та використання резервів

Облік формування та використання резервів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Банку. Банком формуються резерви за наступними активними операціями: кредитні, дебіторська заборгованість, цінні папери, сумнівна (прострочена) заборгованість за нарахованими доходами, на покриття ризиків та витрат.

Податковий облік

Банк здійснює ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства.


Аудит фінансової звітності Банку


Процедури аудиту фінансової звітності Банку здійснено відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі проведених вибіркових перевірок достовірності відображення активів і пасивів Банку, оцінки повноти відображення проведених операцій та рівню внутрішнього контролю і організації обліку в Банку.

При розкритті окремих статей визначались найбільш суттєві складові, що надаватимуть користувачеві можливість оцінити структуру та якість фінансової звітності.

Елементи (статті) річної фінансової звітності Банку, якщо не зазначається інше, представлено в національній валюті – гривні (в тисячах).

 

Баланс Банку


І Активи


Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку


Залишки коштів за 2006 рік можуть бути представлені наступним чином:2006

Грошові кошти

608 463

Кошти в Національному Банку України

581 782

Усього

1 190 245


Система внутрішнього контролю касових операцій (внутрішні положення, ревізії операційної каси та грошового сховища, що були здійснені протягом звітного року тощо) є достатньою для управління ризиками, що притаманні зазначеним операціям.

Протягом звітного періоду розрахунково – касові операції здійснювались Банком відповідно до внутрішніх положень. Вибірковою перевіркою проведення розрахунково – касових операцій порушень вимог нормативно – правових актів НБУ не встановлено.

В загальному обсязі активів зазначені активи є найбільш ліквідними та не містять для Банку істотних ризиків.

 

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України2006

2005

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у торговому портфелі банку0

0

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, у портфелі банку на продаж

54506

59043

Цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку на продаж0

50000

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку на продаж0

0

Усього

54506

109043

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення1838932

2060509

Боргові цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку до погашення0

1650000

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення0

0

Усього

1838932

3710509

Усього цінних паперів

1893438

3819552


Станом на 31.12.2006 року в портфелі банку на продаж обліковувалися облігації:

- облігації, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості за податком на додану вартість в сумі 22 329 тис.грн. за номіналом;

- середньострокові державні облігації на суму 35 000 тис.грн. за номіналом;

- облігації ДП Міністерства оборони України „Українська авіаційна транспортна компанія" на суму 20 001 тис.грн;

- прострочені векселі: ЛК „Аніком" на суму 198 тис.грн.; ЗАТ „Аква - Інвест" на суму 190 тис.грн.; ДП „Каланчак - риборозплідник"на суму 66 тис.грн.

Станом на 01.01.2007 року в портфелі банку до погашення обліковувалися наступні боргові цінні папери:

- середньострокові державні облігації (скорочено СДО) на суму 1 690 459 тис.грн.;

- довгострокові амортизаційні державні облігації (скорочено ДАДО) на суму 75 554 тис.грн.;

- облігації внутрішньої державної позики, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість 36 559 тис.грн.;

- Єврооблігації на суму 347 тис.грн;

- облігації Київської міської Ради на суму 15 000 тис.грн.;

- облігації ЗАТ "Альфа-Банк" на суму 8 000 тис.грн.;

- облігації АКБ СР "Укрсоцбанк" на суму 50 000 тис.грн.;

- облігації ВАТ "РОДОВІД БАНК" на суму 8 000 тис.грн.;

- облігації ВАТ "Укрексімбанк" на суму 100 000 тис.грн.

 

Примітка 3. Кошти в інших банках

 

2006

2005

Кошти на вимогу в інших банках

1 071 170

1 202 123

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

122 046

803

У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу

0

0

Кредити, які надані іншим банкам

1 233 148

509 506

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

0

0

Усього

2 426 364

1 712 432

Резерви під заборгованість інших банків

(54 489)

(28 112)

Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів

2 371 875

1 684 320


Категорії кредитів із вищезазначених і суми, під які були створені резерви протягом року:

- стандартні – 6 тис.грн.;

- безнадійні – 28 556 тис.грн.

Систему внутрішнього контролю можна визначити як достатньо функціональну і надійну для проведення операцій за рахунками "НОСТРО".

Банком впроваджено систему визначення лімітів залишків коштів по кореспондентських рахунках. Банком здійснюється оцінка фінансового стану банків-контрагентів. Система внутрішнього контролю та управління ризиками є достатньою для здійснення операцій по міжбанківському кредитуванню. Розрахунок та формування резерву на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими кредитними операціями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішньобанківських положень. Керівництво Банку виважено ставиться до проведення операцій з міжбанківського кредитування, що дозволяє звести ризики до мінімально прийнятного рівня.


Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку
2006

2005

Боргові цінні папери

0

0

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

0

0

Усього

0

0


Станом на звітну дату Банком не класифіковано цінні папери як ті, що відносяться до торгового портфелю.

 

Примітка 5. Цінні папери на продаж2006

2005

Боргові цінні папери

20 455

25 746

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

23 757

24 111

Усього

44 212

49 857

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(22 789)

(23 392)

Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів

21 423

26 465


Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку


При проведенні операцій з кредитування протягом 2006 року, Банк керувався Обліковою політикою, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми нормативно-правовими актами ВАТ „Ощадбанк". Класифікація кредитного портфеля та формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями регламентується постановою правління Національного банку України № 279 від 06.07.2000 року "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" (зі змінами та доповненнями).


Кредити та заборгованість клієнтів


2006

2005

Овердрафт, у тому числі:

10 203

6 568

Сумнівні

0

0

Прострочені

148

216

Операції репо

0

0

Враховані векселі, у тому числі:

2 583

2 583

Сумнівні

2 583

2 583

Прострочені

0

0

Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі:

170

170

Сумнівні

170

170

Прострочені

0

0

Кредити в поточну діяльність, у тому числі:

3 837 069

1 696 201

Сумнівні

297 481

321 124

Прострочені

28 094

85 573

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:

319 275

50 014

Сумнівні

32 281

11 297

Прострочені

1 695

1 422

Іпотечні кредити, у тому числі:

286 848

241 889

Сумнівні

220

23 796

Прострочені

267

613

Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі:

86

85

Сумнівні

0

0

Прострочені

14

0

Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі:

500

300

Сумнівні

300

300

Прострочені

0

0

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

0

0

Усього кредитів

4 456 734

1 997 810

Резерви під заборгованість за кредитами

(345 111)

(383 113)

Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити

4 111 623

1 614 697


Структура заборгованості клієнтів по строках погашення:

·   короткострокові кредити – 871 019 тис.грн. або 19,5%;

·   довгострокові – 3 222 390 тис.грн. або 72,3%;

·   прострочені –30 219 тис.грн. або 0,7%;

·   сумнівні – 333 034 тис.грн. або 7,5%;

Станом на кінець дня 31.12.2006 року прострочена заборгованість по банку склала 30 219 тис.грн. (0,7% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 57 609 тис.грн. або в 2,9 рази.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року сумнівна заборгованість по банку склала 333 034 тис. грн. (7,5% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 28 469 тис.грн. або на 7,9%.

Кредитний портфель Банку станом на кінець дня 31.12.2006 року порівняно з даними на кінець дня 31.12.2005 року збільшився на 2 458 924 тис.грн., або в 2,2 рази, та становить 4 456 734 тис.грн.

Станом на звітну дату Банком сформовано резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в сумі 345 111 тис.грн. з них:

·   під стандартну заборгованість – 6 050 тис.грн.;

·   під нестандартну заборгованість – 339 061 тис.грн.


Рух резервів під заборгованість за кредитами


2006

2005

Залишок на 1 січня

383 113

286 415

Відрахування до резервів під:

89 216

449 939

нестандартну заборгованість

84 388

447 640

стандартну заборгованість

4 828

2 299

Списання активів за рахунок резервів

(33 943)

(12 168)

Зменшення резерву під:

(93 275)

(341 073)

нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля)

(91 663)

(340 215)

стандартну заборгованість (у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення)

(1 612)

(858)

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня  

345 111

383 113


Сума повернення раніше списаних кредитів за 2006 рік – 96 тис.грн., за попередній 2005 рік – 65 тис.грн.

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів склала 217 111 тис.грн. та сума недоотриманого доходу склала 65 348 тис.грн.

Вибірковою перевіркою кредитної заборгованості (оцінка фінансового стану позичальника, обслуговування заборгованості, забезпечення тощо) суттєвих порушень вимогам чинного законодавства, нормативним документам та внутрішнім положенням не встановлено.


Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення2006

2005

Боргові цінні папери

173 037

753

Резерви під знецінення цінних паперів

(753)

(753)

Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення

172 284

0


· Резерв сформовано за векселем ЗАТ "Флора-Дельта" балансовою вартістю 753 тис.грн.

Цінні папери в портфелі Банку до погашення мають достатній рівень контролю, не містять суттєвих ризиків, якість цих активів є задовільною.

 

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.*- з яких 28 тис.грн. – погашення інвестиції до ТОВ "Українська фінансова банківська школа" за рахунок коштів, отриманих внаслідок самоліквідації товариства.


Таблиця 8.2. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року (тис.грн.)

Назва

Країна

Частка участі (%)

Вид бізнесу

Балансова вартість інвестицій

Кредити, що надані цій компанії

Депозити, що отримані від цієї компанії

Асоційовані компанії

ВАТ "Старовижівська СМПК-14"

Україна

21

Будівництво

525

0

0

Дочірні компанії

Журнал "Міліція

України"

Україна

89

Засоби масової інформації

25

0

0

Усього
550

0

0


Таблиця 8.3. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року (тис.грн.)

Назва

Країна

Частка участі (%)

Вид бізнесу

Балансова вартість інвестицій

Кредити, що надані цій компанії

Депозити, що отримані від цієї компанії

Асоційовані компанії

ВАТ "Старовижівська СПМК-14"

Україна

21

Будівництво

537

0

0

Дочірні компанії

Журнал "Міліція

України"

Україна

89

Засоби масової інформації

0

0

0

Усього
537

0

0


Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи


Облік нематеріальних активів установами банку здійснюється відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 р. № 480, та внутрішньобанківських нормативних документів, затверджених правлінням банку.

Основні засоби установ банку обліковуються за первісною (переоціненою) вартістю з відображенням нарахованого зносу.

Нематеріальні активи відображаються на постійній основі за ціною, яка складається з вартості придбання і витрат на доведення їх до стану, в якому вони стають придатними до використання, або проіндексованої вартості за мінусом нарахованої амортизації.

Облік витрат на ремонт або поліпшення основних засобів здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх положень банку.

Амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) для фінансового обліку нараховується із застосуванням прямолінійного методу, виходячи з класифікації необоротних активів за групами та строків корисного використання, які доводяться внутрішнім Положенням банку.


Назва категорії

Строк корисного використання

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

4-145 років

Машини та обладнення

 6-9 років

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

 7-15 років

Транспорті засоби

 5-11 років

Інші основні засоби

 2-60 років

Нематеріальні активи

 4-6 років


Амортизація нематеріальних активів для фінансового обліку розраховується за методом прямолінійного нарахування за нормативами, визначеними виходячи зі строків корисного використання, але не більше 10 років, та первісної (ринкової) ціни кожного об'єкта. При введенні в експлуатацію МШП, знос нараховується в сумі 100 від балансової вартості.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються в зв’язку з реконструкцією, становить 30 367 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для реалізації становить 16 тис. грн..

Будівлі Банку були переоцінені незалежними експертами станом на 01 листопада 2006 року. При визначенні їх справедливої вартості використовувались витратний та порівняльний підходи. Отримані результати переоцінки були зважені на коефіцієнти, з урахуванням специфіки будівель, повноти та надійності інформації, що використовувалась.

Відповідно до звіту незалежних експертів від 20 грудня 2006 року, станом на 01 листопада 2006 року справедлива вартість основних засобів групи "Будівлі, споруди і передавальні пристрої" складає 1 436 934 тис. грн. з ПДВ. Сума дооцінки будівель та споруд, що відображена у балансі банку, складає 1 157 364 тис. грн..


Основні засоби


Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Інші основні засоби

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Інші необоротні матеріальні активи

Усього

Первісна (переоцінена)вартість:


 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р.

308032

216993

43946

37881

44342

4

10382

23565

685145

 

Надійшло

18220

23183

1159

3303

5355


3806

3054

58080

 

Переоцінка/дооцінка

1584331
1584331

 

Вибуло

(439)

(4504)

(1168)

(391)

(437)


(438)

(1629)

(9006)

 

Інші зміни за рік

(211)

(55)


78

124

4

2

58

0

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

1909933

235617

43937

40871

49384

8

13752

25048

2318550

 

Накопичений знос :


 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р.

29194

98363

21235

17012

17425

4

10382

10694

204309

 

Нарахований знос

6656

29129

5259

3370

4078


3808

2905

55205

 

Знос по переоцінці/дооцінці

426967
426967

 

Знос по списаним і реалізованим

(120)

(4390)

(1124)

(367)

(411)


(438)

(1627)

(8477)

 

Інші зміни за рік (знос)

(46)

28

7

3


4


4

0

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

462651

123130

25377

20018

21092

8

13752

11976

678004

 

Матеріальні активи, чисті:


 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р.

278838

118630

22711

20869

26917

0

0

12871

480836

 

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

1447282

112487

18560

20853

28292

0

0

13072

1640546

 

Нематеріальні активи


Права на користування майном

Права та знаки для товарів і послуг

Авторські та суміжні з ними права (програмне забезпечення)

Інші нематеріальні активи

Негативний гудвіл

Гудвіл

Усього

Балансова вартість:
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р.

7262

0

6973

4

0

0

14239

Надійшло

224


342
566

Переоцінка /дооцінка0

Вибуло(112)
(112)

Витрати від зменшення корисності0

Інші зміни за рік

3


(3)
0

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

7489

0

7200

4

0

0

14693

Накопичений знос :
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р.

4683

0

5513

3

0

0

10199

Нарахований знос

966


647
1613

Знос по переоцінці/дооцінці0

Знос по списаним і реалізованим(112)
(112)

Знос по витратам від зменшення корисності0

Інші зміни за рік (знос)(2)
(2)

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

5649

0

6046

3

0

0

11698

Нематеріальні активи чисті:
Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р.

2579

0

1460

1

0

0

4040

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

1840

0

1154

1

0

0

2995


Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами

Найменування статті

За 2006рік

(оборот за дебетом)

На кінець 2006 року (залишок)

Капітальне будівництво

1 324

8 598

Придбання (виготовлення) основних засобів

44 923

22 460

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

599

3 936

Інші

14 038

8 270

Усього

60 884

43 264


У звітному році була проведена реалізація об’єкта незавершеного будівництва на суму 95 тис. грн.

 

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання


Найменування статті

2006

 2005

Усього

У тому числі: термін погашення понад 365 днів

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

0

0

0

Казначейські цінні папери

22681

0

27122

Кошти в інших банках

5368

0

371

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

745

0

1447

Кредити та заборгованість клієнтів

48430

0

46211

Цінні папери в портфелі банку до погашення

3371

0

0

Інвестиції в дочірні компанії

0

0


Інші

4336

0

20461

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

0

Усього нарахованих доходів

84931

0

95612

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

(44130)

0

(43653)

Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів

40801

0

51959


Нарахування відсотків по зобов’язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255, порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.


Рядок "Інші"

Сума

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування по БПК МПС

160

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк"

58

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

3 248

інші нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою)

26

нараховані доходи за надані послуги з інкасації

95

нараховані доходи у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою компенсації від знецінення грошових заощаджень відповідно до Постанови КМУ від 03.08.2006 №1091

198

інші нараховані доходи

207

інші нараховані доходи за коштами підприємств, установ та організацій, інкасованими до перерахування

124

прострочені нараховані доходи за обслуговування підприємств, установ та організацій

77

прострочені нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою)

1

прострочені нараховані доходи за послугами по БПК МПС

14

прострочені нараховані доходи за обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк"

2

інші прострочені нараховані доходи

38

сумнівні нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

23

Інші сумнівні нараховані доходи

65

Всього:

4 336

 

Примітка 11. Інші активи2006

2005

Банківські метали

18 266

7 164

Запаси матеріальних цінностей

13 268

14 554

Витрати майбутніх періодів

4 802

4 559

 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

867

19 692

Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами

529

879

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

9 434

1 087

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:

0

0

Для клієнтів

0

0

За рахунок банку

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

0

Дебіторська заборгованість працівникам банку

160

1751

Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

16 712

13 449

Інші

46 829

37 236

Усього інших активів

110 867

100 371

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

(5)

(2)

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

(136)

(141)

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

(17 084)

(14 477)

Усього інших активів за вирахуванням резервів

93 642

85 751

Рядок "Інші"

Сума

дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

1

дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

9 118

дебіторська заборгованість за операціями колишнього СРСР

836

сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

123

транзитні суми за операціями, здійсненими через банкомат

14 246

транзитні суми за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

21 888

дебіторська заборгованість за послуги

617

Всього:

46 829


Управління дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог внутрішньобанківських положень. Відповідно до вимог постанови Правління НБУ Банком здійснюється щомісячна інвентаризація дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості здійснюється в відповідності до вимог чинного законодавства.


Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу2006

2005

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Необоротні активи, що призначені для продажу

7730

7552

Усього довгострокових активів, що призначені для продажу

7730

7552

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з вирахуванням резервів

7730

7552

ІІ. Зобов’язання

 

Примітка 13. Кошти банків


 

2006

2005

Кошти на вимогу інших банків

22,731

1 023

Строкові вклади (депозити) інших банків

120,902

0

Кредити від інших банків

770,178

337 705

Усього

913 811

338 728

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року загальний обсяг коштів на кореспондентських рахунків інших банків складав 22 731 тис.грн. і порівняно з залишками на початок року збільшився на 21 708 тис. грн. або в 22,2 рази.

Загальна сума депозитів та кредитів залучених в інших банках становить 891 080 тис.грн. і порівняно з сумою залучених коштів на 01.01.2006 року збільшилась на 553 375 тис.грн. або в 2,6 рази.

Питома вага коштів інших банків в зобов’язаннях Банку становить 9,3%.

Проведення операцій з використанням кореспондентських рахунків здійснюється згідно вимог діючого чинного законодавства та внутрішньобанківськими положеннями.

 

Примітка 14. Кошти клієнтів 2006

2005

Кошти суб'єктів господарської діяльності в тому числі :

875 472

1 796 917

Кошти на вимогу

860 379

1 786 107

Строкові кошти

15 093

10 810

Кошти фізичних осіб в тому числі :

7 432 152

5 862 618

Кошти на вимогу

5 325 355

4 447 844

Строкові кошти

2 106 797

1 414 774

Кошти бюджету спеціальних фондів та інші кошти клієнтів що утримуються з бюджету

1 887

27 896

Кошти небанківських фінансових установ в тому числі :

9 070

8 781

Кошти на вимогу

7 914

3 791

Строкові кошти

1 156

4 990

Інші зобов'язання перед клієнтами

122 015

587 190

Усього

8 440 596

8 283 402


Вибірковою перевіркою операцій з використанням рахунків коштів до запитання та строкових коштів юридичних та фізичних осіб порушень вимог чинного законодавства не встановлено.

Станом на 01.01.2007 року гарантійні залучені депозити відсутні

 

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати2006

2005

Кошти банків

31

11

Кошти клієнтів

133 891

107 599

Ощадні (депозитні) сертифікати емітовані банком

22

16

Боргові цінні папери емітовані банком

0

0

Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку

2 729

2 597

Інші

710

458

Усього

137 383

110 681


Нарахування відсотків по зобов’язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255 порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.


Примітка 16. Інші зобов’язання2006

2005

 

Субординований борг

0

0

 

Доходи майбутніх періодів

962

642

 

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1 800

385

 

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

332

252

 

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

7 675

0

 

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток

1 352

1 335

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку

0

0

 

Дивіденди до сплати

0

0

 

Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

78

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

582

447

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

190

223

 

Інші

439

371

 

Усього

13 332

3 733

 

Примітка 16.1. Банківські резерви на покриття ризиків і втрат


2006

2005

Резерви за виданими зобов’язаннями

190

65

Резерви під курсові ризики

0

0

Інші резерви:

· фонд охорони праці

· інноваційний фонд

0

158

62

96

Усього

190

223

Відповідно до облікової політики Банку в цьому розділі враховуються кредиторська заборгованість та інші зобов’язання що не входять в склад основних груп зобов’язань.

Банк щомісячно здійснює інвентаризацію кредиторської заборгованості.

За результатами інвентаризації розходжень між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю не виявлено.

ІІІ. Капітал Банку та достатність резервів

Статутний капітал

 

2006

2005

Статутний капітал зареєстрований

722 000

703 000

Число акцій – усього з них:

722

703

Простих акцій

722

703

Привілейованих акцій

0

0

Несплачений зареєстрований статутний капітал

0

0

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал з них:

722 000

703 000

Простих акцій

722

703

Привілейованих акцій

0

0


Зареєстрований та сплачений Статутний капітал Банку станом на звітну дату становить 722 000 тис.грн. або 108 558 тис. євро та розподілено на 722 прості іменні акції номінальною вартістю 1 000 тис.грн. Форма випуску бездокументарна.

Відповідно до Статуту Банку та чинного законодавства сто відсотків статутного капіталу належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

Протягом 2006 року Банком не здійснювались операції з купівлі та продажу власних акцій.

Протягом 2006 року, відповідно до постанови КМУ № 787 від 06 червня 2006 року, Банком здійснено поповнення розміру Статутного Капіталу шляхом додаткового випуску простих акцій загальною кількістю 19 штук номінальною вартістю 1 000 тис.грн. на суму 19 000 тис.грн. за рахунок прибутку Банку за 2005 рік.

За результатами діяльності за 2006 рік Банком отримано прибуток в сумі 145 296 тис.грн.

Формування та облік резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями здійснюється Банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року резерви на відшкодування можливих втрат за активними операціями сформовано в сумі 484 687 тис. грн. за таким напрямами:

·   резерв на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими операціями – 54 489 тис. грн.;

·   резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями – 345 111 тис. грн.;

·   резерв на відшкодування можливих втрат від операцій Банку з цінними паперами сформовано у розмірі розрахункової суми – 23 542 тис .грн.;

·   резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості та іншої сумнівної заборгованості – 17 225 тис .грн.;

·   Сума резерву за простроченими та сумнівними нарахованими доходами складає – 44 130 тис. грн.;

·   резерв на відшкодування можливих втрат за позабалансовими зобов’язаннями – 190 тис. грн..


IV. Звіт про фінансові результати


Примітка 17. Аудит доходів та витрат


Фінансове планування та бюджетування, система внутрішнього контролю по оцінці обсягів доходів та витрат достатні. Певної залежності від непередбачених статей доходів та витрат не визначено.

Процентні доходи

 

2006

2005

Процентний дохід:За коштами в банках

98 245

37 927

За кредитами клієнтам

464 432

279 440

За цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

За цінними паперами в портфелі банку на продаж

13 458

17 689

За цінними паперами в портфелі банку до погашення

260 035

195 129

Інший

4

21

Усього

836 174

530 206


Процентні витрати


2006

2005

За коштами що отримані від банків

 19 348

6 904

За коштами що отримані від клієнтів

224 447

198 538

За коштами небанківських фінансових установ

70

50

За цінними паперами власного боргу

34

31

Інші

0

0

Усього

243 899

205 523


Комісійні доходи та витрати

 Комісійні доходи

2006

2005

За операціями з клієнтами

393 549

332 912

За операціями з іншими кредитними організаціями

1 676

995

Всього комісійні доходи:

395 225

333 907

Комісійні витрати

(73 085)

(65 569)

Чистий результат по комісійних і гонорарах:

322 140

268 338

Дохід у вигляді дивідендів

 

2006

2005

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

Усього

0

0


Торговельний дохід

 

2006

2005

Іноземна валюта (реалізований результат)

43 578

34 124

Іноземна валюта (нереалізований результат)

2 119

195

Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою)

45 697

34 319

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Інші (зазначити які саме)

14

11

Усього торговельного доходу

45 711

34 330


Загальні адміністративні витрати


2006

2005

Адміністративні витрати

93 596

71 901

Амортизація

56 818

46 267

Збиток від продажу основних засобів та нематеріальних активів

 0

0

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

30 086

20 410

Сплата інших податків та обов'язкових платежів крім податку на прибуток

6 284

15 788

Інші

192

114

Усього

186 976

154 480

Витрати на персонал


2006

2005

Заробітна плата

367 800

266 896

Внески збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування

140 920

105 730

Витрати на підготовку кадрів

316

297

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

38

136

Інші витрати на персонал

43 152

22 734

Усього

552 226

395 793

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості протягом року становила :

34 052

34 302

Нарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати, виплати працівникам Банку здійснювалося згідно чинного законодавства.

Інші витрати на персонал

Сума

винагорода з фонду правління банку

11 498

винагорода за вислугу років

8 430

одноразові заохочення до ювілейних та пам’ятних дат

7 624

матеріальна допомога за несприятливі екологічні умови

5 187

матеріальна допомога на оздоровлення

3 807

витрати на оплату лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності

2 824

інші види матеріальної допомоги ( при народженні дитини, з нагоди реєстрації шлюбу, тощо)

1 382

матеріальна допомога на поховання

761

одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань

758

винагорода по підсумках роботи за рік

263

доплата на харчування

206

вихідна допомога при скороченні штату

177

інші витрати

235

Всього

43 152

Чисті витрати на формування резервів


2006

2005

Кошти в інших банкахВідрахування до резерву

 (26 366)

24 624

Повернення списаних активів

0

0

Усього

 (26 366)

24 624

Кредити та заборгованість клієнтівВідрахування до резерву

3 949

(110 157)

Повернення списаних активів

96

116

Усього

4 045

(110 041)

Цінні папери в портфелі банку на продажВідрахування до резерву під знецінення

20

(13 449)

Повернення списаних активів

0

0

Усього

20

(13 449)

Цінні папери в портфелі банку до погашенняВідрахування до резерву під знецінення

0

0

Повернення списаних активів

0

0

Усього

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями банкуВідрахування до резерву

(2 826)

37 148

Повернення списаних активів

1

60

Усього

(2 825)

37 208

Нараховані доходиВідрахування до резерву

(611)

(9 034)

Повернення списаної заборгованості

116

216

Усього

 (495)

(8 818)

Резерви під інші активи

0

0

Повернення списаних інших активів

0

0

Усього

0

0

Усього витрат

(25 621)

(70 476)

 

Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами


Протягом 2006 року загальна сума операцій з кредитування пов’язаних осіб склала 12 824 тис.грн. у тому числі:

·   Кредити надані юридичним особам - 5 864 тис.грн.

·   Кредити надані фізичним особам - 6 960 тис.грн.

Сума поточних кредитів наданих пов’язаним особам на кінець дня 31.12.2006 року складає – 10 979 тис.грн.

Прострочені кредити що надані пов’язаним особам на кінець дня 31.12.2006 року складає - 1 414 тис.грн.

Середньозважена процентна ставка за кредитами що надані Банком – 4,81%.

Середньозважена процентна ставка за кредитами що надані пов’язаним сторонам –13,8%.

Протягом 2006 року загальна сума залучених депозитів від пов’язаних осіб складала 2 047 тис.грн. Депозити що залучені від пов’язаних сторін у тому числі:

·   Депозити залучені від фізичних осіб - 2 047 тис.грн.

·   Депозити залучені від юридичних осіб - 0 тис.грн.

Сума депозитів що залучені від пов’язаних сторін станом на кінець дня 31.12.2006 року складає – 2 101 тис.грн.

Середньозважена процентна ставка за депозитами що залучені банком – 5,69%.

Середньозважена процентна ставка за депозитами що залучені від пов’язаних сторін –9,53%.


V. Виконання вимог податкового законодавства

 

Примітка 19. Податок на прибуток


Ставка податку на прибуток визначається згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 383/97-ВР від 22.05.97 р., яка починаючи з 2004 року становить 25%.

ВАТ "Ощадбанк" є платником консолідованого податку на прибуток. Сума податку на прибуток визначалася розрахунково, виходячи із загальної суми консолідованого податку, нарахованого та розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат та амортизаційних відрахувань по основних засобах балансових установ у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань Банку.

Сума витрат з податку на прибуток за звітний рік збільшена з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання в сумі 3 195 тис. грн. та яка відображена за рахунком № 7900 складає 62 644 тис. грн.


Витрати на податок на прибуток


2006

2005

Поточний податок на прибуток

59 449

18 574

Відстрочений податок на прибуток

3 195

2 820

Усього

62 644

21 394


У 2006 році Банком визнано відстрочений податок на прибуток за результатами переоцінки основних засобів до справедливої вартості в сумі 290 200 тис. грн..


Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)


2006

2005

Прибуток до оподаткування

207 946

41 553

Сума податку на прибуток що визначений за ставкою оподаткування

51 987

10 388

Коригування облікового прибутку (збитку):

0

0

Витрати які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку але визнаються в бухгалтерському обліку

24 650

21 286

Витрати які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку але не визнаються в бухгалтерському обліку

9 851

49 632

Доходи які підлягають обкладенню податком на прибуток але не визнаються (не відносяться) до облікового прибутку (збитку)

79 412

97 578

Доходи які не підлягають обкладенню податком на прибуток але визнаються в бухгалтерському обліку

82 225

56 480

Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку

14 204

11 567

Амортизація яка підлягає оподаткуванню

15 908

15 848

Інші суми які не є доходами та витратами але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо)

375

2 535

Сума податку на прибуток (збиток)

62 644

21 394


Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань


2006

2005

Відстрочені податкові активи

0

0

Тимчасова різниця що підлягає вирахуванню

0

0

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди

0

0

Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

293 395

2 820

Тимчасові різниці що підлягають оподаткуванню

1 173 580

11 280


VІ. Управління активами та пасивами


Ризик ліквідності

Оцінка ризику ліквідності базується на підставі аналізу форми статистичної звітності № 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124.

Співвідношення між термінами погашення активів і зобов'язань вказує на ризик ліквідності й обсяг, на який може бути необхідним збільшити активи для погашення зобов’язань.

Станом на кінець звітного року Банк повною мірою виконував вимоги Національного Банку, що пред’являються до банківської ліквідності. Ґрунтуючись на попередньому досвіді, незважаючи на той факт, що значна частина зобов'язань представлена рахунками до запитання або тими, терміни яких не перевищують одного місяця, такі зобов'язання реально являють собою стабільне і довгострокове джерело фінансування.

Значну питому вагу в загальних активах становить кредитна заборгованість юридичних та фізичних осіб що складає 4 456 734 тис.грн або 38,45 % від чистих активів Банку.

Кредитна заборгованість банків та клієнтів мають значний вплив на показники ліквідності та формування надходжень на рівні, необхідному для функціонування Банку.

Вплив інших статей активів та позабалансових операцій на стан ліквідності менш суттєвий зважаючи на менші обсяги та незначну питому вагу.

Фінансування активних операцій здійснюється Банком як за рахунок власного капіталу так і залучених коштів.

Основним джерелом формування ресурсної бази є залучені кошти від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що становлять 86,14 % від чистих зобов’язань Банку.

Аналіз співвідношення активів і пасивів за строками їх погашення свідчить про наявність "розриву" у термінах виконання короткострокових активів та пасивів.

Прогнозування Банком поточної ліквідності та узгодженості строків розрахунків за активами та зобов’язаннями свідчать про виважене визначення потреб у ліквідності з урахуванням непередбачених ситуацій.

Управління активами та пасивами Банку свідчить про забезпечення необхідного рівня ліквідності, що досягається за рахунок достатнього рівня надходжень та своєчасного підтримання ліквідних коштів на необхідному рівні.


VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку


Бухгалтерський облік здійснюється із застосуванням діючого в Україні плану рахунків. Показники фінансової звітності Банку відповідають показникам звітності Центрального апарату банку, філій та територіально відокремлених безбалансових відділень Банку.

Застосовані принципи бухгалтерського обліку відповідають вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно – правових актів Національного Банку України, обліковій політиці Банку. Бухгалтерський облік та звітність у Банку здійснюється згідно облікової політики, внутрішніх положень та положення "Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України", затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566.

Фінансова звітність підготовлена на підставі бухгалтерського обліку у відповідності до "Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту комерційного Банку", затвердженої постановою Правління НБУ від 07.12.2004 року N 598 та адекватно відображає фінансову інформацію про Банк.

Організаційна структура Банку постійно вдосконалюється і в цілому відповідає його потребам та забезпечує механізм взаємозв’язку між підрозділами.

Під час аудиторської перевірки ми досягли розуміння системи внутрішнього контролю, що розроблена та впроваджена Банком і виконали тести ефективності контрольних процедур.

Керівництво Банку розуміється на ризиках, що виникають при проведенні банківських операцій, система внутрішнього контролю з їх оцінки, в цілому, є достатньою.

Керівництво Банку спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення системи внутрішнього контролю.

Метою впровадження та функціонування цієї системи є надання керівництву інформації щодо дійсного фінансового стану Банку.

Обов’язкове впровадження у Банку служби внутрішнього аудиту передбачене Законом України про банки і банківську діяльність та постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. № 114 року (із змінами та доповненнями), у якій зазначено, що ця служба створюється з метою незалежної оцінки і вдосконалення системи внутрішнього контролю. Підпорядкування служби внутрішнього аудиту визначено Статутом Банку.

Виходячи з конкретних обставин, внутрішні аудитори зробили адекватні висновки, кожен звіт реально висвітлює результати фактично виконаних робіт.

За результатами проведених перевірок надаються рекомендації, щодо підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку та мінімізації притаманних ризиків.

В цілому, роботу Управління внутрішнього аудиту Банку за 2006 рік можна вважати задовільною та такою, що задовольняє потребам Банку.

Керівництво Банку усвідомлює значення та необхідність подальшого розвитку функцій внутрішнього аудиту.


VIІІ. Події після дати балансу

 

Після дати балансового звіту та на дату складання цього звіту подій, які б могли суттєвим чином вплинути на обліковані станом за 31 грудня 2006 року залишки оцінки та припущення, що були виконані стосовно зазначених облікових даних, або ж суттєвим чином вплинути на діяльність Банку взагалі, не відбулося.

Балченко С.О.

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс – Аудит"

(сертифікат №0000040 дійсний до 01.01.2010 р.)


Теги: Аудиторська перевірка Національного банку України  Практическое задание  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 29423
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аудиторська перевірка Національного банку України
Назад