Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Основні відомості про аудиторську фірму

· Аудиторська фірма у формі закритого акціонерного товариства "Аудит-сервіс Inc"

· Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовженого рішенням Аудиторської палати України від 15 грудня 2005 року №156/6.

· Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого,34.

· Телефон: (0342) 75-05-01.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір на виконання аудиторських послуг: від 04 жовтня 2007р. №261.

При проведенні аудиту використовувались:

1. Установчі документи та документи по формуванню статутного капіталу;

2. Первинні документи;

3. Сальдові відомості;

4. Розшифровки, листи;

5. Інвентаризаційні описи;

6. Фінансова звітність за 2007р.;

7. Примітки до річної звітності за 2007р.;

8. Юридичні справи ;

9. Кредитні угоди;

10. Особові рахунки підприємств, фізичних осіб та господарської діяльності Банку.

Шляхом аналізу, тестування та оцінки основних важливих показників діяльності Банку та тенденцій його розвитку, фінансової, господарської документації та облікових бухгалтерських регістрів отримані докази та зроблено висновки, які наведено у аудиторському звіті.

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31 грудня 2007р. та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Аудиторська перевірка проводилась з відома осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність Банку.

Примітки до фінансової звітності Банку

1. Загальні відомості про Банк


Повна назва: Закрите акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк "Львів".

Місце знаходження: м. Львів, вул. Сербська, 1.

ЗАТ АКБ "Львів", є правонаступником АКБ "Львів", який було засновано рішенням Загальних зборів акціонерів 15.11.2001р.

Комерційний банк "Львів" був створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрований НБУ 14 жовтня 1991р. за №28, перетворений у ЗАТ АКБ "Львів", рішенням зборів учасників від 16.09.1993р.

Державна реєстрація банку проведена 14.10.1991р. виконавчим комітетом Львівської міської ради за № 14151200000010242.

Нова редакція статуту затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів 20.09.2007р., погоджено Управлінням НБУ у Львівській області 20.09.2007р. за №26/2 та зареєстровано Львівською міською радою 25.09.2007р. за №14151050005010242.

Банк є універсальною кредитно-фінансова установою, що входить до єдиної банківської системи України.

Звітність, що надана на перевірку, охоплює період, що почався 01.01.2007р. і закінчився 31.12.2007р.

Банк надає підприємствам, установам та громадянам майже всі види банківських послуг, здійснює банківські операції, в Україні.

Основні види діяльності Банку:

-   приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

-   відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків–кореспондентів, у тому числі, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

-   розміщення залучених коштів від свого імені, за власний рахунок та на власний ризик;

-   операції з валютними цінностями;

-   організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

-   здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

-   послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.


Клієнти ЗАТ АКБ "Львів"


Юридичні особи

Фізичні особи, в т.ч.

Фізичні особи суб`єкти підприємницької діяльності

Всього

Станом на 01.01.2007р.

1822

7524

9346


Станом на 31.12. 2007р. функціонують 19 відділень, з них:

-   у м. Львові та у Львівській області – 17;

-   за межами – 2.

ЗАТ АКБ "Львів" є:

·   членом Європейської Бізнес Асоціації;

·   дійсним членом Асоціації банків Львівщини,

·   членом Київської міжнародної фондової біржі,

·   дійсним членом Асоціації українських банків,

·   членом Львівської торгово-промислової палати,

·   учасником Національної системи масових електронних платежів,

·   учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

·   учасником Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв;

·   учасником Першої Фондової Торгової Системи.

·   Членом Міжрегіонального фондового союзу.

2. Умови здійснення діяльності


Свою діяльність Банк здійснює на підставі банківської ліцензії від 02.04.2002р. №54 та додатків до дозволу

- від 02.04.2002 за №54-1;

- від 15.01.2007 за №54-2.

Станом на 31.12.2007р. Банк мав право на здійснення нижче наведених операцій:

1.Операції з валютними цінностями:

§ неторговельні операції з валютними цінностями;

§ ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

§ ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

§ ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

§ відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

§ відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

§ залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

2.Емісія власних цінних паперів.

3.Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

4.Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррейтинг).

5.Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

6.Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

§ з інструментами грошового ринку;

§ з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

§ з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

7.Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

8.Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

9.Діяльність з ведення реєстрів власних іменних цінних паперів.

Додатком до дозволу від 18.01.2008р. за № 54-3 дозволено:

·   залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

·   операції з банківськими металами на валютному ринку України

В своїй діяльності ЗАТ АКБ "Львів" керується Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затвердженим постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. №375 (зі змінами), "Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", затвердженим постановою Правління НБУ від 17.07.2001р. №275 (зі змінами), "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.01р. №368 (зі змінами), Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. №280 (зі змінами), статутом Банку, своїми внутрішніми документами та іншими документами НБУ та законодавчими і нормативними актами.

Протягом 2007р. Банк не позбавлявся права і не припиняв здійснення банківських операцій, право на здійснення яких йому надано.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що фінансово-господарські операції проводяться Банком у порядку, встановленому НБУ. Фактів здійснення операцій, на які Банк не має ліцензії (дозволу), не встановлено. Основні вимоги, які пред`являються при ліцензуванні, Банком дотримуються.

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають, щоб керівництво Банку зробило оцінку і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і зобов`язань, а також розкриття непередбачених активів і зобов`язань на дату фінансової звітності, а також враховані суми прибутку за звітний період. Дійсні результати можуть відрізнятися від проведеної оцінки.

Фінансова звітність Банку складена і відображена у звітності в національній валюті – гривні (тисячах).

Структура управління Банком

Організаційна структура Банку дає можливість забезпечити ефективне надання послуг клієнтам Банку.

Станом на 31.12.2007р. затверджено та діють Положення та нормативні акти ЗАТ АКБ "Львів":

·   Положення про правління ЗАТ АКБ "Львів".

·   Положення про управління справами.

·   Положення про управління обліку, звітності та контролю .

·   Положення про господарський відділ.

·   Положення про політику управління активами та пасивами.

·   Положення про кредитування.

·   Положення про інвестиційну політику.

·   Положення про тарифний комітет та тарифні комісії.

·   Положення, що визначають порядок діяльності структурних підрозділів Банку.

·   Положення, що стосуються організаційної політики Банку, внутрішнього розпорядку, документообігу, фінансового моніторингу, тощо.

·   Положення та правила, які регулюють порядок здійснення банківських операцій.

·   Інші положення, що охоплюють усі сфери господарської та фінансової діяльності Банку та всі види послуг, що надає Банк.

Усі діючі локальні нормативно-правові акти відповідно оформлені.

Відповідно до статуту Банку органами управління є:

·    Загальні збори акціонерів

·    Спостережна Рада Банку

·    Правління Банку

Вищим органом управління Банком є Загальні збори акціонерів Банку.

Спостережна Рада Банку, що здійснює контроль над поточною діяльністю Правління Банку, приймає та затверджує найважливіші акти в діяльності Банку і представляє інтереси акціонерів Банку.

Спостережна Рада Банку призначає: Голову Правління Банку, його заступників, головного бухгалтера Банку та членів Правління.

Спостережна Рада підзвітна тільки Загальним зборам акціонерів, свою роботу здійснює на підставі Положення, яке затверджене рішенням загальних зборів від 12.12.2003р.

Спостережна Рада:

·    здійснює контроль за діяльністю Правління Банку по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів і Ради Банку;

·    розглядає квартальні звіти роботи Банку, які представляє Правління, і приймає рішення по них;

·    аналізує дії Правління Банку щодо його діяльності і виносить по них свої висновки;

·    виносить рішення по звітах Ревізійної комісії;

·    вибирає і відкликає членів Правління Банку та визначає терміни їх повноважень;

·    затверджує Положення про Правління Банку;

·    затверджує форми, системи, порядок та розміри оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

·   інше.

Засідання Спостережної Ради проводяться за необхідності, але не менше одного разу на три місяці.

Протоколи засідань Спостережної Ради Банку на вимогу акціонерів пред’являються Загальним зборам акціонерів разом зі звітом про діяльність Ради Банку на протязі року.

Головним виконавчим органом Банку, що здійснює керівництво його поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи, є Правління Банку.

Роботою Правління керує Голова Правління. Управління банком здійснюють заступники Голови Правління:

 - з корпоративного бізнесу;

          - з роздрібного бізнесу;

          - з питань розвитку банку.

 Голова Правління має право без доручення здійснювати дії від імені Банку, може наділяти цим правом інших членів Правління.

Крім понад двадцять штатних структурних підрозділів у банку діють також Кредитний комітет, малий кредитний комітет, кредитні комісії, Тарифний комітет та Комітет з питань управління активами та пасивами.

Правління Банку вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів та Спостережної Ради Банку.

Правління Банку підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді Банку. На своїх засіданнях Правління розглядає питання поточної і перспективної діяльності Банку. На початку року затверджується план роботи Правління на рік.

Рішення Правління Банку приймаються простою більшістю голосів і оформляється протоколом.

За 2007р. відбулося 170 засідань Правління Банку. На виконання рішень Правління оформляються виписки з рішень, які надаються під розписку відповідальним особам банку.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку проводиться Ревізійною комісією. Перевірка проводиться, як планово, за дорученням Загальних зборів акціонерів, так і на вимогу Спостережної Ради Банку, або на вимогу акціонерів, які володіють не менше 10% голосів. Ревізійна комісія звітується лише перед Загальними зборами акціонерів. Результати проведених перевірок комісія направляє Загальним зборам і Спостережній Раді банку.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Члени Правління і Спостережної Ради Банку не можуть бути в ревізійній комісії. Без висновків ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

В структурі Банку діє відділ внутрішнього аудиту, який підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді Банку.

Аудитори вважають, що система управління Банку є достатньо дієвою, розроблені внутрішні положення охоплюють усі сфери господарської та фінансової діяльності Банку та відповідають вимогам чинного законодавства, у тому числі НБУ.


3. Облікова політика і методи оцінки. Адекватність бухгалтерського обліку

Облікова політика в Банку здійснювалась відповідно до Положення "Про облікову політику ЗАТ АКБ "Львів".

Облікова політика Банку ґрунтується на наступних основних принципах і методах:

- повне висвітлення

- превалювання сутності над формою

- автономність

- обачність

- безперервність

- нарахування та відповідність доходів і витрат

- послідовність

- історична (фактична ) собівартість.

Активи і зобов`язання оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують становищу Банку, на наступні звітні періоди.

Процедури бухгалтерського обліку в Банку виключають можливість здійснення взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним законодавством) активів та зобов`язань, або доходів та видатків як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:

- кредитів, депозитів, іншої кредиторської і дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб;

- кредитів, депозитів, іншої кредиторської і дебіторської заборгованості одних і тих же юридичних та фізичних осіб, що враховуються в різних валютах та з різними строками погашення;

- депозитів та кредитів, наданих під заставу депозиту, якщо інше не визначене відповідними законодавчими актами;

-   витрат та доходів тієї ж юридичної особи.

Облік в Банку комп’ютеризований, ведеться в розрізі Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280, зі змінами), відповідає вимогам "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" (затвердженого Правлінням НБУ 30.12.98р. №566, зі змінами) та іншим нормативним документам та вказівкам НБУ.

Облікова політика Банку відповідає встановленим нормативним вимогам, фінансова звітність Банку правильно відображає наявні активи та пасиви і містить достатній обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій.

Визначення валових доходів та витрат Банку в податковому обліку здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97р. №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Податковий облік основних засобів та амортизаційних відрахувань відокремлено від бухгалтерського.

Ми впевнились у тому, що:

-   наявна повнота бухгалтерського обліку – всі здійснені банківські та господарські операції знайшли відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

-   застосовується необхідний та достатній спектр бухгалтерських рахунків, які дають можливість здійснювати повний облік усіх банківських та господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації для прийняття управлінських рішень, складання фінансової, податкової та статистичної звітності;

-   господарські події відображені на момент виникнення, незалежно від часу руху коштів за ними;

-   надається пріоритет економічній суті події над формою її документального оформлення;

-   дається окрема оцінка та відображення наявних активів та пасивів в розгорнутому вигляді;

-   фінансова звітність Банку містить достатній обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій Банку;

-   фінансова звітність суттєва та відкрита з максимальною зрозумілістю для внутрішніх та зовнішніх користувачів.

За результатами аудиту встановлено, що облікова політика Банку відповідає встановленим нормативним вимогам, фінансова звітність правильно відображає наявні активи та пасиви Банку і містить необхідний обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій.

Фінансова звітність Банку складена на основі припущення, що протягом періодів, які відображені в цій фінансовій звітності, в Україні не відбувалося гіперінфляційних процесів.

Інвестиції в асоційовані компанії

Банк не проводив інвестиції в асоційовані компанії.

Статті іноземної валюти

Активи і зобов`язання, що наведені у фінансовій звітності, і які станом на звітну дату обліковувались Банком в іноземній валюті, представлені в перерахунку в українській гривні за офіційним обмінним курсом НБУ на дату складання звіту. Курсові різниці, що протягом року виникли по операціях в іноземній валюті, враховані в Звіті про фінансові результати в українській гривні за курсом на дату звітності. Виходячи із економічної суті основних операцій, які здійснює Банк, валютою виміру та представлення звітності є гривня. Це означає, що операції у валютах, інших ніж гривня, відображаються як операції в іноземних валютах.

Станом на 31 грудня 2007 та 2006 років основні офіційні обмінні курси, встановлені НБУ, що використовувались для переоцінки в гривні залишків рахунків в іноземній валюті, були наступними:Станом на 31.12.2007р., грн.

Станом на 31.12.2006р., грн.

USD

5,05

5,05

EUR

7,419460

6,650850

RUR (за 10 рублів)

2,0579

1,9179


Банк використовує методику переоцінки усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Немонетарні статті в іноземній валюті обліковуються за собівартістю за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визнання.

Всі доходи та витрати в іноземній валюті, що відображені в Звіті про фінансові результати, оцінені по офіційному курсу на дату визнання та відображені за рахунками 6 і 7 класів з використанням технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют Банк здійснює також переоцінку позабалансових вимог та зобов’язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".

4. Основи подання фінансової звітності. Статті балансу

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти Банку

Як готівкові кошти враховуються банкноти та монети в касах Банку в банкоматах та обмінному пункті. Готівкові кошти наведені в тис.грн.

У даному розділі також представлені кошти, що обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному Банку України.

З метою підтримки мінімального рівня ліквідності для забезпечення виконання своїх зобов`язань перед клієнтами, Банк утримує на коррахунку в Національному Банку обов`язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов`язкового резервування.

Сума коштів на рахунках НБУ наведена по номінальній вартості.

Кошти в інших банках

В даному розділі обліковуються залишки по кореспондентським рахункам, депозитам та кредитам, наданим іншим банкам. Залишки на зазначених рахунках обліковуються, виходячи з номінальної суми заборгованості, зменшеної на суму створених резервів під можливі збитки по цьому виду заборгованості.

Резерв під заборгованість кредитних операцій визначається оцінкою фінансового стану банку-контрагента, та оцінкою своєчасного погашення заборгованості по отриманому кредиту, з врахуванням наданого забезпечення під позики.

Кредити та заборгованість клієнтів

Заборгованість клієнтів відображено за невиплаченою основною сумою боргу, зменшеною на суму резерву під можливі збитки по кредитній заборгованості.

Сукупність резервів, сформованих протягом року, відносяться на витрати періоду. На підставі попереднього досвіду Банку у відношенні збитків по кредитах, керівництво Банку щомісячно переоцінює кредитну заборгованість та, відповідно, адекватність сформованого резерву.

При визначенні резерву під кредити клієнтам, Банк класифікує кредити, враховуючи спроможність позичальника щодо обслуговування заборгованості, його попередню кредитну історію, наявність простроченої заборгованості, поточні економічні умови, з огляду на вартість забезпечення, та може формувати резерв по відповідних несплачених нарахованих відсотках. Якщо заборгованість виражено в іноземній валюті, резерв, сформований в іноземній валюті, перераховується в українську гривню по поточному обмінному курсу на дату балансу.

На підставі оцінки ризику і керуючись принципами своєї кредитної політики, Банк дуже консервативно розглядає надане забезпечення в рамках визначення ризику за кредитом.

Кредитні операції, імовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, та ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними, визначаються Банком, як "Безнадійні". Кредити, що визнані безнадійними, тобто такими, які не можуть бути повернені, списуються з балансового обліку за рахунок створених резервів під безнадійну та сумнівну заборгованість. Вони не списуються доти, доки не завершаться всі необхідні юридичні процедури і поки остаточно не буде визначена сума збитку.

Відповідно до "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами в банках України", затвердженої постановою Правління НБУ від 03.10.2005р. №358, інвестиції в цінні папери Банк класифікував таким чином:

- цінні папери у торговому портфелі;

- цінні папери у портфелі банку на продаж;

- цінні папери у портфелі банку до погашення.

Торговий портфель цінних паперів – це цінні папери, придбані банком для перепродажу та, переважно, з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань їх ціни.

Портфель цінних паперів до погашення включає цінні папери, що придбані з метою їх утримання до настання строку їх погашення і отримання процентного доходу, а також для використання інших прав, що витікають із права володіння цінними паперами.

Цінні папери в портфелі на продаж - цінні папери, які не належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до погашення.

Діяльність на ринку цінних паперів Банк здійснює на підставі:

- ліцензії від 20.10.2004р. серії АБ №113298 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

- локальних нормативно-правових актів (положень) ЗАТ АКБ "Львів".

Цінні папери в торговому портфелі Банку

Банк класифікує цінні папери як торгові, в випадку, коли очікує отримати дохід від короткострокових коливань вартості або маржі дилера, або цінні папери в портфелі, по якому існує тенденція отримання короткострокового прибутку.

Торгові цінні папери обліковуються за вартістю придбання (з врахуванням витрат на проведення операцій), а потім переоцінюються до справедливої вартості в відповідності з ринковою ціною або з використанням різних методів оцінок, в тому числі з врахуванням можливості реалізації цінних паперів в майбутньому.

Цінні папери, що обліковуються в Банку в торговому портфелі та портфелі банку на продаж, є акціями, що випущені українськими підприємствами.

Обсяг операцій на внутрішньому українському фондовому ринку для більшості акцій є незначним, тому наведена вартість може відрізнятися від вартості, що можливо було б отримати по результатах здійснених операцій. Для окремих інвестицій, наявних для продажу, незалежні ринкові індикатори відсутні.

Цінні папери в портфелі на продаж

Всі цінні папери, що належать Банку, обліковуються як утримувані ним інвестиційні цінні папери та цінні папери на продаж як такі, стосовно яких існує намір утримувати та реалізовувати протягом невизначеного періоду часу. Банк визнає ці фінансові активи у балансі, лише тоді, коли він стає стороною договору про придбання активу.

Цінні папери наявні для продажу під час їх первинного визнання оцінюються по їх собівартості, яка є справедливою вартістю наданої за них компенсації та включає усі витрати на проведення операції. Після початкового визнання, цінні папери наявні для продажу, оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням нарахованих, але несплачених відсотків, за винятком тих інструментів, для яких відсутній активний ринок, і справедливу вартість яких неможливо оцінити. Справедлива вартість таких інструментів була визначена керівництвом з використанням різних оціночних підходів.

Цінні папери в портфелі банку до погашення

Цінні папери в портфелі банку до погашення – це боргові цінні папери, які Банк має намір утримувати до строку їх погашення. Цінні папери, що утримуються Банком до погашення, первісно оцінюються за амортизованою собівартістю. На дату балансу цінні папери, що утримуються в портфелі до погашення, відображаються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотки. Цінні папери у портфелі Банку до погашення переглядаються на предмет зменшення корисності аналогічно до цінних паперів в портфелі на продаж.

Основні матеріальні і нематеріальні активи

Основні матеріальні і нематеріальні активи відображено по вартості придбання, відповідно до вимог П(с)БО.

Протягом звітного року знос нараховувався прямолінійним методом, виходячи з терміну корисної служби активу. Норми амортизації встановлено, виходячи із строку корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання. Амортизація нараховується відповідно до груп основних засобів за кожним об’єктом, до досягнення нульового значення вартості об’єкта. Капіталізовані витрати за орендованим майном амортизуються протягом передбачуваного строку корисної служби, але не більше строку оренди.

Відповідно до "Положення про нарахування амортизації необоротних активів" термін використання необоротних активів становить:


Основні засоби

Термін, місяців

1 - група - Будівлі власного користування

420-1200

2- група - , в тому числі : машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), офісне обладнання, побутові електро–механічні прилади

48-120

3 – група – інші основні засоби, які не увійшли до 1 та 2 груп

36-96

Нематеріальні активи

До 120


Доходи і витрати

Визнання доходів і витрат

Доходи і витрати, загалом, визнаються для цілей бухгалтерського обліку відповідно до методу нарахування.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції Банку. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

В результаті використання активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, дивідендів.

Проценти визначаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості Банку.

Дивіденди визначаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Умовою визнання процентів є імовірність отримання Банком економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід.

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:

·   покупцеві передані ризики і вигоди, пов`язані з правом власності на активи;

·   Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

·   сума доходу може бути достовірно визначена;

·   є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Банку;

·   витрати, пов`язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг іі відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи Банку обліковуються на рахунках 6-го класу. Облік доходів і витрат в ЗАТ АКБ "Львів" базується на принципах нарахування, відповідності та обережності.

Витрати Банку обліковуються на рахунках 7-го класу.

Оподаткування

В фінансовій звітності суми оподаткування обліковуються відповідно до законодавства України. Витрати по податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та змін у сумах відстрочених податків. Поточні податки розраховуються згідно прибутку, що очікується протягом року з використанням ставки податку, яка діє на звітну дату.

Позабалансові операції

Позабалансові операції включають різні типи гарантій та поручительств, що надані або отримані банком. Ці статті враховуються на позабалансовому обліку і відображаються по номінальній вартості без вирахування будь-якого отриманого або наданого забезпечення під ці гарантії.

Фінансові інструменти

Всі операції, що їх відображає Банк в своєму балансі або звіті про фінансові результати здійснюються на ринкових умовах і таким чином відображені по їх справедливій вартості. Банк не працює з фінансовими інструментами з позабалансовим ризиком. З огляду на це, керівництво Банку вважає, що іншої інформації, яку необхідно було би розкривати для цілей відповідності вимогам МСБО 32 та МСБО 39, ніж та, що її вже наведено в відповідній фінансовій звітності, немає.


5. Грошові кошти та кошти на рахунках в НБУ


Інформація щодо залишку грошових коштів надана нижче.Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

Готівкові грошові кошти

3 748,0

10472,0

Залишки на рахунках в НБУ

6 128,0

16596,0

Всього грошових коштів та залишків на рахунках в НБУ

9876,0

27068,0


До статті Готівкові грошові кошти включаються банкноти та монети в касах Банку, в банкоматах та обмінному пункті.

Сальдо статті Кошти на рахунках в НБУ складаються із коштів, що обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному Банку України.

Залишки на коррахунку залежать, в тому числі, і від суми обов`язкового резерву, що розраховується з урахуванням нормативів резервування, які встановлює НБУ для комерційних банків, по рахунках коштів юридичних та фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

Операції з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, і цінними паперами, емітованими НБУ, в звітному та попередньому роках Банк здійснював.

Вартість казначейських та інших цінних паперів, що рефінансуються НБУ, і цінних паперів емітованих НБУ на 31.12.2006р. становить – 1987,0 тис. грн., а на 31.12.2007р. – 2000,0 тис. грн.


6. Кошти в інших банках


Інформація про залишки по даному розділу балансового звіту, а також типу заборгованості представлена наступним чином.


Стаття

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Кошти на вимогу в інших банках

6279,0

3072,0

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

-

-

У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу

-

-

Кредити, які надані іншим банкам

14600,0

3030,0

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

-

-

Усього

20879,0

6102,0

Резерви під заборгованість інших банків*

(41,0)

(6,0)

Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів

20838,0

6096,0

* Резерви під кошти на коррахунках в інших банках

(1,3)

0

* Резерви під кредити, які надані іншим банкам

(40,0)

(6)


7. Кредити та аванси клієнтам. Якість кредитного портфеля


Порядок відображення у Балансовому звіті кредитів проводиться у відповідності до вимог Національного банку України. Формування резерву під нестандартну заборгованість розраховується банком щомісячно у відповідності до Постанови від 06.07.2000р. №279 (зі змінами та доповненнями). Для мінімізації кредитних ризиків Банком створено кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії.

Кредитним комітетом встановлено максимальний розміри активних операцій в сумі до 700,0 тис. грн., які банк може виконувати без погодження зі Спостережною Радою Банку. Малий кредитний комітет, щодо виконання активних операцій обмежується в сумі, що не перевищує 300,0 тис. грн., при умові , що сума депозиту дорівнює сумі кредиту з нарахованими відсотками за два місяці.

Дані про кредитну заборгованість клієнтів.На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Овердрафт, у тому числі:

1191,0

38,0

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Операції репо

-

-

Враховані векселі, у тому числі:

-

-

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі:

-

-

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Кредити в поточну діяльність, у тому числі:

317 213,0

132 696,0

Сумнівні

320,0

1 083,0

Прострочені

2 381,0

680,0

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:

20 739,0

9 454,0

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Іпотечні кредити, у тому числі:

35 111,0

1 738,0

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі:

-

-

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі:

-

-

Сумнівні

-

-

Прострочені

-

-

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

-

-

Усього кредитів

374 254,0

143 926,0

Резерви під заборгованість за кредитами

(3 483,0 )

(2 744,0)

Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити

370 771,0

141 182,0


Залишки за рядком "Овердрафт – прострочений". нульові, в зв'язку з відсутністю залишків за аналітичними рахунками 2207"Прострчені овердрафти фізичних осіб". Залишки за аналітичними рахунками 2207 за попередній рік -126925,00 грн. включені до рядка "Кредити в поточну діяльність – прострочені".

У 2007р. Банк цілеспрямовано розвивав кредитно-інвестиційну діяльність в напрямку нарощення кредитного портфелю, підвищення ефективності кредитування шляхом поліпшення кредитного обслуговування клієнтів і покращення якості кредитного портфелю.

Кредитна політика Банку протягом 2007 року характеризувалась наступними особливостями:

- кредитування суб'єктів господарювання, які обслуговуються в Банку та мають позитивну кредитну історію і постійну потребу у кредитних коштах, здійснювалось, в основному, у формі відкриття кредитних ліній; крім того, найпотужнішим клієнтам відкривались мультивалютні кредитні лінії;

- за всіма кредитними лініями, інвестиційними кредитами в кредитних договорах передбачався щомісячний або щоквартальний графік погашення (зменшення ліміту);

- практично всі кредити видавались під заставу майна чи гарантію фінансово стійких підприємств, з коефіцієнтом забезпечення від 1,0 до 2,5 від суми кредиту;

- встановлено жорсткі обмеження щодо надання бланкових кредитів та кредитів під заставу товарів в обігу.

Надана позичальником застава для забезпечення кредиту оприбутковується Банком на позабалансових рахунках розділу 95. Станом на 31.12.2007р. на балансі Банку обліковувалась застава, яка зберігалася у заставодавця на суму 878999,5 тис.грн., в т.ч. по рахунках:

- 9520 – земельні ділянки                – 36521.6 тис.грн.

- 9521 – нерухоме майно                 – 66883.1 тис.грн.

- 9500 – інше майно                         – 378766.5 тис.грн.

- 9523 – інше нерухоме майно        – 396828,1 тис.грн.

- Банк продовжував активно реалізовувати послуги з овердрафтного обслуговування клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб з використанням платіжних карток власної емісії;

- в 2007 році Банком було внесено зміни практично до усіх положень, які регламентують кредитні операції, з врахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України;

- кредитний портфель Банку за операціями з клієнтами протягом звітного періоду зріс на 229589,0 тис.грн. (на 162,6%);

- Банк активно здійснював кредитування фізичних осіб в національній та іноземній валюті на споживчі потреби, на купівлю побутової техніки, автомобілів, а також на будівництво і ремонт житла. Кредитний портфель по фізичних особах протягом 2007 року виріс в 4,4 рази та склав на 31.12.2007 р. 134133,1 тис.грн.


Кредитний портфель фізичних осіб станом на 31.12.2007р.


Національна валюта

Іноземна валюта (грн. еквів.)

Всього в гривневому еквіваленті

Питома вага, %

Доларів США

Євро

Строкові

47 832

78 005

6 275

132 112

98,45%

Прострочені

454

364

1 263

2 081

1,55%

Сумнівні

0

0

0

0

0%

Разом кредитів

48 286

78 369

7 538

134 193

100%


Банк проводив в 2007 році зважену процентну політику, коригуючи рівень процентних ставок відповідно до змін ситуації на ринку кредитних ресурсів.

 Станом на 31.12.2007р. на балансі Банку обліковується сумнівних та прострочених кредитів клієнтів на загальну суму 2701,0 тис.грн., що становить 0,73 % кредитного портфеля клієнтів, в тому числі за кредитами фізичних осіб – 2 081 тис.грн., або 0,56 % від кредитного портфеля Банку.

Списання безнадійної заборгованості в обов'язковому порядку вирішується на засіданнях Кредитного комітету та Правління Банку, про що оформляються відповідні протоколи.

Списання заборгованості за рахунок спеціальних резервів здійснюються відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97р. №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Протягом 2007 року за рахунок сформованих спеціальних резервів під нестандартну заборгованість Банк списав кредитів на суму 1147,5 тис. грн. та провів списання нарахованих до отримання відсотків по безнадійній заборгованості в сумі 15,3 тис.грн.

Безнадійну заборгованість за кредитами списано по таких позичальниках: ЗАТ "Галер" на загальну суму 83,2 тис.грн., ПП "Вишиванка" на загальну суму 11,5 тис.грн., ТзОВ "Іва-Галич" на загальну суму 1 052,8 тис.грн. Повернення раніше списаних кредитів у звітному році не було.

Кредитним комітетом та Правлінням Банку, протягом 2007 р., прийнято рішення про призупинення нарахування відсотків за кредитами на загальну суму 100,1 тис.грн., в т.ч.:

- 46,2 тис.грн. – юридичних осіб;

- 53,9 тис.грн. – фізичних осіб.

 

Таблиця 2.- Кредити, за якими не нараховувалися відсотки  (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Сума кредиту на звітну дату

Дата погашення кредиту згідно з угодою

Дата припинення нарахування процентів

Сума недоотриманого доходу на звітну дату

1

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком юридичним особам, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів

83

29.12.2002

01.01.2003

2

0

01.04.1996

01.01.1998

27

1.1

З них пов'язаним особам

0

-

-

0

2.1

З них пов'язаним особам

-

-

-

0

3

Усього

8329


Списана заборгованість за кредитами обліковується на позабалансових рахунках 9610, 9611, а списані проценти на позабалансових рахунках 9600, 9601. Після перенесення безнадійної заборгованості на вказані рахунки Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення вказаної заборгованості.

З позабалансових рахунків безнадійна заборгованість списується згідно рішення Правління відповідно до норм чинного законодавства.

Якщо позичальник повністю або частково погашає заборгованість, попередньо списану Банком за рахунок спеціальних резервів, Банк збільшує дохід на отриману суму.

Станом на 31.12.2007р. сума сформованого резерву по процентах складала 428,0 тис.грн.

Структура кредитів за видами економічної діяльності позичальників наведена в табл.2.


Таблиця 3. - Структура кредитів за видами економічної діяльності позичальників.

Вид економічної діяльності

Код

Звітний рік

%

Поперед-ній рік

%

2

3

4

5

6

7

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

01

2 671,0

0,7

-

-

Виробництво харчових продуктів, напоїв

15

2 122,0

0,6

13 230,0

9,19

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

18

2 416,0

0,63

650,0

0,45

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

20

259,0

0,07

-

-

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

21

11 844,0

3,1

7 454,0

5,18

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

22

1 515,0

0,4

9,0

0,01

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

26

571,0

0,15

-

-

Металургійне виробництво

27

153,0

0,04

-

-

Виробництво готових металевих виробів

28

-

-

-

-

Виробництво машин та устаткування

29

182,0

0,05

65,0

0,05

Виробництво електричних машин та устаткування

31

220,0

0,06

3 004,0

2,09

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників

33

3 391,0

0,9

570,0

0,40

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

34

7 500,0

1,96

-

-

Виробництво інших транспортних засобів

35

-

-

-

-

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

36

-

-

9,0

0,01

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води

40

567,0

0,15

-

-

Будівництво

45

26 758,0

7,0

19 190,0

13,33

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

50

17 256,0

4,52

5 005,0

3,48

Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі

51

60 398,0

15,82

33 956,0

23,59

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52

22 779,0

5,98

12 652,0

8,79

Діяльність готелів та ресторанів

55

16 775,0

5,18

519,0

0,36

Діяльність наземного транспорту

60

1 419,0

0,37

1 021,0

0,71

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

63

2 254,0

0,6

-

-

Грошове та фінансове посередництво

65

14 600,0

3,82

-

-

Операції з нерухомим майном

70

23 348,0

6,12

7 000,0

4,86

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

71

13 026,0

3,42

5 623,0

3,91

Діяльність у сфері інформатизації

72

-

-

-

-

Дослідження та розробки

73

659,0

0,17

60,0

0,04

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

74

15 550,0

4,07

484,0

0,34

Державне управління

75

-

-

5,0

-

Освіта

80

-

-

-

-

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85

95,0

-

71,0

0,05

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

90

179

0,02

-

-

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

92

168,0

0,04

282,0

0,2

Надання індивідуальних послуг

93

429,0

0,11

2 584,0

1,8

Кредити, які надані фізичним особам


132 644,0

34,76

30 483,0

21,18

Усього


381 748,0

100

143 926,0

100


Перевірено окремі кредитні справи за діючими в 2007 р. кредитами. По всіх перевірених кредитних справах документи, необхідні для надання кредитів, є в наявності і оформлені згідно чинного законодавства та вимог НБУ.

Під час перевірки аудитори проаналізували дотримання загальних принципів проведення кредитних операцій: пролонгації заборгованості, нарахування доходів, а також обліку нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів на відповідних рахунках. Порушень не виявлено.


Таблиця 4. - Інформація про рух резервів під заборгованість за кредитами

Рядок

Рух резервів

Звітний рік

Попередній рік

1

Залишок на 1 січня

2 774

2 509

2

Відрахування до резервів під:

5 476

1 715

2.1

нестандартну заборгованість;

4 608

1 489

2.2

стандартну заборгованість.

868

226

3

Списання активу за рахунок резервів (зазначити, які саме).

(1 147)

(611)

4

Зменшення резерву під :

(3 620)

(869)

4.1

нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля);

(3 381)

(693)

4.2

стандартну заборгованість ( у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення).

(239)

(176)

5

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

3 483

2 744


Формування спеціальних резервів під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику за кредитами, наданими клієнтам, здійснюється на балансових рахунках (залишки станом на 31.12.2007р.):

- 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами,

 які надані клієнтам"     – 2749,0 тис.грн.

- 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,

 які надані клієнтам"     – 734,3 тис.грн.

Також сформовано резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими процентними та комісійними доходами за операціями з клієнтами (залишок на 31.12.2007р.)

- 2490 "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими

 доходами за операціями з клієнтами"     - 428,0 тис.грн.

Резерви за виданими банком зобов’язаннями за станом на 31.12.2007 року становлять:

- 3690 "Резерви за виданими зобов`язаннями" – 0,4 тис.грн.

Для відшкодування можливих збитків Банком створений резервний фонд в сумі 5227,5 тис.грн., який обліковується на балансовому рахунку 5021. Списання безнадійної заборгованості Банком здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" з подання Кредитного Комітету Банку на підставі рішень Правління про визнання заборгованості безнадійною і списання її з балансових рахунків на позабалансові.

За результатами аудиту встановлено, що у 2007р. списання заборгованостей без попереднього формування резервів не відбувалось.

Списана заборгованість за кредитами обліковується Банком на позабалансовому рахунку 9611, а списані доходи – на позабалансовому рахунку 9601. На вказаних рахунках безнадійна заборгованість обліковується протягом терміну позовної давності і Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення вказаної заборгованості. По закінченні терміну позовної давності безнадійна заборгованість списується з позабалансових рахунків.

Станом на 31.12.2007р. на позабалансовому рахунку 9611 обліковується безнадійна заборгованість відповідно в сумі 1926,1 тис.грн.

В системі бухгалтерського обліку в 2007р. кредити, надані суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам, відображені на рахунках другого класу за сумою основного боргу. На контрактивних рахунках цього ж класу відображені суми сформованих резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

Кредитний портфель Банку за наданими кредитами, за станом на 31.12.2007р. становить 387705,0 тис.грн., в т.ч.:

- фізичним особам                  – 134133,1 тис.грн.

- юридичним особам              – 238972,0 тис.грн.

- міжбанківські кредити         – 14600,0 тис.грн.

Таблиця 5.- Динаміка середньозваженої процентної ставки по кредитах за 2006-2007рр.

Роки

Середньозважена процентна ставка за кредитами, %

У гривнях

USD

EUR

2006

17,03 %

11,63 %

12,56%

2007

17,20 %

13,31 %

11,90 %


Таблиця 6.- Середньозважені відсоткові ставки по кредитах за 2007р.,%

Валюта

Міжбанківські кредити

Кредити юридичним особам

Кредити фізичним особам

Гривня

4,40

16,90

18,37

USD

6,52

12,74

12,1

EUR

3,61

11,87

11,91


При розрахунку процентних доходів за кредитами клієнтів у Банку використовується метод "факт/факт" – фактична кількість днів в місяці і році.

В організації обліку кредитних операцій Банк дотримується загальних принципів бухгалтерського обліку: строкова заборгованість, прострочена заборгованість, а також нараховані доходи та прострочені нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками тієї групи Плану рахунків, в якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за кредитною угодою); сумнівна заборгованість обліковується за окремими групами рахунків, але в розрізі балансових рахунків, що визначають конкретну групу кредитів, щодо яких заборгованість визначається сумнівною.

На наш погляд, кредитний портфель Банку можна вважати якісним.

Аналіз позичальників проводиться по об’єктивних та суб’єктивних показниках, що дає можливість не тільки зробити висновок про фінансовий стан позичальника, а й оцінити перспективність його розвитку.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що стан роботи Банку по формуванню резервів по стандартних та нестандартних позиках в цілому слід вважати добрим. Банк в цілому дотримується порядку формування резервів відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів НБУ.

В цілому за результатами аудиторської перевірки встановлено, що облік кредитних операцій в Банку відповідає вимогам законодавства та нормативних документів НБУ.

Контрольні економічні нормативи щодо кредитування Банком не порушуються.

8. Цінні папери. Якість портфеля цінних паперів


Порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання, продажу, розміщення, випуску, обігу, погашення та зберігання цінних паперів регулює затверджене рішенням Правління Банку "Положення про порядок придбання, продажу, обліку та зберігання ЗАТ АКБ "Львів" цінних паперів, а також операцій з ними".

Діяльність банку на фондовому ринку проводилась з наступними контрагентами:

·   Національний банк України, як генеральний агент з розміщення державних цінних паперів (ОВДП, ПДВ–облігацій), емітованих Міністерством фінансів України;

·   комерційні банки, з якими укладались угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів;

·   Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система", як торговельно-інформаційна система на ринку цінних паперів;

·    інші юридичні особи (виробничі підприємства, фінансові посередники, інвестиційні компанії, інститути спільного інвестування, торговці цінними паперами) і фізичні особи, з якими укладались:

- угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- комісійні угоди (договори доручення) щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- договори про відкриття рахунку в цінних паперах.

Цінні папери в торговому портфелі банку

В торговому портфелі Банку обліковуються облігації ВАТ "Родовід Банк" за справедливою вартістю, за балансовим рахунком 3005 "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку", з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Облігації ВАТ "Родовід Банк" в сумі 13 000 тис.грн. станом на 31.12.2007 року перебувають в заставі ВАТ "Кредобанк" згідно договору застави від 06.12.2007р. № В018/07.

Цінні папери в торговому портфелі банку

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

 Боргові цінні папери

13 018

0

2

 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

0

310

3

 Усього

13 018

310


Результат переоцінки відображався в бухгалтерському обліку на дату балансу за аналітичним рахунком балансового рахунку 6203 на суму різниці між справедливою вартістю цінного паперу та його балансовою вартістю в кореспонденції з рахунками переоцінки. За 2007 рік процентні доходи склали – 657,3 тис.грн.

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Цінні папери, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, та за собівартістю, якщо справедливу вартість їх достовірно визначити неможливо.

Станом на 1 січня 2008 в портфелі банку на продаж обліковуються облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова та акції ВАТ АСК "Дністер".

Отримані банком дивіденди відображено за балансовим рахунком 6300, процентні доходи – 3118, 6052.


Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Боргові цінні папери

462

0

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

19 075

310

Усього

19 537

310

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів

19 537

310


Цінні папери в портфелі банку до погашення

В портфелі Банку до погашення обліковувались корпоративні облігації підприємств, а саме: облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, ОВДП та облігації ВАТ СК "Універсальна".

За облігаціями СК "Універсальна" сформовано резерв у сумі 50 тис.грн., по облігаціях Львівської міської ради резерв становить 9 тис. грн.

Облігації ВАТ СК "Універсальна" перебувають в заставі під кредит рефінансування НБУ згідно Договору № Ф-220/10П-2007.


Найменування статті

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р

Боргові цінні папери

2 500

3 000

Резерви під знецінення цінних паперів

(59)

(44)

Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення

2 441

2 956


Первісне визнання відображалось в бухгалтерському обліку по собівартості, дисконту або премії, накопичених процентів на дату придбання.

На дату балансу облігації відображались за амортизованою собівартістю. Резерв формується у сумі перевищення балансової вартості ЦП над сумою очікуваного відшкодування. Резерви за операціями з цінними паперами в портфелі банку до погашення відображаються за рахунками балансових груп – 3290.

Визнання доходу та здійснення амортизації дисконту(премії) за облігаціями проводилось один раз на місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

В результаті проведеного аудиту вважаємо за можливе підтвердити вартість цінних паперів в торговому портфелі банку станом на 31.12.2007р. в сумі – 13018 тис.грн, цінних паперів на продаж в сумі 19 537 тис.грн. (за мінусом резервів), у портфелі цінних паперів до погашення (за мінусом резервів) 2441 тис.грн.

У порівнянні з початком року активність Банку за операціями на фондовому ринку дещо підвищилась. Про це свідчать фактичні значення нормативів інвестування:

- норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) станом на 31.12.2007р. становив 0,46% (проти 0,48% на 31.12.2006р.), при нормі не більше 15,0%;

- загальна сума інвестування (Н12) – 0,46% проти 0,48% станом на 31.12.2006р. (при нормі не більше 60,0%).

9. Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії, що не консолідуються


Інвестицій до асоційованих та дочірніх компаній не здійснювалось.

10. Аудит обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів


Операції, пов'язані з придбанням та рухом основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів у тому числі, належать до категорії внутрішньобанківських операцій.

Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та "Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 20.12.2005р. № 480 (із змінами).

Облік основних засобів ведеться в автоматизованому режимі. На перше число кожного місяця роздруковується звірка даних аналітичного обліку із синтетичним.

Капітальні витрати, які проведені після придбання основних засобів, збільшують їх балансову вартість, а витрати на поточний ремонт і утримання активів відносяться на витрати банку в міру їх здійснення й не впливають на балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів.

Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно згідно діючого Положення "Про нарахування амортизації необоротних активів ЗАТ АКБ "Львів".

Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта нульового значення.

В табл.7 наведені дані про основні засоби та їх рух за 2007р.


Таблиця 7. – Основні засоби та їх рух за 2007р., тис.грн.

Групи основних засобів

Залишок на

31.12.2006р.

Рух основних засобів

Нараховано амортизацію за рік

Інші зміни

за рік

Залишок на

31.12.2007р.

У т.ч. передані в оперативний

лізинг

Первісна

вартість

Знос

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Первісна

вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос


у т.ч.: заверш. капіт.інвестиції

Первісна

вартість

Знос

1

Земельні ділянки

144

-

-

--

4438


4582

-2

Капітальні витрати на поліпшення земель

-

-

-

---

-3

Будинки, споруди та передавальні пристрої

14727

(966)

404

404

1603

6

(275)

28117

2346

41645

(3581)

1040

68

4

Машини та обладнання

1309

(744)

1437

1437(363)2746

(1107)5

Транспортні засоби

480

(8)

385

385(68)865

(76)6

Інструменти, прилади, інвентар(меблі)

344

(148)

1523

1523

11

5

(72)1856

(215)7

Інші основні засоби

713

(326)

1449

1449(181)2162

(507)8

Бібліотечні фонди

8

(8)

-

--8

(8)9

Малоцінні необоротні матеріальні активи

170

(162)

296

296(295)466

(457)10

Тимчасові (нетитульні) споруди

-

-

-

---

-11

Інші необоротні матеріальні активи

24

(6)

886

876

24

9

(46)886

(43)12

Усього

17919

(2368)

6370

6370

1638

20

(1300)

32555

2346

55216

(5994)

1040

68


Згідно наказу від 19.09. 07.р. за №193-4-з проведено до оцінку груп "Будівлі" та "Земельні ділянки" станом на 01.10.07р.

Дооцінка проведена професійними оцінювачами, оформлена відповідними актами така дооцінка відповідає вимогам п.16 П(с)БО7 "Основні засоби".

Дана господарська операція в обліку відображена правильно.

Під час аудиторської перевірки було проаналізовано правильність віднесення всіх позицій основних фондів у відповідні групи. Порушень формування груп основних фондів не встановлено.

Основні засоби, прийняті в оперативну оренду, обліковуються Банком на позабалансовому рахунку 9840, залишок на 31.12.2007р. становить 9948,2 тис.грн.

ЗАТ АКБ "Львів" є лізингодавцем. В оперативну оренду здавалась частина приміщення у м. Стрий вартістю 1 040,4 тис.грн.

Облік об’єктів основних засобів, переданих в оперативний лізинг (оренду) ведеться на окремому субрахунку "Оперативний лізинг" балансового рахунку № 4400 "Основні засоби".

Вартість основних засобів прийнятих в оперативний лізинг на 31.12.2007р. становить 9 934,8 тис.грн.

Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи відображаються в обліку за історичною вартістю, яка складається з ціни придбання.

В складі нематеріальних активів - вартість програмного забезпечення, що обліковується за історичною вартістю.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання, який встановлюється Банком. Помилок в обліку, оцінці і нарахуванні амортизації нематеріальних активів не виявлено. Тому аудитори мають підставу підтвердити, що первісна вартість нематеріальних активів на 31.12.2007р. складає 780 тис.грн., по залишковій вартості – 554 тис.грн.

Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності (розпорядження) становить 574 тис.грн.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Відповідно до облікової політики вартісна гранична ознака предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, у 2007 р. встановлена в розмірі 1000 грн.

Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 360 днів вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. МШП вартістю до 100 грн. списуються без подальшого обліку.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості (згідно п.27 П(с)БО 7).

Згідно наказу від 01.10.2007р. №199-2/2-з в Банку проведена повна інвентаризація основних засобів та необоротних МШП станом на 01.10.2007р. Розбіжностей з бухгалтерським обліком не виявлено.

Капітальні інвестиції в Банку обліковуються за собівартістю. Станом на 31.12.2007р. сума не введених в експлуатацію необоротних активів складає 1222 тис.грн. Впродовж року введено в експлуатацію засоби за наступними статтями:


Капітальне будівництво

404

Придбання (виготовлення) основних засобів

4794

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

886

Придбання (створення) нематеріальних активів

548

Інші

296

Всього:

6928


За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху необоротних активів Банку за 2007р. та їх залишків на 31.12.2007р., що відображені у примітках до фінансового звіту Банку.

Аналіз обліку інших матеріальних активів.

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також інших запасів ведеться Банком з дотриманням вимог "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

До запасів Банку включаються матеріали, що призначені для забезпечення його роботи. Запаси відображаються в бухгалтерському балансі як активи та складаються з господарських матеріалів і оборотних МШП.

Передача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію здійснюється за первісною вартістю на підставі вимог. Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображається за дебетом рахунків обліку витрат із врахуванням податку на додану вартість, тобто відшкодування ПДВ в частині придбаних для ведення господарської діяльності банку запасів не здійснюється, незважаючи на те, що Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість.

Дані про рух товарно-матеріальних цінностей по ЗАТ АКБ "Львів" за 2007р. наведені в табл.5.


Таблиця 5. – Рух товарно-матеріальних цінностей за 2007р., грн.

Рахунок

Залишок на 31.12.2006р.

Придбано

Видано

Залишок на 31.12.2007р.

3400 "Запаси матеріальних цінностей на складі" (монети)

1,8

-

-

1,8

 

3402 "Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб"

231,3

91,8

176,4

146,7

 

Остання інвентаризація запасів товарно-матеріальних цінностей в Банку була проведена станом на 01.10.2007р. Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та інвентаризації не було. Інвентаризація підтвердила наявність товарно-матеріальних цінностей.

При видачі в експлуатацію оборотних МШП на витрати списується 100% їх вартості. Усі МШП, які знаходяться в експлуатації, закріплені за матеріально-відповідальними особами, що сприяє збереженню матеріальних цінностей Банку.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху запасів Банку за 2007р. та їх залишків, відображених у примітках до фінансової звітності Банку.

Аудит розрахунків з підзвітними особами та витрат на відрядження, орендних платежів, витрат на паливно-мастильні матеріали та запчастини

В процесі перевірки оформлення операцій з підзвітними особами встановлено, що вони ведуться з дотриманням вимог Постанови КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.1999р. №663 (зі змінами і доповненнями), а також "Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", що затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.1998р. №59 (зі змінами).

Під час аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження, здійсненого вибірковим методом, порушень не встановлено. Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, складаються своєчасно.

При вибірковій перевірці документального оформлення звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, термінів звітування виявлено, що в окремих випадках звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, не містять порядкового номера, ідентифікаційного коду підзвітної особи, кількості документів, прикладених до звіту.

Під час проведення аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження порушень не встановлено. Авансові звіти складаються своєчасно, до повного погашення виданих під звіт сум нові суми не видаються. При перевитраті отриманого авансу, заборгованість Банку перед працівниками компенсується у національній валюті України. Усі відрядження підтверджені документами, які свідчать про мету відрядження, пов`язану з основною діяльністю Банку.

На балансі Банку обліковуються автомобілі, використання яких пов`язано з основною діяльністю Банку. Протягом місяця в бухгалтерію здаються подорожні листи службового легкового автотранспорту, які перевіряються. На підставі подорожніх листів складають акти списання ПММ згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998р. №43. До складу валових витрат податкового обліку відноситься 50% вартості палива, спожитого легковими автомобілями. Порушень при списанні паливно-мастильних матеріалів та розрахунку норм списання у ході аудиторської перевірки не встановлено.

Облік паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та агрегатів, різних вузлів і деталей до комп’ютерів та інших машин, інкасаторських сумок, мішків для перевезення та зберігання цінностей ведеться у відповідності до "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

Запасні частини до автотранспорту обліковуються та списуються на валові витрати у податковому обліку в межах 10% від балансової вартості основних засобів на початок року під час проведення ремонтних робіт автотранспорту. Списання автозапчастин здійснюється згідно актів. Порушень в обліку автозапчастин не встановлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами за 2007р., а також правильність та повноту обліку списання паливних матеріалів та запчастин.

11. Аудит інших активів, стану дебіторської заборгованості, доходів до отримання

Доходи до отримання, що нараховані Банком, наведені нижче.


Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

Усього

в т.ч. термін погашення понад 365 днів


1

 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

0

0

0

2

 Казначейські цінні папери

13

0

13

3

 Кошти в інших банках

1

0

3

4

 Цінні папери в торговому портфелі банку

285

0

0

5

 Цінні папери в портфелі банку на продаж

325

0

0

6

 Кредити та заборгованість клієнтів

655

0

540

7

 Цінні папери в портфелі банку до погашення

59

0

44

8

 Інвестиції в дочірні компанії

0

0

0

9

 Інші

41

0

7

10

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

0

11

 Усього нарахованих доходів

1 379

0

607

12

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

(435)

0

(399)

12

Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів

944

0

208

Інші активи Банку характеризуються показниками, що наведені нижче

Найменування статті

Звітний рік, тис.гнр.

Попередній рік, тис.грн.

 Банківські метали

0

0

 Запаси матеріальних цінностей

502

234

 Витрати майбутніх періодів

267

17

 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

0

2

 Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами

7

1

 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:

0

0

Для клієнтів

0

0

За рахунок банку

0

0

 Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

0

 Дебіторська заборгованість працівникам банку

0

0

 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

352

351

 Інші

532

93

 Усього інших активів

1 660

698

 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

0

0

 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

0

0

 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

(352)

(381)

Усього інших активів за вирахуванням резервів

1 308

317

 

*заборгованість за Інші складає 532 тис.грн. в тому числі:

·   дебіторська заборгованість за розрахунками

           за цінними паперами            - 0,0 тис.грн.;

·   заборгованість за операціями, здійсненими

 з використанням платіжних карток         - 0,0 тис.грн.;

·   інша дебіторська заборгованість

 за операціями з клієнтами    – 15,7 тис.грн.;

·   дебіторська заборгованість за послуги   – 516,7 тис.грн.

          Довгострокові активи, призначені для продажу.

Операцій з довгостроковими активами, призначеними для продажу, в звітному та попередньому роках банк не здійснював.

Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості у Банку відповідає вимогам П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", що затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. №505 (зі змінами) та внутрішнім Положенням Банку.

Протягом 2007р. проводились відрахування до резервів під сумнівну дебіторську заборгованість. Розмір таких відрахувань у звітному році порівняно з минулим зменшився на 29 тис.грн.

Банком щомісячно проводиться інвентаризація дебіторської заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним, і з`ясовуються суми заборгованості, на які потрібно створювати резерви.

Підсумовуючи наведені дані про активи Банку аудитори прийшли до висновку:

Активи Банку станом на 31.12.2007р. склали 508598 тис.грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 329413 тис.грн. або на 183,8%. За рахунок збільшення обсягу заборгованості клієнтів за кредитами (на 229589 тис.грн.), активізації інвестиційної діяльності (на 31920 тис.грн.), дооцінки основних засобів (збільшення основних засобів складає 34745 тис.грн., в т. ч. за рахунок дооцінки - 30209 тис.грн.)

Робочі активи у загальній сумі активів станом на 31.12.2007р. займають 80,1% - 407442 тис.грн. У порівнянні з 31.12.2006р. питома вага робочих активів у загальних активах Банку суттєво не змінилась. У робочих активах найбільшу питому вагу займають видані кредити –72,9% від загальної суми робочих активів (370771 тис.грн.).

Неприбуткові активи на 31.12.2007р. становлять 101156 тис.грн., або 19,9% у загальній сумі активів Банку. У структурі неприбуткових активів основну питому вагу займають основні засоби і нематеріальні активи – 50998 тис.грн., або 50,4% від загальної суми неприбуткових активів. Ресурсна база суттєво виросла в основному за рахунок залучених коштів: кошти клієнтів збільшилися на 178507 тис. грн.., що складає 173,1%. Кошти інших банків зросли на 29770 тис.грн., тобто майже в 3 рази. Крім того банком були емітовані цінні папери (облігації) на суму 47000 тис. грн. Разом з цим зріс і власний капітал більш ніж в два рази (з 60275 тис.грн. на 31.12.2006р. до 128239 тис.грн. на 31.12.2007р.). Зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу (на 33 000 тис.грн.) і за рахунок дооцінки основних засобів (на 30209 тис. грн.).

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів, у цілому, відповідає встановленим нормам чинного законодавства України, у тому числі вимогам НБУ.

Проведений аналіз ресурсів показав, що надмірне запозичення коштів відсутнє, а рівень плати за їх користування відповідає ринковій кон`юнктурі. Аналіз використання ресурсної базі Банку показав, що основна частка ресурсів - це робочі активи, що відповідає характеру діяльності Банку.

12. Заборгованість перед іншими банками


Заборгованість перед іншими банками складає:


Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

Поточні рахунки

-

-

Міжбанківські кредити та депозити українських банків

8530

39100

Кредити, отримані від НБУ

1800

1000

Всього заборгованість перед іншими банками

10330

40100


Заборгованість перед іншими банками на 31.12.2007 року збільшилась на 29770 тис.грн., в порівнянні із звітною датою попереднього звітного періоду.

Протягом 2007 року Банком залучено міжбанківських кредитів у національній валюті на суму 317 017 тис.грн. (42 830 тис.грн. у 2006 році), в доларах США – на суму 2 190,77 тис.USD (0,0 тис.USD у попередньому році), в євро – 0,0 тис.EUR (0,0 тис.EUR у попередньому році)


13. Заборгованість перед клієнтами


Залучені кошти являються складовою ресурсної бази банків і використовуються для здійснення активних операцій.

Залучення строкових коштів до запитання юридичних та фізичних осіб здійснюються Банком у відповідності з наявними пунктами у ліцензії та чинною нормативною базою України.


Структура залучених коштів Банку:

Рядок

Найменування статті

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

1

 Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі:

175 990

54 157

1.1

 Кошти на вимогу

24 584

14 849

1.2

 Строкові кошти

151 406

39 308

2

 Кошти фізичних осіб, у тому числі:

97 827

46 639

2.1

 Кошти на вимогу

3 050

2 071

2.2

Строкові кошти

94 777

44 568

3

Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету

0

0

4

Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі:

7 535

1 582

4.1

Кошти на вимогу

1 120

920

4.2

Строкові кошти

6 415

662

5

Інші зобов’язання перед клієнтами

257

724

6

Усього

281 609

103 102


Дані таблиці свідчать про значний ріст залучених коштів (на 178507 тис.грн. або на 173,1%), особливо коштів суб'єктів господарювання, що зросли на 121833 тис.грн., або на 225,0% та коштів фізичних осіб на 51188 тис.грн., або на 109,8%.

Протягом 2007р. Банком було залучено депозитів від пов'язаних сторін на суму:

·   6705,0 тис.грн. або 71,7 % від загального обсягу;

·   365,8 тис.дол. або 19,8 % від загального обсягу;

·   106,9 тис.євро або 8,5 % від загального обсягу.

Середньозважені процентні ставки по депозитах залучених банком від пов'язаних осіб склали:

·   12,80 % в національній валюті;

·   8,74 % в доларах США;

·   7,11 % в Євро.

За 2007р. розповсюджено 3157 основних карток. Станом на 31.12.2007р. загальна кількість діючих карток становить 980 шт.

Банк проводив активне обслуговування фізичних осіб по виплаті приватних переказів з-за кордону.

Кількість вкладників за 2007р. збільшилась на 1,5 тис.чол. Вкладниками Банку є більш ніж 3,6 тис. осіб.

Банк є постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999р. За весь період членства Банком сплачено внесків в Фонд на суму 925,8 тис.грн., в т.ч. 249,9 тис.грн. – за 2007р.

Аудиторською перевіркою встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів в цілому відповідає встановленим вимогам НБУ та чинному законодавству.


14. Інші зобов'язання та нараховані витрати до сплати


Нараховані до виплати витрати станом на 31.12.2007р. складають 6052 тис.грн.,

Нараховані витрати до сплати


Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Кошти банків

112

4

Кошти клієнтів

4 563

1 253

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

1 336

0

Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку

0

0

Інші

41

91

Усього

6 052

1 350


Розподіл інших зобов’язань

Найменування статті

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

 Субординований борг

4 000

4 000

 Доходи майбутніх періодів

30

3

 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

31

8

 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

388

100

 Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

142

9

 Дивіденди до сплати

6

7

 Банківські резерви на покриття ризиків та втрат

1

1

Усього

4 596

4 128

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат


Звітний рік

Попередній рік

 Резерви за виданими зобов'язаннями

0

0

 Резерви під курсові ризики

0

0

 Інші резерви (резерв за операціями з позабалансовими рахунками)

1

1

 Усього

1

1

Порушень в оформленні договорів на залучення коштів від юридичних та фізичних осіб за результатами аудиторської перевірки не встановлено.


15. Аудит акціонерного капіталу. Відповідність формування капіталу Банку, фондів вимогам нормативно-правових актів НБУ

 

За результатами аудиту встановлено, що станом на 31.12.2007р. власний капітал Банку складає 128239 тис.грн. Величина власного капіталу Банку за 2007р. збільшилась на 67964 тис.грн., що складає 12,8%.

Структура власного капіталу Банку має такий вигляд


№ рах.

Назва рахунка

На 31.12.2006р., тис.грн.

На 31.12.2007р., тис.грн.

1

2

3

4

5000

Зареєстрований статутний капітал Банку

47305

80305

5001

Сплачений статутний капітал Банку

0

0

5002 А

Акції, викуплені у акціонерів

-185

0

5010

Емісійні різниці

0

230

5020

Загальні резерви

0

0

5021

Резервний фонд

3626

5227

5022

Інші фонди банку

0

0

5031

Непокритий збиток минулого року

0

0

5100

Результат переоцінки основних засобів

7928

38137

5999

Прибуток поточного року

1601

4340


Сукупний капітал

60275

128239


Протягом року статутний капітал збільшено за рахунок додаткової емісії акцій. На збільшення статутного капіталу направлено нараховані за результатами діяльності у 2006р. дивіденди. Дивіденди розподілені наступним чином:


Дивіденди за акціями


Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Дивіденди на початок року

7

11

Дивіденди, що оголошені протягом року

0

0

Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії

0

0

Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року

0

0

Дивіденди, що сплачені протягом року

(1)

(4)

Дивіденди на кінець року

6

7


Статутний капітал Банку сформований у вигляді акціонерного капіталу шляхом емісії та продажу акцій. Основна частка сплаченого акціонерного капіталу належить юридичним особам і складає 99,952%, частка фізичних осіб становить 0,048%. Власником істотної участі в Банку є ТзОВ "Нью Прогрес Холдінг," частка якого в статутному капіталі Банку становить 99,61%. Частка керівництва Банку в статутному капіталі складає менше 1%. Реєстр акціонерів ЗАТ АКБ "Львів" веде самостійно. За результатами перевірки аудитори вважають за можливе підтвердити розмір статутного капіталу, оплаченого в сумі 80305 тис.грн., відображеного в балансі станом на 31.12.2007р.


Таблиця 9 – Розрахунок регулятивного капіталу ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31.12.2007 р.

Показник

Сума

Основний капітал

85183,5

Додатковий капітал

16093,2

Відвернення

0

Сума перевищення нормативів Н7 та Н9

0

Сума перевищення основних засобів

0

Розмір регулятивного капіталу

101276,7


Отже, станом на 31.12.2007р розмір регулятивного капіталу становить 101276,7 тис.грн. Крім того аудитори вважають за можливе збільшити його величину на суму дооцінки основних засобів (32555 тис.грн.).

16. Прибуток на акцію


Сума базисного прибутку на акцію розрахована шляхом розподілу всього прибутку звітного року, що належить акціонерам на загальну кількість простих акцій, що перебували в обліку протягом звітного періоду, за вирахуванням акцій, які викуплені у акціонерів. Банк не має акцій, які б призвели до зменшення прибутку на акцію. Тобто, сума скоригованого прибутку на акцію дорівнює базисній.Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

Чистий прибуток звітного року, тис.грн.

1601

4340

Середньозважена кількість простих акцій в обігу, шт.

473 053 380

803 053 380

Базисний та скоригований прибуток на акцію, грн.. на акцію

0,003

0,005


17. Чистий процентний дохід. Процентні витрати


Чистий процентний дохід та чисті процентні витрати Банку представлено наступним чином:


Процентний дохід:

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

За коштами в банках

497,0

293,0

За кредитами клієнтам

32 342,0

14 241,0

За цінними паперами в торговому портфелі банку

657,0

-

За цінними паперами в портфелі банку на продаж

253,0

-

За цінними паперами в портфелі банку до погашення

615,0

139,0

Інший

-

-

Всього

34 364,0

14 673,0

Процентні витрати за звітний період склали:


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Процентні витрати:За коштами, що отримані від банків

(1 543,0)

(1 193,0)

За коштами, що отримані від клієнтів

(15 766,0)

(5 629,0)

За коштами небанківських фінансових установ

(198,0)

(107,0)

За цінними паперами власного боргу

(374,0)

-

Інші

(480,0)

(459,0)

Всього

(18 361,0)

(7 388,0)


18. Чистий комісійний дохід. Торговельний дохід. Дохід у вигляді дивідендів


Чистий комісійний дохід визначено із таких показників.На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Комісійний дохід, тис.грн.

5670,0

2500,0

Комісійні витрати, тис.грн.

(378,0)

(220,0)


Торговельний дохід Банку становить


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Іноземна валюта (реалізований результат)

991,0

302,0

Іноземна валюта (нереалізований результат)

(23,0)

104,0

Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою)

968,0

406,0

Цінні папери в торговому портфелі банку

41,0

-

Інші

-

-

Всього торговельного доходу

1009,0

406,0


Дохід у вигляді дивідендів


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Цінні папери в торговому портфелі банку

-

-

Цінні папери в портфелі банку на продаж

15,0

34,0

Всього

15,0

34,0


Інші доходи Банку


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Інші доходи Банку

437,0

112,0

19. Витрати на персонал. Інші операційні та загально-адміністративні витрати


Витрати на персонал за 2007р. зросли в порівнянні з 2006р. на 4147,0 тис.грн. або на 112,7% і складають 22,3% всіх витрат Банку.


Витрати на персонал, тис.грн.

Найменування статті

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Відхилення

2

3

4

5

Заробітна плата

(5 460,0)

(2 690,0)

(2770,0)

Внески, збори на обов’язкове державне, пенсійне та соціальне страхування

(1 895,0)

(840,0)

(1055,0)

Витрати на підготовку кадрів

(14,0)

(22,0)

8,0

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

(1,0)

-

(1,0)

Інші витрати на персонал

(457,0)

(128,0)

(329,0)

Всього

(7 827,0)

(3 680,0)

(4147,0)

Середня кількість працівників протягом року

200,0

114,0

86,0


У 2007 році банк став членом НСМЕП, однак збитків внаслідок шахрайських дій за операціями з платіжними картками протягом 2007 року банку не було завдано.


Інші операційні та загально адміністративні витрати


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Адміністративні витрати

(2 358,0)

(1 077,0)

Амортизація

(1 376,0)

(700,0)

Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів

(14,0)

-

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

(576,0)

(295,0)

Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

(401,0)

(241,0)

Інші

(195,0)

(73,0)

Всього

(4 920,0)

(2 386,0)

20. Чисті витрати на формування резервів


У звітному році витрати по формуванню резервів склали 1829 тис.грн. Крім того було повернуто списаних активів на суму 1,0 тис.грн. Таким чином чисті витрати на формування резервів становлять 1828,0 тис.грн., що на 580 тис.грн. більше показників минулого року.


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Кошти в інших банкахВідрахування до резерву

(35,0)

-

Повернення списаних активів

-

-

Всього

(35,0)

-

Кредити та заборгованість клієнтівВідрахування до резерву

(1 770,0)

(853,0)

Повернення списаних активів

-

-

Всього

(1 770,0)

(853,0)

Цінні папери в портфелі банку на продажВідрахування до резерву під знецінення

-

-

Повернення списаних активів

-

-

Всього

-

-

Цінні папери в портфелі банку до погашенняВідрахування до резерву під знецінення

(1,0)

(57,0)

Повернення списаних активів

-

-

Всього

(1,0)

(57,0)

Дебіторська заборгованість за операціями банкуВідрахування до резерву

13,0

(22,0)

Повернення списаних активів

-

-

Всього

13,0

(22,0)

Нараховані доходиВідрахування до резерву

(37,0)

(316,0)

Повернення списаної заборгованості

1,0

-

Всього

(36,0)

(316,0)

Резерви під інші активи

-

-

Повернення списаних інших активів

-

-

Всього

-

-

Всього витрат

(1 829,0)

(1 248,0)


21. Витрати на податок на прибуток. Відстрочені податкові зобов`язання


Витрати на податок на прибуток Банку за звітний період:


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Поточний податок на прибуток

(2 099,0)

(910,0)

Відстрочений податок на прибуток

-

-

Всього

(2 099,0)

(910,0)


Нижче наведено розрахунок відстрочених податкових зобов`язань та податкових активів.На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Відстрочені податкові активи

-

-

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню

-

-

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди

-

-

Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

-

-

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню

-

-


В банку проведена до оцінка будівель, однак в обліку відстрочені податкові зобов’язання не відображені. Такі проводки передбачено п.4 ПсБО 17 "Податок на прибуток". В результаті цих необхідно було б зменшити додатковий капітал на 25 % від суми дооцінки, тобто на 7029,2 тис.грн. Розрахунок даної суми свідчить про її несуттєвість (1,38% від валюти балансу), що не суперечить листу Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. № 04230-04108 "Щодо суттєвості в бухгалтерському обліку". Тому аудитори вважають, що відображення таких змін в балансі недоцільне.


22. Забалансові статті


Існуючі потенційні зобов`язання Банку, що виникли в результаті його діяльності є наступними.


Потенційні зобов’язання банку на кінець року


На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Гарантії надані

236,0

100,0

Зобов’язання з кредитування, що надані, з них:

45 930,0

16 463,0

Первинний строк погашення – до 1 року

3 175,0

3 139,0

Первинний строк погашення – більше 1 року

42 755,0

13 324,0

Акредитиви

-

-

Авалі

106,0

977,0


Станом на 31.12.2007р. до ЗАТ АКБ "Львів" жодних заяв в претензійно-позовному порядку пред’явлено не було. Угод, що стосуються зобов’язань по капітальних вкладеннях укладених, але невиконаних не було.

Майно банку у заставу не надавалось і станом на 01 січня 2007 року у заставі не перебуває.

          У 2007 році Банк виступав лізингоодержувачем по 26 договорах, щодо оперативної оренди приміщень, оренди (суборенди) нежитлових приміщень, земельних ділянок.


23. Операції пов’язаних сторін. Оцінка їх ризику


Відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", пов’язані сторони включають:

а) підприємства, які безпосередньо або через одного чи декількох посередників, контролюють, або контролюються, або мають спільний контроль з Банком (включаючи холдингові компанії, дочірні підприємства та підприємство з якими Банк проводить спільну діяльність);

б) асоційовані підприємства, на діяльність яких Банк має значний вплив, і які не є ні дочірнім підприємством, ні спільним підприємством банку;

в) фізичні особи, які володіють безпосередньо (акціонери) або через посередників правом голосу на зборах акціонерів, яке дає можливість значно впливати на діяльність Банку, а також інші фізичні особи, які можуть впливати або підлягати впливу вищеназваних фізичних осіб у їхніх взаємовідносинах з Банком;

г) основні керівники, які мають повноваження та відповідальність за планування, управління та контролювання діяльності Банку, включаючи керівників, службовців Банку та членів їх сімей;

д) підприємств, в яких безпосередньо чи через посередників значна частка належить фізичним особам, вказаним у пункті (в) чи (г), або на діяльність яких фізичні особи значно впливають. Це стосується підприємств, якими володіють керівники Банку або основні акціонери, та підприємств, в яких керівники Банку також займають керівні посади.

Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами увага спрямовується на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму. Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснюються за методом порівнюваної неконтрольованої ціни у відповідності до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін".

В ході аудиторської перевірки перевірено заборгованість Банку по кредитах, наданих пов`язаним особам.


Сума кредитів на кінець періоду, наданих пов`язаним особам:


Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

- тис.грн.

592,96

1661,92

- тис. Євро

0

7,77

- тис. дол.США

69,31

182,86


Відсоткові ставки пов`язаним особам:

- в гривнях

17,03%

17,20%

- в Євро

12,56%

11,90%

- в доларах США

11,63%

13,31%


Середньозважені процентні ставки по кредитах, що Банк надає пов`язаним особам, суттєво не відрізняються від середньозваженої процентної ставки в загальному по Банку.

Кредитування пов`язаних осіб здійснюється Банком у межах нормативів, встановлених НБУ, згідно внутрішніх процедур Банку з кредитування.

Аудиторами визначена питома вага кредитів, наданих інсайдерам в загальній сумі кредитів, що наведено в табл11.


Таблиця 11 – Питома вага кредитів, наданих інсайдерам.

Роки

Надано кредитів всього

Надано кредитів інсайдерам

Питома вага,%

Тис.грн.

Тис. дол.. США

Тис.ЄВРО

Тис.грн.

Тис. дол. США

Тис.ЄВРО

дол.

дол. США

ЄВРО

2005р.

83083

4533

1326

1581

80

5

1,9

1,76

0,38

2006р.

483127

26360

7705

618

46

13

0,13

0,17

0,17

2007р.

460981

25152

7352

1906

77

29

0,41

0,31

1,05


24. Аудит внутрішньобанківських операцій

Аудит нарахування заробітної плати та пов`язаних з нею розрахунків

В Банку операції по розрахунках з оплати праці та обов`язкових нарахувань на неї ведуться у відповідності з чинним законодавством і відображаються на відповідних рахунках 7 класу. Заробітна плата виплачується двічі на місяць. При виплаті заробітної плати одночасно сплачуються всі обов`язкові нарахування на заробітну плату. Перевіркою повноти та своєчасності виплати заробітної плати та обов`язкових нарахувань на неї в 2007р. порушень не виявлено.

За 2007р. працівникам Банку була нарахована заробітна плата на суму 5460 тис.грн. Сума внесків на обов`язкове соціальне страхування, нарахована Банком за 2007р., складає 1895 тис.грн. Інші витрати Банку на утримання персоналу в 2007р. склали 472 тис.грн.

Виконуючи вимоги Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991р. №875-XII Банк створив робочі місця для інвалідів у кількості 4,0% від чисельності працівників підрозділів і прийняв на роботу 8 працівників інвалідів.

Облікова чисельність працівників Банку на кінець 2007р. становила 218 чол. проти 122 на кінець 2006р., що на 96 осіб більше, або на 44%. Середня облікова чисельність працівників Банку в 2007р. становила 158 чол., проти 114 у 2006р., що на 44 осіб більше, або на 38,6 %.

За результатами аудиторської перевірки ми прийшли до висновку, що витрати Банку на оплату праці є реальними, здійснювались на основі штатного розпису та наказів. Обов`язкові нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до ставок і норм соціальних внесків у встановлені терміни.


25. Аудит операцій з валютними цінностями та операції на фондовому ринку


Протягом 2007 року Банк вів бухгалтерський облік і складав фінансову звітність у валюті України.

Операції в іноземній валюті відображаються відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками з врахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання та контролю.

Операції в іноземній валюті Банк відображає в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, встановленим НБУ на дату проведення операції або на дату складання звітності. У балансі Банку станом на 31.12.2007р. усі залишки по статтях, виражених в іноземній валюті, перераховані в українські гривні за офіційним курсом, встановленим НБУ на 31.12.2007р.

Доходи і витрати в іноземній валюті Банк відображає щоденно за курсом НБУ, встановленим на поточний робочий день, з використанням технічних рахунків 3800 (3801) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Валютні позиції підлягають щоденній перевірці.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей в іноземній валюті у зв’язку зі зміною офіційного курсу відображається за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". Сума витрат (збитку) від переоцінки за звітний рік склала – 327,5 тис.грн.

Згідно зі своєю обліковою політикою Банк здійснює під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют переоцінку позабалансових вимог і зобов’язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті юридичним і фізичним особам протягом 2007р. здійснювалось із дотриманням норм "Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 (із змінами).

Вибірковою перевіркою правильності відкриття рахунків юридичним та фізичним особам за 2007р. встановлено, що рахунки відкриваються після представлення клієнтами усіх необхідних документів. В юридичним справах клієнтів є всі документи, які передбачені вище згаданими нормативними документами.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій своїх клієнтів Банк здійснює у відповідності з вимогами "Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями", що затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.1999р. №136 (зі змінами), а також "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", затверджених Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281 (зі змінами) та "Положення про порядок іноземного інвестування в Україну", затвердженого Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №280.

Розрахунки за експортно-імпортними операціями між резидентами України та юридичними особами-нерезидентами України проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в іноземних банках та банках України.

Станом на 31 грудня 2007р. Банк має 27 кореспондентських рахунків типу "Ностро" (в т.ч. 0 карткових, призначених для розрахунків за пластиковими картками), відкритих у 10-ти банках: 4-х іноземних та 6-ти українських.

Відповідно до "Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", затверджених постановою Правління НБУ №343 від 15.08.2001 року, всі наявні кореспондентські рахунки типу "Ностро" та "Лоро" зареєстровані в Національному банку України та на них отримані Реєстраційні номери.

Основними банками-кореспондентами ЗАТ АКБ "Львів" для розрахунків в іноземних валютах у 2007 році були:

- Reiffeisen ZENTRALBANK OSTERREICH A.G., Wien, Австрія;

- ВАТ "Собинбанк" м. Москва, Росія;

- ВАТ "Промсвязьбанк" м. Москва, Росія;

- BRE BANK SA, Warsaw Польща.

ЗАТ АКБ "Львів" у звітному році активно продовжував використовувати систему СВІФТ, як основний засіб зв’язку при виконанні платежів в іноземній валюті.

Банк протягом 2007 року не здійснював обслуговування кореспондентських рахунків типу "Лоро".

Протягом звітного періоду Банк проводив валютно-обмінні операції у власних операційних касах. У 2007 році функціонувало 9 пунктів обміну валют, що працювали згідно агентських угод. Обсяги валютно-обмінних операцій наведено в табл.11.


Обороти по валютній касі.

Валюта

Д-т

К-т

CAD

103745,00

103756,00

EUR

4444070,84

4374523,14

GBP

16905,00

14280,00

RUB

1312820,00

1146900,00

USD

40857532,55

40419838,30


Головними напрямками торговельних операцій є:

- здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу та обміну іноземної валюти, як для потреб клієнтів Банку та філій, так і за рішенням та за кошти Банку;

- проведення внутрішніх торгів з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти між клієнтами Банку, філій;

- проведення зовнішніх торгів з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на підставі розпорядження (тікету), отриманого від відділу міжбанківських операцій згідно укладених та підтверджених угод по купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на міжбанківському ринку України.

Аудит валютних операцій в ЗАТ АКБ "Львів" дозволяє зробити висновок, що облік операцій в іноземній валюті відповідає вимогам НБУ та валютному законодавству України.

Контроль за дотриманням резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями Банк проводив за даними реєстрів вантажно-митних декларацій, отриманих з митниць, а також поточних операцій клієнта. Банк реєструє експортно-імпортні операції своїх клієнтів у спеціально заведених журналах. У ході перевірки встановлено, що Банк повідомляє відповідні органи ДПАУ і НБУ про порушення термінів розрахунків при здійснення експортно-імпортних операцій згідно вимог Інструкції від 24.03.1999р. №136.

Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому ринку України здійснюються Банком згідно "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", що затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281.

Перевіркою дотримання вимог Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. №400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) та "Порядку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", затвердженого постановою КМУ від 03.11.1998р. №1740 (зі змінами), встановлено, що під час купівлі іноземної валюти Банк нараховує та сплачує відсотки від суми придбання іноземної валюти в гривнях за курсом НБУ до Пенсійного фонду України. Порушень не встановлено.

Продаж валюти здійснюється згідно заяв клієнтів у встановлені законодавством терміни. Порушень не виявлено.

При здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою через каси Банку у 2007р. курси купівлі-продажу валюти встановлювались відповідно до вимог "Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002р. №502 (зі змінами). Вибірковою перевіркою порушень при встановленні курсів обміну валют не виявлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо повноту та достовірність відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку за 2007р. операцій з іноземною валютою та іншими об`єктами обліку, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Депозитарна діяльність

04.05.2007р. ЗАТ АКБ "Львів" отримав ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №318272). Депозитарну діяльність Банк розпочав у липні 2007р.

Банк, як зберігач, надає послуги як резидентам, так і нерезидентам.

Дохід за кастодіяльні послуги за 2007р. склав 38972,40 грн. Сумарна номінальна вартість депозитарних активів, що обліковуються на рахунках депонентів Зберігача на 31.12.2007р. становить 114 000 000,00 грн.

Банк сплатив ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" комісійних за депозитарне обслуговування у 2007р. 6937,19 грн. і Центральній розрахунковій палаті НБУ (за зберігання і облік ОВДП) 214,55 грн.


26. Аудит фінансового стану. Якість управління активами і пасивами

Дисципліна дотримання економічних нормативів

Одним з основних факторів прибутковості Банку є якість управління активами і пасивами Банку.

Управління банківськими ресурсами – це складна і багатогранна проблема, яка не має однозначної відповіді і потребує щоденного аналізу стану не тільки банківських активів і пасивів, а й перспектив розвитку економіки країни в цілому. Управління банківськими ресурсами – це діяльність, яка пов`язана з залученням грошей в тісній ув`язці з їх розміщенням.

Цю роботу в ЗАТ АКБ "Львів" виконує Комітет по керуванню активами та пасивами (КУАП), діяльність якого здійснюється відповідно до Положення, затвердженого рішенням Правління ЗАТ АКБ "Львів" від 12.10.2006р. Засідання Комітету проводяться не менше 1 разу в два тижні.

В обов'язки КУАП входить:

·   порівняння запланованої структури активів та пасивів з фактичною;

·   регулярний контроль за станом процентних ставок по залучених та вкладених коштах;

·   розробка у разі необхідності альтернативних планів фінансових ресурсів, які враховували б зміни в процентних ставках по депозитах та кредитах;

·   регулярний аналіз змін в активах і пасивах чутливих до змін процентних ставок, їхній вплив на прибуток, капітал та вартість активів;

·   аналіз поточної та прогнозованої ліквідної позиції;

·   контроль за рівнем та складом неробочих активів;

·   розгляд поточної та прогнозованої позиції банку щодо оподаткування;

·   контроль за відповідністю страхових резервів;

·   контроль за системою управління ризиками в діяльності банку;

·   розгляд ефективності використання капіталу з метою забезпечення достатнього рівня прибутковості акціонерного капіталу;

·   розгляд рівня процентних ставок та джерел ресурсів щодо значних інвестицій або кредитів з метою синхронізації періодів настання платежу в межах визначеного мінімального спреду;

·   розгляд встановлених процентних ставок і розподілу строків закінчення депозитів та кредитів;

·   здійснення нагляду за підготовкою річного плану доходів, витрат і прибутку та пов`язаних показників і цілей, які випливають із стратегічних планів;

·   розгляд рейтингу банку за структурою активів та пасивів в групі однорідних банків.

Щоденний аналіз обсягів робочих активів і залучених коштів та середньозважений ставок по них, допомагав вчасно та адекватно впливати на зміни, які відбувались в структурі балансу.

Аналіз фактичної собівартості фінансових результатів щоквартально змінював мінімальні процентні ставки по кредитах та максимальні – по депозитах фізичних і юридичних осіб і таким чином Банку вдавалось зберегти чисту процентну маржу на досягнутому рівні.

Ефективність управління активно-пасивними операціями Банку на підставі по факторного і структурного аналізу фінансових ресурсів впродовж звітного року суттєво покращило структуру балансу і забезпечило високі показники ефективності діяльності Банку.

Показники ефективності діяльності Банку


2007р.

2006р.

Рентабельність чистих активів (ROA, %)

1,3

1,1

 

Рентабельність капіталу (ROE, %)

3,9

4,0

 


Наведені дані свідчать про те, що Банком приділяється увага питанням, пов`язаним з керуванням активами і пасивами.

Таким чином, на думку аудиторів, в Банку добре поставлена робота по управлінню активами і пасивами.

Ліквідність – одна з узагальнених якісних характеристик діяльності Банку, яка обумовлює його надійність. Ліквідність Банку – це його здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов’язання перед вкладниками і кредиторами. Ліквідність залежить від багатьох факторів, в тому числі від величини власного капіталу, якості активів, відповідності активів і пасивів по термінах.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами). За період 2007р. фактичні значення економічних нормативів мали тенденцію до зниження у порівнянні з 2006р.

Показники ліквідності комерційних Банків контролюються НБУ шляхом встановлення для комерційних Банків нормативних показників, обов’язкових до виконання.

Нижче наведено нормативне і фактичне значення обов’язкових економічних нормативів по ЗАТ АКБ "Львів".


Таблиця 13.

Показники

Позн.

Нормативне значення

Фактичне значення

на 31.12. 2006р., %

Фактичне значення

на 31.12. 2007р., %

1

2

3

4

5

Норматив адекватності регулятивного капіталу

Н2

Не менше 10%

38,43

21,94

Норматив адекватності основного капіталу

Н3

Не менше 4%

28,29

16,77

Норматив миттєвої ліквідності

Н4

Не менше 30%

72,58

111,87

Норматив поточної ліквідності

Н5

Не менше 40%

73,80

91,56

Норматив короткострокової ліквідності

Н6

Не менше 20%

36,48

46,03

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Н7

Не більше 20%

23,69

20,45

Норматив "великих" кредитних ризиків

Н8

Не більше 800%

98,37

187,00

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

Н9

Не більше 2%

0,34

1,11

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

Н10

Не більше 20%

2,04

3,29

Норматив інвестування в цінні папери окремо по кожній установі

Н11

Не більше 15%

0,48

0,46

Норматив загальної суми інвестування

Н12

Не більше 60%

0,48

0,46

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку

Н13

Не більше 30%

7,90

13,26

Норматив ризику загальної довгої відкритої позиції

Н13-1

Не більше 20%

7,90

12,75

Норматив ризику загальної короткої відкритої позиції

Н13-2

Не більше 10%

0,00

0,51Наведені вище дані свідчать про те, що в ЗАТ АКБ "Львів" всі економічні нормативи виконуються. Аналіз цих показників за 2007р. свідчить, що Банк ретельно дотримується вказаних нормативів.

Ріст чистих активів Банку на 112,8 % при незначному збільшенні розміру основного капіталу на 139,8% призвів до зменшення нормативів адекватності капіталу (Н2) та (Н3) і як наслідок – перехід в категорію достатньо капіталізованого Банку.

Зниження норм обов'язкового резерву та ефективне використання коштів на коррахунку Банку збільшили прибутковість Банку і зменшили запас міцності нормативів ліквідності Н4 та Н5.

Внаслідок введення НБУ нової методології розрахунку нормативів Н9 та Н10 (від статутного капіталу, раніше від регулятивного капіталу) фактичні значення цих нормативів стали вищими. При рості активно-пасивних операцій та розміру регулятивного капіталу на особливому контролі були нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) зменшився з 23,79% до 20,45%, максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) збільшився з 0,34% до 1,11%, максимальний розмір кредитів, гарантій, поручительств наданих інсайдерам (Н10) з 2,04% до 3,29%, які Банк щоденно контролює.

У порівнянні з початком року активність операцій на фондовому ринку підвищилась, про що свідчать фактичні значення нормативів інвестування: норматив інвестування в цінні папери (Н11) станом на 01.01.2008р. становили 0,46% проти 0,48% (на 01.01.2007р.) при нормі – не більше 15,0%; загальної суми інвестування (Н12) – 0,46% проти 0,48% відповідно (норма – не більше 60%) при тому, що регулятивний капітал зріс на 37,2 млн.грн.

Доведення валютної позиції до оптимальних розмірів, спричинена нижчою ефективністю використання власних коштів в іноземній валюті, ніж в гривні, різким коливанням курсу євро та незмінним курсом долара США впродовж року. Така політика призвела до приведення нормативу довгої відкритої валютної позиції Н13-1 до 12,75% на кінець 2007р. (норма – не більше 20,0%) і, відповідно, загальної відкритої валютної позиції до 13,26% (норма – не більше 30,0%), оскільки коротка валютна позиція на кінець року – 0,51%.


27. Достатність резервів. Відповідність резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ


Загальні резерви та резервні фонди формуються згідно з вимогами чинного законодавства України та за рішенням загальних зборів акціонерів банку для покриття непередбачених збитків під невизначені ризики під час проведення банківських операцій.

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснювався відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", затвердженим постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. №505 та діючого внутрішнього Положення Банку.

Формування резервів для покриття кредитних ризиків здійснюється Банком відповідно до "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 (зі змінами і доповненнями) та розробленої Банком власної Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

По кредитах, віднесених до групи "стандартні", Банк формує резерв у валюті заборгованості за рахунок витрат в фінансовому обліку і відображає їх на балансових рахунках 1 та 2 класів. В податковому обліку ці витрати не включаються до складу валових витрат.

По кредитах, віднесених до категорії нестандартних, Банк формує спеціальні резерви у валюті заборгованості для покриття кредитних ризиків. Резерви формуються Банком за рахунок витрат за групою рахунків №770, 772.

Обсяг резервів визначається відповідно до загальної кредитної заборгованості за кожною групою кредитів, класифікованих за ступенем ризику та щомісячно уточнюється. Для нарахування резерву Банк проводить оцінку кредитної заборгованості. При цьому береться до уваги фінансовий стан позичальника та його платіжна дисципліна при погашенні основної суми боргу та процентів за кредитом.

У ЗАТ АКБ "Львів" резерв створюється для відшкодування втрат за основним боргом (без процентів), за нарахованими доходами за активними операціями та зобов`язаннями з кредитування.

По "безнадійним" кредитам Банк формує резерв станом на 1 число місяця після віднесення кредиту до цієї категорії, без врахування застави.

Сума резервів під кредитні ризики в ЗАТ АКБ "Львів" розраховується в автоматичному режимі. У ЗАТ АКБ "Львів" резерв під кредитні ризики створюється правильно.

Постійне вдосконалення платіжного календаря давало можливість в повній мірі відстежувати весь потік грошових коштів на коррахунку Банку в розрізі валют і забезпечувати вчасне виконання зобов`язань перед клієнтами Банку.

Працівниками Банку постійно здійснювався моніторинг коррахунку та контроль за поступленнями та списаннями коштів, який давав можливість оперативно приймати рішення щодо продажу вільних та купівлі необхідних фінансових ресурсів Банку.

Дотримання нормативу обов`язкового резерву на коррахунку Банку здійснювалось згідно "Положення про порядок визначення та формування обов`язкових резервів для банків України", затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.04.2004р. №172 (зі змінами).

Протягом 2007р. не було допущено жодного порушення нормативу обов`язкового резерву.

Резервний фонд для покриття можливих збитків від банківської діяльності створюється у порядку, встановленому зборами акціонерів. Він формується за рахунок відрахувань з прибутку і повинен складати не менше 5% від суми отриманого прибутку.

Станом на 31.12.2007р. Банком було сформовано резервний фонд в сумі 5227 тис.грн. який є одним з елементів основного капіталу Банку. Наявність коштів в резервному фонді забезпечує стійкість банку, зменшує ймовірність його банкрутства.

За результатами перевірки встановлено, що страхові резерви сформовано відповідно до вимог нормативних документів, в повному обсязі. Порушення нормативів ліквідності Банком не допускалось.


28. Процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку


Згідно вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України", що затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. №114 (зі змінами), а також на основі Статуту в Банку створено самостійний підрозділ внутрішнього аудиту.

Положення з міжнародної практики аудиту 1004 "Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів" та 1006 "Аудит фінансових звітів банків" вимагають, щоб під час аудиту ми оцінили:

- організаційний статус підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

- обсяг його обов`язків;

- технічну компетентність його персоналу та професійну обачність, яку вони застосовують при оцінюванні роботи Банку.

В Банку діє Положення про службу внутрішнього аудиту, затверджене Головою Правління 30.12.2006р. та погоджено рішенням Спостережної Ради Банку (протокол від 30.12.2006р.)

Відділ внутрішнього аудиту Банку підпорядковується Спостережній Раді Банку.

Метою внутрішнього аудиту є:

- виявлення ризику і робота щодо його зниження;

- дотримання Банком прийнятої політики і процедур;

- економічність і ефективність використання ресурсів.

Проведення аудиту структурних підрозділів Банку здійснюється на підставі плану роботи внутрішнього аудиту, затвердженого Спостережною Радою та відповідно до наказів Голови Правління.

Протягом року проведено 45 перевірок, в т.ч. планових 41, позапланових 4.

Результати перевірок оформлені актами, з якими ознайомлений Голова Правління.

Проведено перевірки таких без балансових відділень:

- Самбірського – акт від 27.12.2007р.

- шостого Львівського – акт від 30.11.2007р.

- п`ятого Львівського – акт від 16.11.2007р.

- третього Львівського – акт від 29.10.2007р.

- сьомого Львівського – акт від. 29.10.07р.

- Стрийського – акт від 25.05.2007р.

- Новояворівського – 11.05.2007р.

- другого Львівського – акт від 27.04.2007р.

Крім того, проведено тематичні перевірки:

- аналіз управління ризиками;

- дотримання Банком законодавства з питань фінансового моніторингу;

- депозитних операцій юридичних осіб;

- депозитних операцій фізичних осіб;

- обліку основних засобів;

- систем управління ліквідністю та достатності капіталу;

- розрахункових операцій юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- кредитного портфелю;

- відображення доходів і витрат у податковому обліку та аналіз дебіторської заборгованості;

- правильності відкриття-закриття поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- оформлення, надання, супроводження кредитів фізичних осіб;

- організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та правильності і своєчасності формування резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

- порядку оформлення, надання, супроводження кредитів юридичних осіб;

- правильності організації бухгалтерського обліку доходів і витрат, повноти відображення доходів і витрат;

- управління ризиками;

- правильності заповнення статистичної звітності;

- операцій з цінними паперами в торговому портфелі.

Банківська діяльність пов’язана з великою кількістю ризиків, тобто можливими втратами, зниженням ліквідності, фінансовими збитками, спричиненими внутрішніми та зовнішніми факторами. З метою зниження банківських ризиків, внутрішній аудит висвітлює всі аспекти діяльності банку, визначає конкретні шляхи вирішення проблем, шляхом надання рекомендацій щодо покращення виконання окремих банківських операцій, які знаходять своє відображення в аудиторських довідках відділу.

Відділ внутрішнього аудиту тримає зв’язок із зовнішнім аудитом.

Відділом внутрішнього аудиту здійснюється контроль за умовами та вимогами до проведення зовнішнього аудиту у відповідності до "Положення про порядок подання до НБУ аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку". Відділ внутрішнього аудиту надає допомогу у підготовці аудиторського звіту фірмою "Аудит-сервіс Inc" про фінансово-господарську діяльність Банку та контролює своєчасність подання аудиторського звіту та висновку до НБУ.

Діяльність внутрішнього аудиту в Банку направлена на попередження і недопущення потенційних збитків Банку, на зменшення факторів ризику.

В ЗАТ АКБ "Львів" існує система внутрішнього контролю. Практично всі банківські операції підлягають внутрішньому контролю: в бухгалтерії виконується послідовний контроль, ретельно контролюються операції, пов’язані з видачею готівки, постійно ведеться контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів.

Аудитори оцінюють систему внутрішнього контролю в Банку і роботу внутрішніх аудиторів адекватною потребам внутрішнього середовища Банку.


29. Управління ризиками. Оцінка ризиків банківських операцій


В ЗАТ АКБ "Львів" постійно проводиться оцінка функціональних та фінансових ризиків. Серед них:

- кредитний ризик, або імовірність того, що позичальник не зможе повністю і вчасно повернути кредит, або процент по кредиту, що призведе до зниження рентабельності Банку;

- дотримання норм правового регулювання, адже ризик порушення цих норм може призвести до втручання або нагляду зі сторони НБУ, або закриття чи примусового продажу банку;

- ризик ліквідності, або здатність банку своєчасно виконувати свої грошові зобов’язання, що визначається збалансованістю за термінами і сумами погашення активів та виконання зобов’язань банку;

- ризик зміни процентних ставок через зміни ринкової ставки процента;

- валютний ризик;

- операційний ризик; ризик, пов’язаний з якістю системи внутрішнього контролю і з тим, наскільки можливо покладатися на точність бухгалтерських і фінансових даних;

- стратегічний ризик;

- репутаційний ризик.

З метою управління ризиками у відповідності до ст.44 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у Банку діє підрозділ Управління ризиків та економічного аналізу. Управління ризиків та економічного аналізу є структурним підрозділом ЗАТ АКБ "Львів" і у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується Заступнику Голови Правління банку. Управлінню підпорядковуються два структурних підрозділи: Відділ з управління ризиками та Відділ економічного аналізу.

В звітному році діюча система управління ризиками в діяльності Банку продовжувала вдосконалюватись: вводилися додаткові показники. Оновлювались існуючі ліміти і впроваджувались більш ефективні процедури контролю.

Серед головних ризиків – кредитний та ризик ліквідності.

Контроль за кредитним ризиком здійснюється на підставі таких документів:

·   Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

·   Положення про управління кредитним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів".

·   Положення про кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії Банку

·   Кредитної політики

·   Положення про кредитування

Загальні параметри ризику обговорюються і визначаються на засіданнях Правління банку та Комітету по управлінню активами і пасивами. Більш детально параметри ризику розробляє Кредитний комітет банку. Параметри нижньої ціни кредиту розраховуються фінансово-аналітичним управлінням і затверджуються на Тарифному комітеті Банку.

Роботу по поверненню кредитів проводять працівники управління правового забезпечення за сприяння співробітників інших структурних підрозділів.

Застосовуються наступні методи зниження кредитних ризиків:

Банк протягом звітного періоду застосовував різні методи зниження кредитних ризиків з метою зменшення ймовірності фінансових втрат:

- видача кредитів під ліквідну заставу. Вартість майна, що передається в заставу визначається на підставі оцінки фінансових служб Банку та незалежного експерта, що дозволяє визначити реальний рівень ліквідності предмета застави;

- припинення видачі кредитів суб’єктам господарювання з негативною кредитною історією (несвоєчасне погашення відсотків і попередньо виданих кредитів, нецільове використання кредитних коштів, інформація з різних джерел про погіршення фінансового стану позичальника, ознайомлення із кредитною історією позичальника тощо );

- оцінка платоспроможності позичальника та визначення якості ринкової позиції в сфері його діяльності;

- диверсифікація кредитного портфеля;

- активне запровадження різних форм співпраці зі страховими компаніями стосовно страхування фінансових ризиків.

Протягом звітного періоду Банком дотримувались усі нормативи ризиків. Станом на 31.12.2007р. максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н7) зменшився з 23,69% (на початок року) до 20,45% при нормативі не більше 20%.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) становив 1,11% при нормі не більше 2%.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) склав 3,29% при нормі не більше 20%.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів Банком проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами).

Управління ризиками ліквідності здійснюється на підставі Положення банку "Про комітет по управлінню активами і пасивами ЗАТ АКБ "Львів", "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами), Положення про управління ризиком ліквідності, Положення про комітет з управління активами та пасивами, На засіданнях Комітету по розподілу ресурсів розглядається ліквідна позиція Банку в розрізі валют. Розробляється стратегія розміщення вільних коштів на максимально вигідних умовах.

Банк використовує автоматизовану програму аналізу статей активів і пасивів консолідованого балансу за термінами, що дає можливість покращувати прогнозування і поліпшувати управління ризиком ліквідності.

Для забезпечення управління юридичним (правовим) ризиком в банку розроблено Положення про управління юридичним ризиком від 13.10.2006р. Робота юридичного відділу спрямована на правильне застосування законодавства в роботі банку, захист його прав та законних інтересів. Юристи надають правову допомогу при розгляді документів на отримання кредиту, чим забезпечується управління правовим ризиком при отриманні кредитів. З метою забезпечення захисту інтересів Банку працівники юридичного відділу представляють інтереси Банку в судових органах при розгляді судових справ за участю Банку, надають правову допомогу структурним підрозділам у веденні претензійної роботи, тощо. Спеціалістам банку надаються необхідні консультації та роз’яснення практики застосування законодавства.

Ринковий ризик банку існує на вкладення Банку в цінні папери підприємств та організацій та впливу зовнішніх факторів на рівень процентних ставок по активних і пасивних операціях Банку.

Банком розроблена система захисту від цього ризику - вкладення в цінні папери диверсифіковані по прибуткових галузях економіки і підприємствах в незначних обсягах, що дозволяє зберегти вартість вкладених коштів при можливих кризах на фондовому ринку України.

Процентний ризик управляється згідно з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" з метою мінімізації негативного впливу на рентабельність банку коливань ринкових процентних ставок.

Управління даним видом ризику включає 4 етапи:

-   виявлення факторів, які впливають на рівень ризику;

-   аналіз виявлених факторів;

-   кількісна та якісна оцінка ризику;

-   заходи по мінімізації ризику.

Кількісний аналіз передбачає використання ГЕП-менеджементу, аналіз кривої дохідності та метод дюрації (аналіз тривалості). Якісний аналіз визначає готовність та забезпеченість банку швидко та ефективно реагувати на виявлені зміни. Дані оцінки виражаються з допомогою шкали балів, яка визначена з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

На підставі розробленого програмного продукту здійснюється щоденний контроль за рівнем процентних ставок, по працюючих активах і платних пасивах, ГЕПУ, чистій процентній маржі, а також відповідно термінів залучення і вкладення ресурсів.

Середньозважені процентні ставки за деякими активами та зобов`язаннями у порівнянні з 2006р. наведено нижче.

Таблиця 14.

Статті балансу

2007р.

2006р.

Грн

EUR

USD

RUR

Грн

EUR

USD

RUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Активи


1.  

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

0

0

0

0

0

0

0

0

2.  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансовані НБУ та цінні папери, емітовані НБУ

7,14

0

0

0

0

0

0

0

3.  

Кошти в інших банках

3,09

0

0

0

7,76

0

6,00

0

4.  

Цінні папери в торговому портфелі Банку

0

0

0

0

0

0

0

0

5.  

Цінні папери в портфелі Банку на продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

6.  

Кредити та заборгованість клієнтів

17,03

11,63

12,56

0

20,42

12,14

13,64

20,00

7.  

Цінні папери в портфелі банку до погашення

15,16

0

0

0

0

0

0

0


Зобов`язання


8.  

Кошти банків

В т.ч. кредити, які отримані від НБУ

8,7910,5

00

00

00

15,1214,0

00

12,200

00

9.  

Кошти клієнтів

12,22

7.59

9.2

0

14,80

7,41

8,57

0

10.    

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані Банком

0

0

0

0

0

0

0

0

11.    

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

0

0


В Банку існує методика, яка передбачає проведення детального аналізу валютного ризику, оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування, і за якою ризик оцінюється шляхом визначення тривалості періоду ризику, суми коштів в іноземній валюті, що знаходяться під ризиком, та обсягу збитків за відповідними зобов’язаннями в іноземній валюті, що можуть виникнути в майбутньому.

Розроблена стратегія менеджменту валютного ризику забезпечує такі основні елементи:

·   використання всіх можливих засобів уникнення валютного ризику, який призводить до значних збитків

·   контроль валютного ризику та мінімізація сум імовірних збитків, якщо немає можливості уникнути його повністю

·   страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення.

Позиція Банку щодо регулювання даного ризику викладена у Положенні про управління валютним ризиком від 13.10.2006р.


Таблиця 15.- Валютний ризик за 2006р.

№ п/п

 АКТИВИ

 UAH

EUR

USD

RUR

Інші

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 Грошові кошти та залишки в НБУ

8 608

393

849

15

11

9 876

 

2

 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

1 987

0

0

0

0

1 987

 

3

 Кошти в інших банках

0

1 015

5 041

12

28

6 096

 

4

 Цінні папери в торговому портфелі банку

310

0

0

0

0

310

 

5

 Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

0

0

0

0

 

6

 Кредити та заборгованість клієнтів

106 751

3 194

31 237

0

0

141 182

 

7

 Цінні папери в портфелі банку до погашення

2 956

0

0

0

0

2 956

8

 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

0

0

0

0

9

 Основні засоби та нематеріальні активи

16 253

0

0

0

0

16 253

10

 Нараховані доходи до отримання

141

43

24

0

0

208

11

 Інші активи

293

2

22

0

0

317

12

 Усього активів

137 299

4 647

37 173

27

38

179 185


ЗОБОВ`ЯЗАННЯ13

 Кошти банків

10 330

0

0

0

0

10 330

13.1

 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

1 800

0

0

0

0

1 800

14

 Кошти клієнтів

66 910

4 065

32 126

0

1

103 102

15

 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

16

 Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

17

 Нараховані витрати до сплати

790

72

488

0

0

1 350

18

 Інші зобов’язання

4 125

0

3

0

0

4 128

19

 Усього зобов’язань

82 155

4 137

32 617

0

1

118 910

20

 Чиста балансова позиція

55 144

510

4 556

27

38

60 275

21

 Чиста позабалансова позиція за умовними сумами

358 950

(35)

9 191

0

0

368 106


Таблиця 16.- Валютний ризик за 2007р.

 № п/п

 АКТИВИ

UAH

 EUR

 USD

RUR

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 Грошові кошти та залишки в НБУ

22 977

957

3 045

51

38

27 068

2

 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

2 000

0

0

0

0

2 000

3

 Кошти в інших банках

17 563

1 432

1 610

98

135

20 838

4

 Цінні папери в торговому портфелі банку

13 018

0

0

0

0

13 018

5

 Цінні папери в портфелі банку на продаж

19 212

0

0

0

0

19 212

6

 Кредити та заборгованість клієнтів

233 151

8 070

129 550

0

0

370 771

7

 Цінні папери в портфелі банку до погашення

2 441

0

0

0

0

2 441

8

 Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

0

0

0

0

9

 Основні засоби та нематеріальні активи

50 998

0

0

0

0

50 998

10

 Нараховані доходи до отримання

780

3

161

0

0

944

11

 Інші активи

1 293

0

15

0

0

1 308

12

 Усього активів

363 433

10 462

134 381

149

173

508 598

 

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ13

 Кошти банків

41 100

0

0

0

0

41 100

13.1

 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

1 000

0

0

0

0

1 000

14

 Кошти клієнтів

151 108

10 745

119 675

79

2

281 609

15

 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

16

 Боргові цінні папери, емітовані банком

4 7 000

0

0

0

0

47 000

17

 Нараховані витрати до сплати

3 948

237

1 867

0

0

6 052

18

 Інші зобов’язання

4 586

0

12

0

0

4 598

19

 Усього зобов’язань

247 742

10 982

121 554

79

2

380 359

20

 Чиста балансова позиція

115 691

(520)

12 827

70

171

128 239

21

 Чиста позабалансова позиція за умовними сумами

791 122

(1 619)

4 941

0

0

791 444

Як бачимо з таблиць, валютний ризик у Банку практично відсутній, оскільки норматив відкритої довгої валютної позиції на 31.12.2007 р. мінімальний і становить 12,75%, чиста балансова позиція в доларах США становить "плюс" 12828 тис.грн., в Євро – "мінус" 520 тис.грн.

Власна валютна позиція Банку зосереджувалась, в основному, в доларах США і Євро. При очікуванні росту чи падіння курсу цих валют, структура валютної позиції на протязі року раціонально переформовувались, що дало змогу отримати додатковий прибуток від зміни валютних курсів.

В Банку створена система управління операційним ризиком, за допомогою якої Банк ідентифікує ризик, проводить оцінку його величини, здійснює її моніторинг і контролює свої ризикові позиції, враховує взаємозв'язки з іншими категоріями ризиків. В середині Банку розроблена власна методика управління операційними ризиками від 13.10.2006р.

Банк ідентифікує і оцінює операційний ризик у всіх банківських продуктах, напрямках діяльності, процесах, системах, здійснює аналіз факторів, які негативно впливають на досягнення цілей Банка (організаційна структура Банку, особливості діяльності, якість кадрів, плинність кадрів, зміни в технологіях, тощо ).

Управління операційним ризиком відбувається на тому рівні, де він виникає, а також за допомогою функції контролю ризиків відповідними незалежними підрозділами з управління ризиками.

Мінімізація операційного ризику досягається впровадженням системи чіткого делегування повноважень працівникам Банку щодо здійснення банківських операцій, розподілом повноважень окремих структурних підрозділів, обмеженням доступу до операційної системи, визначенням права підпису документів, існуванням адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, методик, процедур тощо) щодо управління операційним ризиком, щоденним звірянням рахунків, а також проведенням регулярного аудиту операцій і процесів.

Існуючу в Банку систему управління операційним ризиком умовно можна поділити на 3 рівні:

·   система управління операційним ризиком на рівні керівництва Банку ;

·   система управління операційним ризиком на рівні начальників структурних підрозділів;

·   система управління операційним ризиком на рівні незалежного Управління ризиками та економічного аналізу.

З метою управління стратегічним ризиком Банком розроблено стратегічний план розвитку, в якому взаємопов’язані стратегічні завдання і ресурси, які будуть задіяні для їх виконання. Дане питання регулюється положенням про оцінку стратегічного ризику в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

Для управління та зменшення репутаційного ризику, пов’язаного із можливим несприйняттям, несприятливим сприйняттям іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами чи контролюючими органами Банком розроблено Методику щодо управління репутаційним ризиком (протокол від 13.10.2006р.)

Інформація про стан ризиків Банку знаходиться у полі зору Правління та Спостережної ради.

Аудитори вважають роботу Банку щодо системи управління ризиками задовільною.

30. Відповідність обсягу активів і зобов`язань Банку за строками погашення (на підставі аналізу статформи №631)


Робота по управлінню ризиками ліквідності проводиться Управлінням ризиків та економічного аналізу .

Протягом звітного періоду банком ні разу не порушувався жоден з трьох щоденних нормативів ліквідності: норматив миттєвої ліквідності (Н4) станом на 31.12.2007р. становив 111,87% при нормі не менше 30%, фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5) становило 91,56 % при нормі не менше 40% ; нормативу строкової ліквідності (Н6) – 46,03% при нормі не менше 20%.

Впродовж 2007р. ризик ліквідності був мінімізований. Щомісячно проводився аналіз ліквідної позиції Банку в розрізі валют та фіксувались показники кумулятивного ГЕПу в короткостроковому та довгостроковому періодах, як по власній методиці, так і за файлом А7.

Згідно нової методики розрахунку ліквідної позиції Банку, яка була введена НБУ з 11.07.2007р. "Звіт про структуру активів та пасивів Банку" (файл А7) суттєво помінявся, оскільки тепер включає практично всі статті балансу

Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів Банку станом на 31.12.2006 р. та 31.12.2007р. наведено в табл.17,18.


Таблиця 17 - Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів на 31.12.2006р., тис.грн.

Активи

до 1 міс

1м-3м

3м-1р.

>1 року

всього

Готівкові кошти та кошти НБУ

9876329

-

-

-

9876329

Кошти в інших банках

4085336

2020000

-

-

6105336

Операції з цінними паперами

309752

44300

-

300000

3354052

Операції з клієнтами

5163430

3398173

22861071

110884559

142307233

Дебіторська заборгованість

277914

-

-

-

277914

Основні засоби та нематеріальні активи

-

-

-

16252795

16252795

Інші активи

49807

13000

2382

2000000

2065189

ВСЬОГО

19762568

5475473

22863453

132137354

180238848

Пасиви


Кошти НБУ

-

-

1800000

-

1800000

Кошти інших банків

2014483

4020000

2500000

-

8534483

Кошти суб`єктів господарювання

14848589

-

-

-

14848589

Кошти фізичних осіб

7587331

5051433

33069816

1946089

47654669

Інші пасиви

2249095

415750

15778895

27624535

46068275

ВСЬОГО

26699498

9487183

53148711

89845448

179180840

НЕТТО позиція

-7958927

-4066584

-30856868

102288748

59406369

Накопичена позиція

-7958927

-4066584

-30856868

42013924

-868455

 Таблиця 18 - Звіт про структуру довгострокових активів та пасивів на 31.12.2007р., тис.грн.

Активи

до 1 міс

1м-3м

3м-1р.

>1 року

всього

Готівкові кошти та кошти НБУ

27068239

-

-

-

27068239

Кошти в інших банках

20880647

-

-

-

20880647

Операції з цінними паперами

13773091

-

-

21625291

35398382

Операції з клієнтами

4684559

4171252

41834217

321090259

371780287

Дебіторська заборгованість

877634

-

14427

-

892061

Основні засоби та нематеріальні активи

-

-

-

50998327

50998327

Інші активи

105203

-

2000207

88125

2193535

ВСЬОГО

67389373

4171252

43848851

393802002

509211478

Пасиви


Кошти НБУ

-

-

1000000

-

1000000

Кошти інших банків

35211740

-

5000000

-

40211740

Кошти суб'єктів господарювання

26578573

53520

3075740

144635751

174343584

Кошти фізичних осіб

12835354

22445766

38678001

26578223

100537344

Інші пасиви

1863200

255677

8080380

54033967

64233224

Капітал банку

-

-

-

128241099

128241099

ВСЬОГО

76488867

22754963

55834121

353489040

508566991

Забалансові зобов’язання

326045

159935

111332

212231

809543

НЕТТО позиція

-9425539

-18743646

-12096602

168341827

128076040

Накопичена позиція

-9425539

-18743646

-12096602

40100729

-165058


Аналіз структури активів і пасивів станом на 31.12.2006р. показав, що в короткостроковому періоді нестача активів для покриття існуючих зобов’язань становила 41,2 млн.грн., коли в довгостроковому їх надлишок складає 102,6 млн.грн. Пасиви та забалансові зобов’язання на початок року в короткостроковому періоді не були забезпечені відповідними активами на суму 42,9 млн.грн. В довгостроковому періоді сума перевищення активів над пасивами та забалансовими зобов’язаннями склала 42,0 млн.грн., а загальна накопичена позиція становить "мінус" 0,9 млн.грн.

Станом на 01.01.2008 р. спостерігаються незначні покращення в короткостроковому періоді – розрив між активами і зобов’язаннями становить "мінус" 39,7 млн.грн.(проти "мінус"41,2 млн.грн. на 31.12.2006 р.), а довгостроковому періоді сума перевищення активів складає 168,6 млн.грн. (проти 102,6 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Накопичена короткострокова позиція становить "мінус" 40,3 млн.грн., довгострокова – "плюс" 40,1 млн.грн. (відповідно проти "мінус" 42,9 млн.грн. і "плюс" 42,0 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Загальна накопичена позиція Банку на 01.01.2008 р. в порівнянні з 31.12.2006 року збільшилась на 0,7 млн.грн. і становить "мінус" 0,2 млн.грн.


31. Аудит фінансової звітності Банку за рік, що почався 01.01.2007р. закінчився 31.12.2007р.


Згідно "Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 07.12.2004р. №598 (зі змінами), річна фінансова звітність банку включає:

1. Баланс;

2. Звіт про фінансові результати;

3. Звіт про рух грошових коштів;

4. Звіт про власний капітал;

5. Примітки до звітів.

Враховуючи вищенаведені в даному аудиторському звіті докази, керуючись статтями 7 та 21 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-XII (зі змінами), вважаємо, що надана Банком фінансова інформація достатньо достовірно, повно та реально відображає результати операцій Банку за 2007р. та його дійсний фінансовий стан на 31.12.2007р.

За результатами здійснення аудиту ми вважаємо за можливе підтвердити достовірність, повноту та точність фінансової звітності Банку за 2007р., у тому числі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності.

Крім того, вважаємо за можливе підтвердити повноту та достовірність:

- відображених у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку активів та пасивів;

- таблиць строків активів та пасивів (у тому числі дохідність і ліквідність активів, якість кредитного портфеля і портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості, якість управління активами та пасивами банку);

- інформації про достатність резервів та капіталу банку (у тому числі відповідність формування капіталу банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ, у тому числі оцінки ризику банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов`язаними особами);

- інформації про адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку вимогам нормативно-правових актів НБУ.

Керуючись нормами Міжнародних стандартів аудиту та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитори отримали всю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Банку;

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготована у відповідності з прийнятою Банком обліковою політикою, котра відповідає вимогам законодавства України;

- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і не містить суттєвих протиріч, вважаємо за можливе надати позитивний аудиторський висновок про достовірність, повноту та відповідність законодавству України фінансової звітності Банку за 2007р. (додається).Теги: Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"  Практическое задание  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 23619
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"
Назад